9549_tsentralno_upravlenie_na_nap

Как се отчитат за целите на ЗДДС операции, извършвани от консорциуми – ново указание на НАП

Указание за данъчно третиране по ЗДДС на операции, свързани с дейността на консорциум, публикува приходната агенция в средата на миналата седмица.

Разясненията на изпълнителния директор на НАП са по повод постъпили в ЦУ на НАП запитвания и са адресирани до Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, с копие до ТД на НАП.

В Указание №20-00-157/10.08.2016 г. е разгледана правната регламентация на отчитането за  целите на ЗДДС на операции, свързани с дейността на консорциум, съобразна и с  нормативна уредба и практиката на Съда на Европейския съюз (СЕС). Изпълнителният директор на НАП обосновава логиката на тълкуванието си с няколко решения на Върховния касационен съд (решение на ВКС по дело 1836/2003), Върховния административен съд (решение по дело 5997/2000) и Арбитражния съд при БТТП (решения на АС по дело 713/1999 г. и по дело 59/1994 г.), а също и с решение от 29.04.2004 г. на СЕС по дело С-77/01 Empresa de desenvolvimiento mineiro SGSP SA (EDM).

В указанието на приходната агенция е посочено, че внасянето на заместими вещи или такива, които се унищожават при употреба, внасянето на вещи за общо ползване, както и всичко друго, извършено от съдружниците в съответствие с договорените дялове в дружествения договор, в данъчноправен аспект не представлява доставка по смисъла на чл. 6 и чл. 9 от ЗДДС както към консорциума, така и към останалите съдружници в същия, тъй като това са операции за взаимната обща дейност, а не представляват размяна на насрещни престации. За всички извършени от консорциума доставки на стоки или услуги спрямо трети лица се прилагат общите правила на ЗДДС. За закупуваните след сформирането на консорциума за нуждите на дейността му стоки или услуги като получател във фактурата следва да се сочи консорциумът.

Разясненията за останалите случаи на данъчно третиране на операциите, предприети между съдружниците и консорциума, могат да бъдат прочетени тук:

Текстът на указанието е публикуван в интернет страницата на НАП, в рубриката Законодателство » Данъци » Становища, указания, наръчници.

Източник: НАП