ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

В сила от 01.01.2007 г.

Издаден от Министерството на финансите

Обн. ДВ. бр.76 от 15 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.101 от 15 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.3 от 12 Януари 2007г., изм. ДВ. бр.16 от 20 Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.39 от 15 Април 2008г., изм. ДВ. бр.71 от 12 Август 2008г., изм. ДВ. бр.105 от 9 Декември 2008г., изм. ДВ. бр.4 от 16 Януари 2009г., изм. ДВ. бр.100 от 15 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.6 от 22 Януари 2010г., изм. ДВ. бр.10 от 1 Февруари 2011г., изм. ДВ. бр.84 от 28 Октомври 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 21 Февруари 2012г., попр. ДВ. бр.16 от 24 Февруари 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.20 от 28 Февруари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.110 от 21 Декември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.1 от 6 Януари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.8 от 29 Януари 2016г.

Предмет

Чл. 1. Този правилник урежда прилагането на Закона за данък върху добавената стойност.

 

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Данъчно задължено лице

Чл. 2. Данъчно задължено лице при внос на стоки е всяко физическо или юридическо лице.

 

 

Предоставяне на стоки или извършване на услуга

Чл. 3. (1) Доставка на стока или услуга между клонове или между структурни звена, установени на територията на страната в състава на едно лице, установено на територията на страната, е вътрешен оборот и не е доставка.

(2) Алинея 1 се прилага и за доставка на стока или услуга между клонове или между структурни звена, установени на територията на страната в състава на едно лице, установено извън територията на страната.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г.) За доставките на стоки между лице, установено на територията на държава членка, и негови клонове или структурни звена, установени на територията на страната, както и доставките на стоки между лице, установено на територията на страната, и негови клонове или структурни звена, установени на територията на друга държава членка, се прилагат общите правила на закона, регламентиращи режима на доставките.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г.) Алинея 3 се прилага и за доставки на стоки между клонове или структурни звена, установени на територията на страната, и клонове или структурни звена в състава на същото лице, установени на територията на друга държава членка.

(5) Доставката на стока или услуга между клонове или между структурни звена, установени на територията на друга държава членка, в състава на едно лице, установено на територията на страната, не се отчита, документира и декларира по реда на закона.

(6) (Нова – ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г.) Не е доставка на услуга доставката на услуга между лице, установено на територията на държава членка, и негови клонове или структурни звена, установени на територията на страната, и обратното, както и доставката на услуга между клонове или структурни звена, установени на територията на страната, и клонове или структурни звена в състава на същото лице, установени на територията на друга държава членка, в тези случаи е налице вътрешен оборот.

(7) (Нова – ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г.) За доставка на услуга между лице, което е установено и участва в ДДС група в друга държава членка, и негов клон или структурно звено, установен/о на територията на страната, и обратното, както и за доставка на услуга между клон или структурно звено, който/което е установен/о и участва в ДДС група в друга държава членка, и клон или структурно звено в състава на същото лице, установен/о на територията на страната, се прилагат общите правила на закона, регламентиращи режима на доставките.

(8) (Нова – ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г., предишна ал. 7 – ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г.) Дейността, извършвана от организациите за колективно управление по чл. 40 от Закона за авторското право и сродните му права, по администриране и обслужване на управлението на отстъпените им авторски права, не е доставка на услуга към авторите или носителите на тези права.

 

Глава втора.
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКИ И НА ВЪТРЕОБЩНОСТНО ПРИДОБИВАНЕ

Раздел I.
Място на изпълнение на доставки

Място на изпълнение при доставка на стока

Чл. 4. В случаите на доставки на стоки, които се превозват от трети страни или територии до място на територията на страната, мястото на изпълнение на доставката е на територията на страната, ако доставчикът на стоките е и вносител.

 

 

Място на изпълнение при доставка на услуга

Чл. 5. (1) (Предишен текст на чл. 5 – ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) За целите на определянето на мястото на изпълнение при доставка на услуга по смисъла на закона, понятията „постоянен адрес“ или „обичайно пребиваване“ означават мястото, вписано като такова в паспорт или лична карта, а при липса на такива – в други документи за самоличност.

(2) (Нова – ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)

 

 

Място на изпълнение на доставка на услуга по транспорт на стоки в рамките на Общността

Чл. 6. (Отм. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)

 

 

Място на изпълнение при доставка на услуга, съпътстваща доставката на услуга по транспорт на стоки в рамките на Общността

Чл. 7. (Отм. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)

 

 

Място на изпълнение при доставка на услуга по оценка и работа върху движими вещи с получател, установен на територията на друга държава членка

Чл. 8. (Отм. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)

 

Раздел II.
Място на изпълнение на вътреобщностно придобиване

Удостоверяване на наличие на обстоятелства за вътреобщностно придобиване

Чл. 9. (1) За доказване на обстоятелствата по чл. 62, ал. 3 от закона, че вътреобщностното придобиване на стоките е обложено в държавата членка, където стоките са пристигнали или е завършил превозът им, придобиващият по чл. 62, ал. 2 от закона следва да разполага с документ, удостоверяващ, че вътреобщностното придобиване на стоките е обложено в тази държава членка. Този документ се издава от компетентната администрация на държавата членка, където стоките са пристигнали или е завършил превозът им.

(2) За доказване на обстоятелствата по чл. 62, ал. 5 от закона посредникът в тристранна операция следва да разполага със следните документи:

 1. фактура, издадена от прехвърлителя в тристранната операция, в която е посочен идентификационният номер по ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона на посредника;
 2. (доп. – ДВ, бр. 101 от 2006 г.) фактура по чл. 79, ал. 2, т. 1, издадена от посредника в тристранната операция, в която е посочен ДДС номерът на придобиващия в тристранната операция, издаден от държавата членка, където стоките пристигат;
 3. VIES-декларация за съответния данъчен период, в която е декларирана доставката, във връзка с която е издадена фактурата по т. 2;
 4. (доп. – ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г., изм. – ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г., доп. – ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г.) писмено потвърждение от придобиващия в тристранната операция, удостоверяващо, че стоките са получени, в което са посочени дата и място на получаване, вид и количество на стоката, и алтернативно вид, марка и регистрационен номер на превозното средство, с което е извършен транспортът, име на лицето, предало стоките и длъжностното му качество, име на лицето, получило стоките, и длъжностното му качество, или в случаите на транспорт на стоки чрез куриерска услуга – номер на товарителница.

(3) В случай че посредникът в тристранната операция не се снабди с документите по ал. 2 до изтичането на данъчния период, следващ данъчния период, през който данъкът за вътреобщностното придобиване по чл. 62, ал. 2 от закона би станал изискуем, се счита, че вътреобщностно придобиване е с място на изпълнение на територията на страната, данъкът за което става изискуем от посредника.

(4) В случаите по ал. 3 данъкът става изискуем на последния ден от данъчния период, следващ данъчния период, през който данъкът за вътреобщностното придобиване по чл. 62, ал. 2 от закона би станал изискуем, и се начислява от посредника чрез издаване на протокол по чл. 117, ал. 2 от закона.

(5) (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) Протоколът по ал. 4 се издава в 15-дневен срок, считано от датата, на която данъкът по ал. 4 е станал изискуем.

(6) (Нова – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) В случаите на вътреобщностно придобиване по чл. 13, ал. 6 от закона лицето следва да разполага с документ, удостоверяващ вноса в другата държава членка.

 

 

Корекции

Чл. 10. (1) Когато данъкът за вътреобщностното придобиване по чл. 62, ал. 2 от закона е начислен с протокол по чл. 117, ал. 2 от закона и впоследствие лицето, осъществило вътреобщностното придобиване, се снабди с документа по чл. 9, ал. 1, лицето коригира резултата от прилагането на чл. 62, ал. 2 от закона чрез анулиране на протокола по чл. 117, ал. 2, с който данъкът е начислен. За анулирането не се издава нов протокол.

(2) В случаите по ал. 1 протоколът се анулира най-късно на последния ден от данъчния период, през който лицето се е снабдило с документа по чл. 9, ал. 1.

(3) Когато посредникът в тристранна операция се снабди с документите по чл. 9, ал. 2, след срока по чл. 9, ал. 3 той коригира резултата от прилагането на чл. 9, ал. 4 и 5.

(4) В случаите по ал. 3 корекцията се извършва от посредника чрез анулиране на протокола по чл. 9, ал. 5. За анулирането не се издава нов протокол.

(5) Анулирането по ал. 4 се извършва в 5-дневен срок, считано от датата, на която посредникът се е снабдил с документите по чл. 9, ал. 2.

 

Глава трета.
ДАНЪЧНО СЪБИТИЕ, ДАНЪЧНА ОСНОВА И ДАНЪК

Данъчно събитие

Чл. 11. (1) Данъчно събитие по смисъла на закона е всяка доставка, извършена от данъчно задължено по закона лице, включително доставките с място на изпълнение извън територията на страната.

(2) Данъчно събитие е и вътреобщностното придобиване на стоки.

(3) Данъчно събитие е и вносът на стоки по смисъла на чл. 16 от закона.

 

 

Дата на възникване на данъчното събитие при доставка на стоки или услуги (Загл. изм. – ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.)

Чл. 12. (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., отм. – ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г.)

(2) Когато по договор за доставка на услуга същата е свързана с изпълнението на отделни етапи, които се приемат от получателя по доставката, за всеки етап на завършеност на услугата възниква данъчно събитие, данъкът за което става изискуем на датата на приемане на съответния етап, като тази дата се удостоверява с приемно-предавателен протокол, подписан от доставчика и получателя.

(3) (Доп. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) С изключение на случаите по чл. 25, ал. 5 от закона, при извършване на доставки с периодично или непрекъснато изпълнение всеки период, за който е уговорено плащане, се смята за отделна доставка, данъчното събитие за която възниква на датата, на която плащането е станало дължимо.

(4) Когато, преди да е възникнало данъчно събитие по ал. 2 и 3, се извърши плащане по доставката, данъкът става изискуем при получаване на плащането.

(5) (Изм. – ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Алинеи 3 и 4 се прилагат и в случаите на фактическо предоставяне на стока по договор за лизинг, когато не са налице условията по чл. 6, ал. 2, т. 3 от закона.

(6) Алинеи 3 и 4 се прилагат и в случаите на доставка по предоставяне на отстъпени авторски и сродни права от организации за колективно управление по чл. 40 от Закона за авторското право и сродните му права на ползвателите.

(7) Данъчното събитие на доставка по отстъпване на авторски права от авторите или носителите на авторските права на организациите за колективно управление по чл. 40 от Закона за авторското право и сродните му права възниква на датата, на която авторите или носителите на авторски права одобрят разпределените суми от организациите за колективно управление чрез подписване на двустранен протокол. Когато, преди да е възникнало данъчно събитие, се извърши плащане по доставката, данъкът става изискуем при получаване на плащането.

(8) (Изм. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Независимо от разпоредбата на чл. 127, ал. 2, т. 2 от закона при доставка на вестници, списания, книги и други печатни произведения, музикални аудио- и видеозаписи и видеозаписи на филми на електронен или технически носител датата на възникване на данъчното събитие на доставката между комитента/доверителя и комисионера/довереника се определя по реда на чл. 25, ал. 9 от закона.

(9) (Нова – ДВ, бр. 84 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Доставките на услуги по управление на въздушното движение и аеронавигационно обслужване, предоставяни от Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“, за които таксите се събират от Европейската организация за безопасност на въздухоплаването (Евроконтрол), се считат за доставки с непрекъснато изпълнение, за които плащането става дължимо за всеки календарен месец, през който са предоставени услугите.

(10) (Нова – ДВ, бр. 84 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Данъчното събитие на доставките по ал. 9 възниква на 25-о число от календарния месец, следващ календарния месец, през който услугите са предоставени.

 

 

Данъчно събитие при промяна на договор за лизинг

Чл. 13. (1) (Изм. – ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) В случаите на промяна на договор за лизинг, в който в резултат на промяната на договора се изпълняват условията на чл. 6, ал. 2, т. 3 от закона се счита, че на датата на промяната на договора лицето извършва доставка на стока.

(2) Данъчната основа на доставката по ал. 1 е равна на сумата от вноските, дължими след датата на промяната на договора, без дължимия за тях данък.

(3) Доставката по ал. 1 се документира по общия ред на закона.

(4) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Услугата по предоставянето на кредит при доставка на стоки при условията на договор за лизинг се счита за отделна доставка, данъчното събитие за която възниква по реда на чл. 25, ал. 4 от закона.

(5) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Доставката по ал. 4 се документира по общия ред на закона.

(6) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) При заместване на лизингополучател с нов лизингополучател по съществуващ лизингов договор, при който са налице условията на чл. 6, ал. 2, т. 3 от закона, се счита, че към датата на заместване с новия лизингополучател е налице прекратяване на договора със заместения (първоначалния) лизингополучател, което се документира по реда на чл. 115, ал. 6 от закона.

(7) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2006 г.) В случаите по ал. 6 се счита, че на датата на заместване с новия лизингополучател лизингодателят извършва доставка по чл. 6, ал. 2, т. 3 от закона към новия лизингополучател. Данъчната основа на тази доставка е равна на сумата от вноските, дължими след датата на заместването с новия лизингополучател, без дължимия за тях данък.

(8) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Доставката по ал. 7 се документира по общия ред на закона.

 

 

Данъчна основа на доставки на акцизни стоки

Чл. 14. В данъчната основа по чл. 26 и 52 от закона не се включва размерът на акциза, когато стоките са поставени под режим отложено плащане на акциз по реда и при условията на Закона за акцизите и данъчните складове.

 

 

Данъци и такси, които участват при формиране на данъчна основа (Загл. изм. – ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г.)

Чл. 15. (Изм. – ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г., изм. – ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г.) Данъчната основа по чл. 26 и 27 от закона се увеличава с дължимите за доставката данъци и такси, когато са налице едновременно следните условия:

 1. платени са от името и за сметка на доставчика;
 2. поискани са от доставчика.

 

 

Усвояване на финансирания (субсидии)

Чл. 16. (1) Финансиранията (субсидиите) се приемат за усвоени, когато възникнат условията, необходими за признаването им като приход съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти.

(2) Когато полученото финансиране (субсидия) е доплащане едновременно както за извършване на доставки, за които е налице право на приспадане на данъчен кредит, така и за освободени доставки или за доставки или дейности, за които не е налице право на приспадане на данъчен кредит и не може да бъде определено с какви доставки или дейности е свързано, се приема, че финансирането (субсидията) е разпределено пропорционално в зависимост от извършените от доставчика доставки по чл. 73, ал. 3 от закона и извършените доставки по чл. 73, ал. 4, т. 2 – 6 от закона за последните 12 месеца преди месеца, през който е усвоено финансирането (субсидията).

 

 

Обикновени или обичайни опаковъчни материали

Чл. 17. (1) Обикновени или обичайни опаковъчни материали или контейнери от закона са само онези, които са предназначени за многократна употреба без преработка, като бутилки, каси, бидони, варели, палети, бъчви, цистерни, контейнери и др. под., след привеждането им в съответствие с хигиенните и санитарните изисквания.

(2) Данъчната основа по чл. 26, ал. 2 от закона не се увеличава със стойността на обикновените или обичайните опаковъчни материали или контейнери по чл. 26, ал. 3, т. 4 от закона, доколкото тази стойност е включена в съпътстващите разходи по опаковане по чл. 26, ал. 3, т. 3 от закона.

 

 

Търговска отстъпка или намаления, предоставени на получателя

Чл. 18. (1) Член 26, ал. 5, т. 1 от закона се прилага независимо дали търговската отстъпка или намалението се предоставят под формата на пари, стоки или услуги.

(2) Не се счита за предоставена търговска отстъпка или намаление предоставянето на стоки или услуги, които не са свързани с предмета на доставката, по повод на която се предоставят.

(3) Стоките или услугите са свързани с предмета на доставката по смисъла на ал. 2, ако са от същия вид или са предназначени за реклама, тестване, съпътстват или улесняват употребата на предоставената стока или услуга.

(4) Когато търговската отстъпка или намалението са предоставени след датата на възникване на данъчното събитие за доставката, за изменението на данъчната основа на доставката доставчикът издава кредитно известие към фактурата, издадена за доставката, а когато за доставката са издадени повече от една фактури – с кредитно известие, в което се посочват номерата на всички издадени фактури за доставката.

(5) В случаите по чл. 26, ал. 5, т. 2 от закона, когато обикновените или обичайните опаковъчни материали или контейнери не бъдат върнати в 12-месечен срок от изпращането им, данъчната основа на доставката се увеличава чрез издаване на дебитно известие към издадената за доставката фактура. Известието се издава в 5-дневен срок, считано от деня, в който изтича 12-месечният срок.

 

 

Данъчна основа при вътреобщностно придобиване на акцизни стоки

Чл. 19. (1) В данъчната основа при вътреобщностно придобиване на акцизни стоки се включва и дължимият или платеният акциз за стоките в държавата членка, от която са изпратени или транспортирани.

(2) Когато дължимият или платеният акциз за стоките в държавата членка, от която са изпратени или транспортирани, е възстановен, данъчната основа по ал. 1 се намалява с възстановения размер на акциза.

(3) Възстановяването на акциза по ал. 2 се удостоверява от лицето с документ, издаден от компетентната администрация на държавата членка, която е възстановила акциза.

(4) Намалението на данъчната основа по ал. 2 се извършва с издаване на протокол по чл. 117, ал. 4 от закона.

(5) (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) Протоколът по ал. 4 се издава в 15-дневен срок, считано от последния ден на данъчния период, през който лицето се е снабдило с документа по ал. 3.

(6) В данъчната основа по чл. 64 от закона не се включва размерът на акциза, когато стоките са поставени под режим отложено плащане на акциз по реда и при условията на Закона за акцизите и данъчните складове.

 

 

Особени случаи на определяне на данъчната основа

Чл. 20. (1) (Доп. – ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г., предишен текст на чл. 20 – ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Пазарната цена по чл. 27, ал. 3 и ал. 4, т. 2 от закона се определя към датата на възникване на данъчното събитие за доставката.

(2) (Нова – ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Данъчната основа на доставка по договор по реда на Закона за водите се определя по чл. 27, ал. 4 от закона.

(3) (Нова – ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г.) Разпоредбите на чл. 6, ал. 3, т. 1 и 2 и чл. 9, ал. 3, т. 1 от закона се прилагат и когато при производството, вноса или придобиването на стоката не е приспаднат данъчен кредит, но за направени по стоката подобрения е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит.

(4) (Нова – ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г.) В случаите по ал. 3 за определяне на данъчната основа по чл. 27, ал. 1 и 2, изречение второ от закона се взема предвид само данъчната основа на направените по стоката подобрения, за които е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит.

Глава четвърта.
УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА НАЛИЧИЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ЗА ДОСТАВКИТЕ

Доставка на стоки, изпращани или превозвани извън територията на Европейския съюз (Загл. изм. – ДВ, бр. 84 от 2011 г., в сила от 28.10.2011 г.)

Чл. 21. (1) Когато стоките се изпращат или превозват до трета страна, за доказване на доставката по чл. 28, т. 1 и 2 от закона доставчикът следва да разполага със следните документи:

 1. (доп. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. – ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) митнически документ, в който доставчикът е вписан като износител на стоките, заверен, след потвърдено напускане на стоките от изходно митническо учреждение или друг документ, удостоверяващ износа, в случаите, когато е налице възможност да не се подава митнически документ, съгласно митническото законодателство;
 2. фактура за доставката;
 3. документ за превоза на тези стоки.

(2) Когато стоките се изпращат или превозват до трета територия, за доказване на доставката по чл. 28, т. 1 и 2 от закона доставчикът следва да разполага със следните документи:

 1. фактура за доставката;
 2. документ за превоза на тези стоки;
 3. писмено потвърждение от получателя, удостоверяващо, че стоките са пристигнали на територията на трета територия.

 

 

Международен транспорт на пътници

Чл. 22. За доказване на международен транспорт на пътници по чл. 29 от закона доставчикът на услугата следва да разполага със следните документи:

 1. лиценз за извършване на международен превоз на пътници;
 2. документ, удостоверяващ извършен международен превоз на пътници, в който е посочен идентификационният номер на превозното средство, с което е извършен превозът.

 

 

Международен транспорт на стоки

Чл. 23. (1) (Доп. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) За доказване на международен транспорт на стоки по чл. 30, ал. 1, т. 1 и 2 от закона доставчикът на услугата следва да разполага със следните документи:

 1. лиценз за извършване на международен превоз на товари, ако транспортът е автомобилен;
 2. международни превозни документи, в които е вписан като превозвач – товарителница, коносамент, авиотоварителница или друг международно признат превозен документ или копие от тях;
 3. фактура за доставката.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) За доказване на международен транспорт на стоки по чл. 30, ал. 1, т. 3 от закона доставчикът на услугата следва да разполага със следните документи:

 1. превозни документи, в които доставчикът е вписан като превозвач;
 2. (изм. – ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) копие от митнически документ за превоз между две митнически учреждения, в която е посочен идентификационният номер на превозното средство, с което е извършен превозът;
 3. фактура за доставката.

(3) (Нова – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Нулева данъчна ставка се прилага и за доставки на транспортни, спедиторски, куриерски или пощенски услуги (различни от услугите по чл. 49 от закона), когато получателят е данъчно задължено лице, установено на територията на страната, и услугите са оказвани във връзка с международен транспорт между:

 1. трета страна/територия и трета страна/територия;
 2. трета страна/територия и друга държава членка;
 3. друга държава членка и трета страна/територия;
 4. две точки на територията на една трета страна/територия.

(4) (Нова – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Алинея 3 се прилага и по отношение на частта на транспорта на територията на страната, когато същият е част от международния транспорт по ал. 3 и е извършен от същия превозвач.

(5) (Нова – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) За целите на изречение първо на чл. 92, ал. 3 от закона на доставки с нулева ставка се приравняват и доставките на транспортни, спедиторски, куриерски или пощенски услуги (различни от услугите по чл. 49 от закона), когато получателят е данъчно задължено лице, установено извън територията на страната, и когато са налице условията на чл. 30 от закона.

(6) (Нова – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) За доказване на доставките по ал. 3, 4 и 5 доставчикът на услугата трябва да разполага с документите по ал. 1 или 2.

 

 

Международен транспорт на природен газ и електрическа енергия

Чл. 24. (1) За доказване на международен транспорт на природен газ по смисъла на чл. 30 от закона доставчикът на услугата трябва да разполага със:

 1. договор за превоз, пренос или транзит на природен газ;
 2. писмено потвърждение от доставчика на природен газ за транзитираните количества, придружено с приемно-предавателен акт, изготвен от газоизмервателна станция;
 3. фактура за доставката.

(2) За доказване на международен транспорт на електроенергия по смисъла на чл. 30 от закона доставчикът на услугата трябва да разполага със следните документи:

 1. писмено потвърждение за транзитираните количества от собственика на електрическата енергия или документи, издадени от администратора по международни съглашения за трансгранична търговия;
 2. фактура за доставката.

(3) (Нова – ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) За доказване на международен транспорт на топлинна или хладилна енергия по смисъла на чл. 30 от закона доставчикът на услугата трябва да разполага със:

 1. договор за превоз, пренос или транзит на топлинна или хладилна енергия чрез топлофикационни или охладителни мрежи;
 2. писмено потвърждение от доставчика на топлинна или хладилна енергия за транзитираните количества, придружено с приемно-предавателен акт, изготвен от измервателна станция;
 3. фактура за доставката.

