noi

Новото в наредбите, свързани с прилагането на КСО от началото на 2016 г.

В началото на седмицата НОИ публикува първият си за тази година информационен бюлетин с водещ материал, посветен на основните промени в подзаконовата нормативна уредба по прилагането на Кодекса за социално осигуряване.

Цитираме обобщенията, направено от Снежана Малакова – директор на дирекция „Правна“:


  • Промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС)

С Постановление № 41 на МС от 25.02.2016  г., обн. в ДВ, бр. 17 от 01.03.2016 г. са приети следните по-съществени изменения и допълнения в НПОС:

• в съответствие с влезлите в сила от 01.01.2016 г. нови условия за пенсиониране по чл. 68, чл. 69, чл. 69а, чл. 69 б и чл. 69в КСО изрично са посочени конкретните предпоставки за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст на всички видове осигурени  лица – работещите при най-масовата трета категория труд, балерините, балетистите и танцьорите в културни организации, категорийните работници, учителите, военнослужещите и служителите от специалните ведомства;

• установени са правила за изчисляване на намаления размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, отпускана по чл. 68а КСО по-рано от общата пенсионна възраст;

• съкратен е срокът, в който лицата, подали заявление за отпускане на пенсия с нередовни и/или липсващи документи, следва да отстранят нередовностите. Намалението е от два на един месеца, считано от датата на  уведомяването, а  за пенсиите, за които се прилага международен договор, срокът за отстраняване на нередовностите се намалява от четири на два месеца. Изрично е предвидено, че ако в посочените срокове лицата, поискали отпускане на пенсия, не отстранят нередовностите и/или не представят необходимите документи, пенсионният орган се произнася само въз основа на наличните такива и на данните от информационната система на НОИ;

• предвид получаваната по служебен път информация относно наличието на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, отпада задължението на лицата при подаване на заявление за отпускане на пенсия за инвалидност да прилагат копие на експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК;

• прецизират се документите, които се прилагат в пенсионното досие като изрично се регламентира, че трудовите, осигурителните и военноотчетните книжки се връщат на лицето заедно с разпореждането на длъжностното лице по  пенсионното осигуряване. С  влизането в сила от 05.03.2016 г. на промяната в чл. 9 НПОС в пенсионното досие ще се съхраняват заявлението за пенсия, оригиналните удостоверения за осигурителен стаж до 31.12.1999 г., удостоверенията за осигурителен доход, удостоверението за наследници, личните декларации, всички последващи заявления и жалби на лицето, експертните решения на ТЕЛК (НЕЛК), решението на медицинската комисия към ТП на НОИ и др.

• във връзка с въведения от 2015 г. и вече ефективно функциониращ механизъм за изплащане на пенсиите чрез електронен изплащателен картон, отпада вземането на образец от подписа на получателя на пенсията при първото й изплащане;

• регламентира се период, в който ежегодно лицата с постоянен адрес в чужбина, които получават пенсии в банка на територията на Република България, представят декларация за продължаване получаването на пенсия;

• въвежда се легална дефиниция на понятието „членове на семейството”, употребено в чл. 6 и чл. 8 НПОС. Съгласно новата разпоредба на §2а, т. 3 НПОС „членове на семейството“ са съпругът/ съпругата и децата до 18-годишна възраст, ако  не са встъпили в брак, както и децата над тази възраст, ако са неработоспособни с определена от ТЕЛК (НЕЛК) 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, нямат други доходи и не са встъпили в брак.

Важна промяна, която следва да се има предвид, е направената в чл. 33 НПОС. Със същата се регламентира отпускането и изплащането на лична и наследствена пенсия при безвестно отсъствие на лице, като изрично са уредени две хипотези: когато обявеното за безвестно отсъстващо лице е било пенсионер и когато същото не е имало отпусната пенсия. В хипотезата на безвестно отсъствие на лице, което има право на пенсия, но такава не му е отпусната, наследниците му имат право временно на наследствена пенсия след влизането в сила на решението на съда за обявяване на отсъствието. Пенсията се отпуска от  датата,  от  която  съдът е приел лицето за безвестно отсъстващо, ако са налице условията по чл. 82 КСО. В другата хипотеза наследниците на безвестно отсъстващия пенсионер имат право временно на наследствена пенсия от датата на влизане в сила на решението на съда за обявяване на отсъствието, ако са налице условията по чл. 82 КСО. От същата датата обаче се спира личната пенсия на обявения за безвестно отсъстващ пенсионер.

