ТЕСТ ЗАКОНИ

 

Закон за счетоводството

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел I

Приложно поле

Чл. 1. Този закон урежда:

  1. изискванията към текущото счетоводно отчитане и счетоводните системи в предприятията, счетоводните документи и счетоводната информация, инвентаризацията на активите и пасивите и съхраняването на счетоводната информация;
  2. приложимата счетоводна база за финансово отчитане;
  3. съдържанието и съставянето на финансовите отчети, докладите за дейността и докладите за плащанията към правителствата на предприятията и групите предприятия;
  4. задълженията за независим финансов одит и публичността на финансовите отчети, докладите за дейността и докладите за плащанията към правителствата на предприятията и групите предприятия;
  5. задълженията и отговорностите на ръководителя на предприятието.

Прочетете пълният текст на закона тук