 

 

Доставка на стоки за снабдяване на въздухоплавателно средство, използвано от авиационен оператор, извършващ предимно международни рейсове (Загл. изм. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)

Чл. 25. (Изм. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) (1) За доказване на доставката по чл. 31, т. 1 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:

 1. ордер за зареждане, стокова разписка за зареждане, съплай лист, деливъри сертификат или друг документ за зареждане със стоки за потребление на борд, от който са видни: номерът и датата на рейса, направлението и инициалът (име и/или номер) на съответното въздухоплавателно средство;
 2. (изм. – ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) митнически документ, в който доставчикът е вписан като износител на стоките, заверен, след потвърдено напускане на стоките от изходно митническо учреждение или друг документ, удостоверяващ износа, в случаите, когато е налице възможност да не се подава митнически документ, съгласно митническото законодателство;
 3. фактура за доставката;
 4. (нова – ДВ, бр. 84 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) за авиационни оператори, установени извън страната – декларация по образец – приложение № 25, която е предоставена при първата извършена доставка за календарната година и е валидна до края на годината.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 84 от 2011 г., в сила от 28.10.2011 г.) Член 31, т. 1 от закона се прилага и за международен рейс в рамките на Европейския съюз.

 

 

Доставка на стоки за снабдяване, предназначени за потребление на плавателни съдове

Чл. 26. (Изм. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) (1) За доказване на доставка за снабдяването по чл. 31, т. 2, букви „а“ и „б“ от закона на плавателни съдове с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:

 1. (изм. – ДВ, бр. 84 от 2011 г., в сила от 28.10.2011 г.) когато конкретната доставка подлежи на митническо оформяне – митнически документ, в който доставчикът е вписан като износител на стоките, заверен след потвърдено напускане на стоките от изходно митническо учреждение, или друг документ удостоверяващ износа, в случаите, когато е налице възможност да не се подава митнически документ съгласно митническото законодателство или ордер за зареждане, стокова разписка за зареждане, съплай лист, деливъри сертификат или друг документ за зареждане със стоки за потребление на борд, от който са видни направлението и инициалът (име и/или номер) на съответния плавателен съд;
 2. (изм. – ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г., изм. – ДВ, бр. 84 от 2011 г., в сила от 28.10.2011 г.) копие от свидетелство за регистрация на кораба или временно свидетелство за плаване;
 3. документи, удостоверяващи правото за извършване на търговски, промишлени или риболовни дейности извън морските пространства на Република България, когато такъв се изисква за упражняване на дейността (концесии, квоти или други подобни);
 4. фактура за доставката.

(2) За доказване на доставка за снабдяването на плавателни съдове по чл. 31, т. 2, букви „в“ и „г“ от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът трябва да разполага със следните документи:

 1. ордер за зареждане, стокова разписка за зареждане, съплай лист, деливъри сертификат или друг документ за зареждане със стоки за потребление на борд, от който са видни: номерът и датата на рейса, направлението и инициалът (име и/или номер) на съответния плавателен съд;
 2. фактура за доставката.

(3) За доказване на доставка на горива, резервни части и смазочни материали за снабдяването на плавателни съдове по чл. 31, т. 2, буква „д“ от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:

 1. ордер за зареждане, стокова разписка за зареждане, съплай лист, деливъри сертификат или друг документ за зареждане със стоки, от който е виден инициалът (име и/или номер) на съответния плавателен съд;
 2. фактура за доставката.

 

 

Доставка на услуги по строителство на кораб или самолет

Чл. 27. (1) За доказване на доставка на услуги по строителството на кораб или самолет по чл. 31, т. 3 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:

 1. договор за строителството на кораб или самолет;
 2. фактура за доставката.

(2) За доказване на доставка на услуги по поддръжката, ремонта, модификацията, трансформацията, сглобяването, оборудването, съоръжаването, превоза и унищожаването на кораб или самолет по чл. 31, т. 3 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:

 1. (доп. – ДВ, бр. 84 от 2011 г., в сила от 28.10.2011 г.) договор с корабопритежателя или компанията, експлоатираща самолета, за извършване на съответната услуга, в който да е видно името и/или номерът на съответното превозно средство или друг документ, доказващ извършване на услугата (приемно-предавателен протокол, възлагателно писмо, поръчка, заявка и др.);
 2. фактура за доставката.

 

 

Отдаване под наем на плавателни съдове и въздухоплавателни средства (Загл. изм. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)

Чл. 28. (Изм. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) (1) За доказване на доставка по отдаване под наем на плавателни съдове по чл. 31, т. 4, буква „а“ от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът трябва да разполага със следните документи:

 1. договор за наем, от който е видно, че плавателният съд ще плава в открито море;
 2. (изм. – ДВ, бр. 84 от 2011 г., в сила от 28.10.2011 г.) копие от свидетелство за регистрация на кораба или временното свидетелство за плаване;
 3. (изм. – ДВ, бр. 84 от 2011 г., в сила от 28.10.2011 г.) копие от документ за съответствие на компанията, отговарящ на изискванията на Международния кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването;
 4. фактура за доставката.

(2) За доказване на доставка по чл. 31, т. 4, буква „б“ от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:

 1. договор за наем;
 2. (изм. – ДВ, бр. 84 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) за авиационни оператори, установени извън страната – декларация по образец – приложение № 25, която е предоставена при първата извършена доставка за календарната година и е валидна до края на годината;
 3. копие от лиценз или друг документ, удостоверяващ правото на наемателя да извършва международен транспорт с наетото въздухоплавателно средство;
 4. копие от документа за регистрация на въздухоплавателното средство;
 5. фактура за доставката.

 

 

Обработка на плавателни съдове и въздухоплавателни средства (Загл. изм. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)

Чл. 29. (Изм. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) (1) За доказване на доставките на услуги по обработка на плавателен съд по чл. 31, т. 5 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът трябва да разполага със следните документи:

 1. (изм. – ДВ, бр. 84 от 2011 г., в сила от 28.10.2011 г.) декларация по образец – приложение № 26, от корабособственика, от която е видно, че плавателният съд извършва рейс в открито море, включително рейс в Европейския съюз, и е посочено направлението на плавателния съд;
 2. (изм. – ДВ, бр. 84 от 2011 г., в сила от 28.10.2011 г.) копие от свидетелство за регистрация на кораба или временното свидетелство за плаване;
 3. фактура за доставката.

(2) За доказване на доставките на услуги по обработка на въздухоплавателно средство по чл. 31, т. 5 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:

 1. документ за наземно обслужване, издаван от летищното предприятие или от лицензирания оператор за наземно обслужване на авиационния оператор, в който са посочени номерът и датата на този полет;
 2. фактура за доставката.

