Услуги

earnings

leaf-fly-solar Разработване на индивидуална счетоводна политика на фирмата, съобразно стопанската сфера и изискванията на съвременната нормативна база за счетоводната отчетност;
leaf-fly-solar Разработване на индивидуален сметкоплан на предприятието;
leaf-fly-solar Текущо осчетоводяване и съхранение на първичните документи и следене на икономическите процеси във фирмата;
leaf-fly-solar Издаване на счетоводни отчети и регистри;
leaf-fly-solar Ежемесечно изготвяне на дневници и справки-декларации по ЗДДС и представянето им в НАП по електронен път
leaf-fly-solar Изготвяне и подаване на VIES декларации.
leaf-fly-solar Изготвяне и подаване на Интрастат декларации
leaf-fly-solar Изчисляване на текущия финансов резултат и данъчните задължения;
leaf-fly-solar Изготвяне на справки за задълженията и вземанията на фирмата по контрагенти;
leaf-fly-solar Изготвяне на платежните документи за дължимите данъци и такси;
leaf-fly-solar Водене на складово стопанство и аналитична отчетност според нуждите на дружеството;

leaf-fly-solar Изготвяне на счетоводен и данъчен амортизационен план;
leaf-fly-solar Изготвяне на инвентаризационен опис;
leaf-fly-solar Изготвяне на Годишен счетоводен отчет, съдържащ: Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци, всички други необходими отчети спрямо дейността на дружеството и Доклад с приложения, следователно представянето му в НСС;
leaf-fly-solar Изготвяне на годишна данъчна декларация и приложенията към нея, изчисляване на данъчните задължения и изготвяне на платежните документи;
leaf-fly-solar Представителство пред ТД на НАП;
leaf-fly-solar Защитаване интересите на клиентите ни пред данъчните органи.

Тази услуга е предназначена преди всичко за малки и средни фирми, нерегистрирани по ДДС, в това число и тези, заплащащи еднократен годишен /патентен данък/.

Тя включва:

leaf-fly-solar предаване на документите и водене на счетоводството на тримесечия;

leaf-fly-solar изчисляване на годишен патентен данък и промените му през годината, следене на

leaf-fly-solar разплащанията по данъчните и осигурителни задължения;
leaf-fly-solar данъчно представителство пред съответното данъчно подразделение при подаването на годишни декларации по ЗКПО и ЗОДФЛ; други видове данъчни декларации;

leaf-fly-solar консултации в областта на данъчното облагане, счетоводството и др.;
leaf-fly-solar годишно счетоводно приключване и съставяне на годишни счетоводни отчети.

leaf-fly-solarКонсултации

leaf-fly-solarГодишно приключване

Услугата е с обхват по всички въпроси на счетоводното, данъчното, пенсионното и трудово-правното законодателство. По желание на клиента предлагаме и изготвянето на писмени становища.

leaf-fly-solar Изготвяне на Годишен счетоводен отчет в съответствие с Българското законодателство съдържащ – Баланс, Отчет за приходите и разходите, Отчет за собствения капитал, Отчет за паричните потоци, всички други необходими отчети спрямо дейността на дружеството и Доклад с приложения, следователно представянето му в НСС

leaf-fly-solar Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ
leaf-fly-solar Изготвяне на годишни статистически форми за Националния статистически Институт.
leaf-fly-solar Изготвяне на патентни декларации
leaf-fly-solar Изготвяне на платежните документи за дължимите данъци и такси

Месечните такси се формират според обема на извършваната дейност, измерван на база на обработени документи, брой на персонала, административни услуги, часове за консултации и други параметри.

За да отправим към вас конкретна оферта за месечна такса е необходимо да се запознаем най-общо с документооборота и дейността на фирмата, както и със специфичните ви изисквания.

Заплащането се договаря след запознаване с документацията на клиента.
Услугата се извършва в офиса на счетоводна къща ”Флай Солар” от квалифицирани специалисти в областта на счетоводството.

legal-services-e1430838022399

leaf-fly-solar Изготвяне и поддържане на трудови досиета на персонала;
leaf-fly-solar Изготвяне на трудови договори със съответните длъжностни характеристики, допълнителни споразумения, заповеди за отпуск, заповеди за уволнение;
leaf-fly-solar Изчисляване на болнични и отпуски;
leaf-fly-solar Изготвяне и подаване на магнитен и/или хартиен носител, изискваната от НАП и НОИ ежемесечна информация за осигурените от фирмата лица (декл. Обр.1 и Обр.6);
leaf-fly-solar Изчисляване и изготвяне на месечните ведомости за работни заплати;
leaf-fly-solar Изготвяне на осигуровки и персонална информация за НАП и НОИ;
leaf-fly-solar Издаване трудови книжки, вписване на изменения на трудовото възнаграждение в тях, приключване при напускане;
leaf-fly-solar Водене на регистър за издадените трудови книжки;
leaf-fly-solar Изготвяне на граждански договори, издаване на сметки за изплатени суми;
leaf-fly-solar Изготвяне на платежни документи и служебни бележки;
leaf-fly-solar Изготвяне и подаване на уведомления по чл.62, ал.4 от КТ по електронен път за новоназначени, преназначени или напуснали работници и служители;
leaf-fly-solar Изготвяне на удостоверения за доходи -УП-1, УП-2, УП-3
leaf-fly-solar Изготвяне на служебни бележки за Бюрата по труда, Службите за социално подпомагане и др.;
leaf-fly-solar Изготвяне на необходимите при пенсиониране документи;
leaf-fly-solar Регистрация и кореспонденция с Инспекцията по труда.
leaf-fly-solar Консултации


sign

leaf-fly-solar Регистрация на Еднолично дружество с ограничена отговорност ( ЕООД)
leaf-fly-solar Регистрация на Дружество с ограничена отговорност (ООД)
leaf-fly-solar Регистрация на Акционерно Дружество (АД)
leaf-fly-solar Регистрация на клонове на местни и чуждестранни търговци
leaf-fly-solar Регистрация и пререгистрация на Юридически лица с нестопанска цел
leaf-fly-solar Регистрация в инспекция по труда
leaf-fly-solar Регистрация по Закона за защита на личните данни

leaf-fly-solar Изваждане на заверени удостоверения за актуално състояние
leaf-fly-solar  Препис от съдебно решение
leaf-fly-solar Удостоверение за липса на Производство по несъстоятелност.
leaf-fly-solar Удостовeрение за липса на процес на ликвидация
leaf-fly-solar Удостоверение за липса на заведени изпълнителни дела
leaf-fly-solar Вписване, заличаване и изваждане на удостоверение от Централния регистър по особените залози
leaf-fly-solar Регистрация на ЕКАПФ;
leaf-fly-solar Регистрация в инспекция по труда
leaf-fly-solar Регистрация по Закона за защита на личните данни

Изготвяне на заявлението за регистрация по ЗДДС и пълен набор от всички необходими счетоводни справки и документи, съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС.
Представителство и защита по време на последващата данъчна проверка, за регистрацията на фирмата по ЗДДС.

 

 


Изпратете запитване: