noi

Новото в наредбите, свързани с прилагането на КСО от началото на 2016 г.

В началото на седмицата НОИ публикува първият си за тази година информационен бюлетин с водещ материал, посветен на основните промени в подзаконовата нормативна уредба по прилагането на Кодекса за социално осигуряване. Цитираме обобщенията, направено от Снежана Малакова – директор на дирекция „Правна“: Промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС) С Постановление № 41 на МС от 25.02.2016  г., …

prl-healthins

Парични обезщетения за временна неработоспособност в страните от ЕС

Експерти на НОИ от дирекция „Анализ, планиране и прогнозиране” предлагат в първия за 2016 г. бюлетин на института полезен анализ на практиката в областта на паричните обезщетения за временна неработоспособност в 27-те страни-членки на ЕС. По-долу са цитирани резултатите от проучването, като е обърнато детайлно внимание на следните основни показатели: обхват на бенефициентите; удостоверяване на неработоспособността; квалифициращ период; период на …

9549_tsentralno_upravlenie_na_nap

Как се отчитат за целите на ЗДДС операции, извършвани от консорциуми – ново указание на НАП

Указание за данъчно третиране по ЗДДС на операции, свързани с дейността на консорциум, публикува приходната агенция в средата на миналата седмица. Разясненията на изпълнителния директор на НАП са по повод постъпили в ЦУ на НАП запитвания и са адресирани до Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика”, с копие до ТД на НАП. В Указание №20-00-157/10.08.2016 г. е разгледана правната регламентация на …

Man Filling Out Form on Table

Справка-декларация по ЗДДС и VIES-декларация – особености при попълване

Неподаването и неспазването на сроковете за подаване на справка-декларацията по ЗДДС и VIES-декларацията водят до глоба или имуществена санкция за предприятията в размер от 500 до 10 000 лв. За избягването им се налага двете декларации да се изготвят и подават своевременно, а проблемите, възникващи при попълването им – да се решават във възможно най-кратки срокове. Какви са основните особености …