(3) „Спасителни операции“ по чл. 31, т. 10 от закона са тези операции, които представляват услуги, свързани с борба с бедствия, ликвидиране на последиците от тях, както и предотвратяване на бедствия посредством предохранителни мероприятия, когато тези операции се осъществяват извън територията на страната.

(4) „Бедствие“ е земетресение, наводнение, стихийни пожари, свличане (срутване) на пластове, вулканична дейност, въздушни или водни стихии, нападения на диви животни, каламитетно намножаване на насекоми, епидемии и др., както и аварии и катастрофи, чийто характер е станал масов и са прераснали в бедствие (химически, радиационни и други замърсявания, аварии или катастрофи на превозни средства, осъществяващи обществен транспорт, и др.).

(5) Услуги, свързани със спасителни операции, са:

 1. борба с бедствия, включително превоз на спасителни екипи; издирване, превоз или евакуация на хора; доставяне на храна, медикаменти, човешки органи и др.; действия по разпръскване на химически и други средства; други спасителни работи (наблюдение, измерване, изследване, картографиране, въздействие върху времето, фотографиране и др.);
 2. отдаване под наем на превозно средство за целите на извършваните услуги по т. 1.

(6) За доказване на доставките на услуги по ал. 5 доставчикът трябва да разполага със следните документи:

 1. когато са извършени с въздухоплавателно средство:

а) документ от чуждестранния компетентен орган, удостоверяващ предохранителните мерки, бедствието или ликвидирането на последиците от него, както и характера му;

б) договор за извършване на услугите;

в) свидетелство за авиационен оператор;

г) протокол за извършените услуги в часове или друг показател по вид на услугата;

д) фактура за доставката;

 1. когато са извършени с плавателно средство:

а) документи, доказващи извършените услуги, съгласно Кодекса на търговското корабоплаване;

б) фактура за доставката;

 1. когато са извършени с подвижен железопътен състав:

а) документи, доказващи извършените услуги;

б) фактура за доставката.

 

 

Транспортна обработка на стоки или пътници

Чл. 30. (1) (Доп. – ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) За доказване на доставка услуга по транспортна обработка на стоки включително на транспортни контейнери по чл. 31, т. 6 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:

 1. документите, с които се доказва обработката на съответното превозно средство;
 2. фактура за доставката.

(2) Документите по ал. 1, т. 1 могат да бъдат издадени на името на корабособственика (авиационния оператор или железопътния превозвач), собственика на товарите, превозвача или спедитора.

(3) За доказване на доставка на услуга по транспортна обработка на пътници по чл. 31, т. 6 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:

 1. документите, с които се доказва обработката на съответното превозно средство;
 2. фактура за доставката.

(4) (Нова – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) За доказване на доставка на услуга по транспортна обработка на стоки или пътници, извършена от железопътен превозвач, доставчикът следва да разполага със следните документи:

 1. копие от товарителница CIM или копие от товарителница СМГС, разписка образец 312в, издадени на името на железопътния превозвач, на собственика на товарите, на превозвача или на спедитора;
 2. фактура за доставката.

 

 

Доставка на плавателни съдове и въздухоплавателни средства

Чл. 31. За доказване на доставка по чл. 31, т. 7 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:

 1. писмен договор за прехвърляне на собствеността или други вещни права върху превозното средство съгласно Кодекса на търговското корабоплаване, съответно Закона за гражданското въздухоплаване;
 2. фактура за доставката.

 

 

Доставка на услуги за управление на въздушното движение и аеронавигационно обслужване, предоставени на въздухоплавателни средства, използвани от авиационен оператор

Чл. 31а. (Нов – ДВ, бр. 84 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) (1) Доставката на услуги по управление на въздушното движение и аеронавигационно обслужване, предоставяни от Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“, за които таксите се събират от Евроконтрол, се удостоверяват чрез електронен документ (файл), изготвян и предоставян ежемесечно от Евроконтрол, който задължително съдържа най-малко следната информация:

 1. данъчна основа на услугите, предоставени за съответния данъчен период, поотделно за всеки конкретен получател;
 2. идентификационен номер за целите на ДДС за получател данъчно задължено лице, установен в друга държава членка, съответно идентификационен номер за целите на ДДС или подобен номер, изпълняващ същата функция, предоставен от страната по установяване и използван за идентифициране за получател данъчно задължено лице, установено извън Европейският съюз;
 3. начислен данък общо и поотделно за всеки конкретен получател при следните кодове:

а) VТ – услугата е облагаема с 20 на сто, когато получател е данъчно незадължено лице, независимо от страната, в която е установено, или данъчно задължено лице, установено в България, различно от авиационен оператор, извършващ предимно международни рейсове;

б) EX – услугата е облагаема с нулева ставка на основание чл. 31, т. 11 от закона, когато данъчно задълженото лице получател е установено в България и е авиационен оператор, извършващ предимно международни рейсове;

в) RC – данък не се начислява, когато данъчно задълженото лице получател, е установено в друга държава членка и данъкът е дължим от получателя, съгласно чл. 196 от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ, L 10/14 от 15 януари 2010 г.);

г) RX – данък не се начислява, когато данъчно задълженото лице получател е установено в друга държава членка, но услугата е освободена от данък, съгласно чл. 148, буква „ж“ от Директива 2006/112/ЕО, ако следните три критерия са приложени едновременно:

ползвателят на въздушното пространство е авиационен оператор и

оперира срещу възнаграждение и

оперира основно по международни рейсове;

д) NE – данък не се начислява, когато получателят е данъчно задължено лице, установено извън Европейския съюз.

(2) Данъчно задължено лице получател на услуги по управление на въздушното движение и аеронавигационно обслужване, предоставяни от Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“, за които таксите се събират от Евроконтрол, е лице, определено като такова във външната мрежа за националните администрации ЕTNA, поддържана от Евроконтрол, за което:

 1. пред Евроконтрол е предоставен валиден идентификационен номер за целите на ДДС – за получателите, установени в други държави членки, или
 2. пред Евроконтрол е представен оригинален документ от съответния национален данъчен орган, потвърждаващ валиден идентификационен номер за целите на ДДС или подобен номер, изпълняващ същата функция, предоставен от страната по установяване и използван за идентифициране на данъчно задълженото лице – за получателите, установени извън Европейския съюз, или
 3. пред Евроконтрол е предоставен валиден идентификационен номер по ЗДДС и Евроконтрол е уведомен в сроковете по чл. 31б, ал. 10 и 11, че е авиационен оператор, включен в регистъра по чл. 31б, ал. 8 на авиационните оператори, извършващи предимно международни рейсове – за получатели, установени на територията на страната.