  • Промени в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ)

С Постановление № 35 на МС от 24.02.2016  г., обн. в ДВ, бр. 17 от 01.03.2016 г. са направени изменения и допълнения в тази наредба, както следва:

• с новата редакция на чл. 1 , ал. 4 НООСЛБГРЧМЛ изрично е дефиниран с начална и крайна дата (от 1 до 31 януари на съответната календарна година) срокът, в който самоосигуряващите се лица могат да заявят промяна във вида на осигуряването си. Запазва се редът за извършване на промяната – чрез подаване на декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на НАП.

• с измененията на чл.2, ал.4 НООСЛБГРЧМЛ разпоредбата се привежда в съответствие с новата редакция на чл. 6, ал. 9 от КСО, в сила от 1 януари 2016 г., като промяната е с цел да се избегне противоречивото тълкуване на нормата във връзка с производствата по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, свързани с установяване на задълженията за данъци върху доходите на физическите лица и задължителни осигурителни вноски, както и във връзка с въведеното от 1 януари 2015 г. задължение за годишно изравняване на осигурителния доход на самоосигуряващите се лица не само за фонд „Пенсии”, но и за фонд „Общо заболяване и майчинство”.

• допълнението в чл. 4, ал. 2 НООСЛБГРЧМЛ е свързано с включване на доходите от работа  по  чл. 114а  от  Кодекса  на  труда  –  по т.нар. „еднодневни” трудови договори, при  определяне на сбора от осигурителните доходи за лицата, които подлежат на осигуряване на различни основания, и ограничаването му до максималния размер, установен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.

  • Промени  в  Наредбата  за  отпускане и изплащане на парични обезщетения за безработица (НОИПОБ)

Промените в тази наредба са направени с Постановление № 36 на МС от 24.02.2016 г., обн. в ДВ, бр. 17 от 01.03.2016 г. и основно произтичат от регламентираната в КСО несъвместимост между паричното обезщетение за безработица и отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а КСО или отпусната професионална пенсия по чл. 168 КСО. Именно в тази връзка са направени съответните допълнения в декларативната част на приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 и приложение № 5 към чл. 3 от наредбата. Извън тези промени изрично се регламентира правната възможност, ако по представен документ, удостоверяващ осигурителен стаж и/или доход по законодателството на държава, с която се прилагат европейските регламенти в областта на социалната сигурност, е необходимо изясняване на осигурителния стаж и/или доход, до постъпване на отговор от компетентната институция на другата държава преценката на правото и определянето на размера на паричното обезщетение за безработица да се извършва въз основа на наличните редовни документи и на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО.

  • Промени в Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО)

Макар да е нов нормативен акт, влязъл в основната си част в сила от 01.01.2016 г., с Постановление № 37 на МС от 24.02.2016 г., обн. в ДВ, бр. 17 от 01.03.2016 г., в него е направено следното изменение и допълнение: изрично са регламентирани предпоставките за изплащане на еднократна парична помощ при смърт на самоосигуряващо се лице. В тази хипотеза, съгласно новата разпоредба на чл. 38, ал. 4 от наредбата, общият размер на паричната помощ, определен в ЗБДОО за съответната година, се разпределя между правоимащите лица (съпругът/съпругата, децата и родителите) и им се изплаща в съответната част, ако за самоосигуряващото се лице са внесени дължимите осигурителни вноски за последния месец, за който е изтекъл срокът по чл. 7, ал. 4 КСО.

  • Промени в Наредбата за осигурителните каси (НОК)

Основно, промените в НОК, приети с Постановление № 39 на МС от 24.02.2016 г., обн. в ДВ, бр. 17 от 01.03.2016 г., в сила от 01.01.2016 г., произтичат от Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, с която от 1 януари 2016 г. се регламентира нов ред за представяне в НОИ на документите, необходими за изплащане на паричните обезщетения за болест и майчинство от осигурителите и самоосигуряващите се лица.

В съответствие с отмяната от 1 юли 2015 г. на чл. 7, ал. 5 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица   и преустановеното от тази дата издаване на осигурителни книжки са отменени и текстовете на чл. 8, ал. 1, т. 4 и ал. 3, т. 2 НОК. Въпреки отмяната на посочените разпоредби, по аргумент на §9 от ПЗР на ПМС №45 от 05.03.2015 г. за изменение и допълнение на НООСЛБГРЧМЛ, издадените преди 01.07.2015 г. осигурителни книжки на членове на осигурителна каса могат да бъдат заверени за периоди на осигуряване преди 1 януари 2016 г.

  • Промени в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (НЕВДОВ)

В тази наредба промените са приети с Постановление № 38 на МС от 24.02.2016 г., обн. в ДВ, бр. 17 от 01.03.2016 г. и в основната си част влизат в сила от 1 януари 2016 г.

Създадени са нови текстове – т. 16-18 в чл. 1, ал. 8 от Наредбата и са допълнени текстовете на т.  4, 7, 10 и 12 в чл. 1, ал. 8 от Наредбата, като са регламентирани изключения от обхвата на осигурителния доход по отношение на някои обезщетения, възнаграждения и други суми, изплащани на лица, упражняващи дейност по силата на специални закони, както и по отношение на обезщетенията, изплащани при прекратяване на трудово и служебно правоотношение, когато лицето отговаря на условията за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а КСО.

С измененията на чл. 3 НЕВДОВ текстовете се привеждат в съответствие с новата редакция на чл. 6, ал. 9 КСО, в сила от 1 януари 2016 г. Със създаденото второ изречение в ал. 2 на разпоредбата се регламентира начинът на определяне на окончателния размер на осигурителния доход, когато през календарната година има периоди, в които самоосигуряващите се лица не са упражня- вали трудова дейност през всички работни дни от месеца. Изрично е предвидено, че при упражнявана трудова дейност за непълни месеци частта от облагаемия доход, която се отнася за всеки месец от периода, се определя пропорционално на работните дни на самоосигуряващото се лице през календарната година.

Отмяната на чл. 3, ал. 6 НЕВДОВ е свързана с това, че от 1 юли 2015 г. осигурителни книжки не се издават, а издадените преди това осигурителни книжки се заверяват за периоди на осигуряване преди 1 януари 2016 г. В тази връзка е и преходната разпоредба на § 5.

  • Промени в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба № Н-8)

Промените са обнародвани в ДВ, бр. 2 от 08.01.2016 г. и са в сила от 1 януари 2016 г. и се отнасят до следното:

• Направени допълнения в разпоредбата на чл. 2, ал. 2, т. 1 от Наредба № Н-8, съответно в т. 25 от образеца на декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице” и в т. 13 от образеца на декларация образец № 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ”, като същите са във връзка с предвидената в чл. 4в КСО възможност (в сила от 1 януари 2016 г.) лицата, осигурени в професионален пенсионен фонд (ППФ) да променят допълнителното си задължително пенсионно осигуряване от ППФ във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване с увеличена осигурителна вноска в размера на вноската за ДЗПО – 12 на сто за работещите при първа и 7 на сто за работещите при втора категория труд.

• Изменена е разпоредбата на чл. 2, ал. 3 от Наредбата, като е предвидено изключение от задължението за подаване на декларация образец № 6 от лица, които прилагат схема за централизирано разплащане на осигурителни вноски, включително и за месеците, в които е започнало или е прекратено прилагането на схемата.

• Изрично е отменена възможността самоосигуряващите се лица, които са избрали да се осигуряват само за пенсия, да подадат еднократно декларация образец № 1, при положение че съще- временно работят по трудово правоотношение, на пълно работно време, с осигурителен доход, равен или превишаващ максималния месечен размер на осигурителния доход. В тази връзка е заличен и код за вид осигурен „23”. Същевременно, с промяната в чл. 3, ал. 10 от Наредба № Н-8 е предвидено, че самоосигуряващите се лица, избрали да се осигуряват само за пенсия, няма да подават декларация образец № 1, ако са осигурени на основание чл. 4, ал. 1 КСО за пълен месец върху максималния месечен размер на осигурителния доход.

• С новите алинеи 15 и 16 на чл. 3 от Наредбата е създаден ред, по който Националният осигурителен институт да подава данни за осигуряването за лицата, на които са изплатени гарантирани вземания при несъстоятелност на работодателя, както и за издадени от контролните органи на НОИ задължителни предписания за подаване на декларации за осигуряването.

• За лицата, подлежащи на здравно осигуряване по реда на чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване, е създадена възможност да подават декларация образец № 7 освен на хартиен, и по електронен път с квалифициран електронен подпис на подателя.

• Направени са и съответните промени в декларация образец № 6, свързани с декларирането на сумата на дължимите осигурителни вноски за универсален пенсионен фонд за лицата, подлежащи на осигуряване в универсален пенсионен фонд и/или сумата за фонд „Пенсии” на ДОО от увеличената осигурителна вноска в размера на вноската за универсален пенсионен фонд за лицата, направили избор по чл. 4б КСО.

Важна е и промяната в указанията за попълване на декларация образец № 6 относно вписването на дата на изплащане/начисляване на възнагражденията. До промяната в т. 18 се вписваше датата на изплащане на възнагражденията, а от 1 юли 2016 г. – се вписва датата на последния календарен ден от месеца, в който възнагражденията са начислени и/или изплатени.

Източник: НОИ