(3) Алинея 2 относно удостоверяването на статута на получателя се прилага и за услуги по управление на въздушното движение и аеронавигационно обслужване, предоставяни от Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“, за които таксите не се събират от Евроконтрол.

 

 

Авиационен оператор, извършващ предимно международни рейсове

Чл. 31б. (Нов – ДВ, бр. 84 от 2011 г., в сила от 28.10.2011 г.) (1) Авиационен оператор, извършващ предимно международни рейсове за целите на чл. 31 от закона, е този оператор, чиито приходи от продажби от международни рейсове (независимо дали тези приходи са от превоз на пътници, товари и/или поща или от извършени специализирани авиационни работи) представляват най-малко 60 на сто или повече от общите приходи на оператора за период от 5 календарни години.

(2) Когато в приходите по ал. 1 участват приходи от продажба с инцидентен, случаен или нерегулярен характер независимо дали от международна или немеждународна дейност, авиационен оператор, извършващ предимно международни рейсове за целите на чл. 31 от закона, е авиационен оператор, за който са изпълнени поне два, а за специализирани авиационни работи – един, от посочените критерии:

 1. изминатите мили по международни рейсове представляват най-малко 60 на сто от изминатите общи мили, и/или
 2. броят превозени пътници по международни рейсове представляват най-малко 60 на сто от общия брой превозени пътници, и/или
 3. превозеният тонаж на товари (при основна дейност въздушен превоз на товари и/или поща или от извършени специализирани авиационни работи) по международни рейсове представлява най-малко 60 на сто от общия превозен тонаж.

(3) Авиационните оператори, установени на територията на страната и извършващи предимно международни рейсове, декларират обстоятелствата по ал. 1 и 2 чрез подаване на декларация до Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ по образец – приложение № 25.

(4) Декларацията по ал. 3 се подава от 1 ноември до 10 декември на текущата календарна година и е валидна от 1 януари до 31 декември на следващата година.

(5) Показателите по ал. 1 и 2 се определят общо за период от 5 последователни календарни години, предшестващи годината, за която е валидна декларацията, или от момента на започване на дейността в случаите на по-малко от 5 последователни календарни години.

(6) Авиационни оператори, които са започнали дейност преди по-малко от 1 година, определят показателите по ал. 1 и 2 (на база на реални данни и/или на база намерения и бизнес планове) от датата на започване на дейността до датата на подаване на декларацията по ал. 4 или 7.

(7) В случаите по ал. 6 декларацията по ал. 3 може да се подаде и от 1-во до 15-о число на календарен месец в рамките на текущата година, като същата е валидна от 1-во число на месеца, следващ месеца на подаване, до 31 декември на текущата година.

(8) Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ изготвя и поддържа регистър на авиационните оператори, установени в Република България, извършващи предимно международни рейсове, на база на подадените декларации по ал. 4 и 7. Регистърът се публикува на интернет страницата на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“.

(9) Регистърът съдържа най-малко следните данни:

 1. наименование и адрес на управление на авиационния оператор;
 2. идентификационен номер по ДДС съгласно чл. 94, ал. 2 ЗДДС на лицето по т. 1;
 3. период, за който лицето е декларирало, че е авиационен оператор, извършващ предимно международни рейсове, както следва:

а) за цялата календарна година на валидност по ал. 4;

б) за периода на валидност по ал. 7.

(10) До 15 декември на всяка текуща година Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ изпраща на Евроконтрол информация от регистъра за лицата, които са декларирали, че са авиационни оператори, извършващи предимно международни рейсове за следващата календарна година.

(11) В случаите по ал. 7 Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ изпраща на Евроконтрол информацията от регистъра за лицата до 25-о число на месеца на подаване на декларацията. В информацията задължително се отразява, че лицето е декларирало, че е авиационен оператор, извършващ предимно международни рейсове за периода от 1-во число на месеца, следващ месеца на подаване на декларацията, до 31 декември на текущата година.

 

 

Доставка, свързана с международния стоков трафик

Чл. 32. (1) За доказване на доставка по чл. 32, ал. 1 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:

 1. митнически документи, удостоверяващи, че стоката е необщностна;
 2. митнически документи, от които е видно, че към датата, на която данъкът за доставката става изискуем, стоките са със статут на временно складирани стоки или са поставени в свободна зона или в свободен склад или под митнически режим – митническо складиране, активно усъвършенстване, временен внос с пълно освобождаване от митни сборове, външен транзит;
 3. фактура за доставката.

(2) За доказване на доставка по чл. 32, ал. 2 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:

 1. писмена декларация от лицето – титуляр на направлението/режима по ал. 1, в която е декларирано, че към датата, на която данъкът за доставката на услугата става изискуем за стоките, са налице обстоятелствата по ал. 1.
 2. фактура за доставката.

 

 

Доставка по обработка на стоки

Чл. 33. За доказване на доставка на услуги по обработка на стоки по чл. 33 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:

 1. (изм. – ДВ, бр. 101 от 2006 г., доп. – ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г., изм. – ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) митнически документ за поставяне на стоките под митнически режим „активно усъвършенстване“ или „обработка под митнически контрол“, в който той е вписан като титуляр – когато стоките са необщностни, съответно документ, удостоверяващ приключването на митническите формалности при внос по чл. 16, ал. 3 от закона, когато стоките са общностни и се въвеждат на територията на страната от трета територия;
 2. договор, съгласно който той поема задължението да се извърши обработка, преработка или поправка на стоките по т. 1;
 3. документи, доказващи извършената обработка, преработка или поправка на стоките по т. 1;
 4. (изм. – ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) митнически документ за износ или реекспорт на обработените, преработените или поправените стоки, с който той приключва режима по т. 1, съответно митнически документ, удостоверяващ, че обработените, преработените или поправените стоки се изпращат от територията на страната до трета територия;
 5. фактура за доставката.

 

 

Доставка на злато за централни банки

Чл. 34. За доказване на доставка по чл. 34 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага със следните документи:

 1. писмен договор за прехвърляне на собствеността върху златото;
 2. копие на документ, удостоверяващ, че статутът на получателя е централна банка на друга държава членка – когато получател е централна банка на друга държава членка;
 3. писмено потвърждение от получателя по т. 2, удостоверяващо, че стоките са получени от него;
 4. фактура за доставката.

 

 

Доставка на стоки в търговски обекти за безмитна търговия

Чл. 35. (Изм. – ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Продажбата на стоки в обекти за безмитна търговия по чл. 35 от закона се отчитат и документират по реда на Закона за безмитната търговия.

 

 

Доставка на услуги, предоставена от агенти, брокери и други посредници във връзка с международен транспорт

Чл. 36. (1) (Изм. – ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 12.08.2008 г.) Агентийска услуга по чл. 31, т. 9 от закона с място на изпълнение на територията на страната е услугата, която корабният агент предоставя на корабопритежателя и/или капитана на кораба във връзка с всички формалности и действия по пристигане, пребиваване и отплуване на кораба.

(2) За доказване на доставката по ал. 1 с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага едновременно със следните документи:

 1. дисбурсментска сметка;
 2. (доп. – ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 12.08.2008 г.) договор между корабопритежателя и корабния му агент или друг документ, доказващ наличието на договорни правоотношения между страните;
 3. фактура за доставката.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 12.08.2008 г.) Брокерска услуга във връзка с доставка по чл. 31, т. 9 от закона е услуга за морско посредничество по смисъла на чл. 226 – 230 от Кодекса на търговско корабоплаване.

(4) За доказване на доставката по ал. 3 с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага едновременно със следните документи:

 1. (доп. – ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 12.08.2008 г.) договор за морско посредничество или друг документ, доказващ наличието на договорни правоотношения между страните;
 2. фактура за доставката.

(5) (Нова – ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 12.08.2008 г.) Извън случаите по ал. 1 и 3 за доказване на доставки по чл. 31, т. 9 от закона с място на изпълнение на територията на страната доставчикът следва да разполага едновременно със следните документи:

 1. документи, с които се доказва извършването на услугите по глава девета от Кодекса на търговското корабоплаване;
 2. фактура за доставката.

(6) (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г., предишна ал. 5 – ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 12.08.2008 г.) За доказване на доставка на спедиторска услуга с място на изпълнение на територията на страната, оказвана във връзка с международен транспорт по чл. 30, ал. 2 от закона, доставчикът следва да разполага със следните документи:

 1. копие от транспортен документ за международен превоз, във връзка с който са оказани спедиторските услуги, а при липса на единен международен транспортен документ – алтернативно:

а) (изм. – ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) копие от митнически документ, показващ мястото в страната, където стоката е била оформена като местна стока при вноса;

б) копие от митническите документи, удостоверяващи приключването на митническите формалности – в случаите на внос по чл. 16, ал. 3 от закона;

в) копие от документа по чл. 21, ал. 1, т. 1;

г) копие на документа по чл. 21, ал. 2, т. 3;

д) (изм. – ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) копие от митнически документ за превоз между две митнически учреждения;

 1. (доп. – ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) фактура за спедиторските услуги по организиране, осъществяване или обслужване на международен транспорт и включените в същия дейности по попътно претоварване, складиране, застраховане и митническо оформяне.

(7) (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г., предишна ал. 6 – ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 12.08.2008 г.) За доказване на доставка на куриерска услуга с място на изпълнение на територията на страната във връзка с международен транспорт по чл. 30, ал. 2 от закона, доставчикът следва да разполага едновременно със следните документи:

 1. товарителница;
 2. фактура за транспортната услуга или с документ, с който изпращачът поема задължението да плати, в случай че получателят откаже да плати;
 3. фактура за доставката.

(8) (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г., предишна ал. 7 – ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 12.08.2008 г.) За доказване на доставка на пощенски услуги с място на изпълнение на територията на страната във връзка с международен транспорт по чл. 30, ал. 2 от закона, доставчикът следва да разполага със следните документи:

 1. бордера за предаване, използвани при размяна на международни пощенски експедиции съгласно Правилника за изпълнение на Всемирната пощенска конвенция и Правилника за изпълнение на Споразумението за пощенските колети;
 2. фактура за доставката.

(9) (Нова – ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., предишна ал. 8 – ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 12.08.2008 г.) Услугите по ал. 5, 6 и 7 се приравняват на услуги по международен транспорт на стоки по чл. 30 от закона.

(10) (Нова – ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., предишна ал. 9 – ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 12.08.2008 г.) В случаите по ал. 5 разпоредбата на чл. 127 от закона не се прилага.

 

 

Доставка на свързани с внос услуги

Чл. 36а. (Нов – ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) (1) Когато на основание чл. 82, ал. 2, т. 3 от закона данъкът е изискуем от получателя по доставката, за прилагането на нулева ставка в случаите по чл. 36а, ал. 1 и 2 от закона получателят следва да разполага със:

 1. фактура за доставката;
 2. митническия документ или друг документ за вноса;
 3. товарителница или друг документ, с който стоките се внасят на територията на страната.

(2) Когато на основание чл. 82, ал. 1 от закона данъкът е изискуем от доставчика по доставката, за прилагането на нулева ставка в случаите по чл. 36а, ал. 1 от закона доставчикът следва да разполага със:

 1. фактура за доставката;
 2. писмена декларация от получателя по доставката, на чието име е оформен вносът; в декларацията получателят задължително посочва номера на документа, с който е оформен вносът, и описание как е формирана данъчната основа по чл. 55 от закона (стойността на всяко едно увеличение се посочва отделно).

(3) Когато е издаден протокол с начислен данък със ставката по чл. 66, ал. 1, т. 1 от закона, преди получателят да се е снабдил с документите по ал. 1, за коригиране на размера на начисления данък издаденият протокол се анулира. За прилагане на нулевата ставка се издава нов протокол по чл. 81, ал. 6.

(4) Корекция на начисления данък по чл. 36а, ал. 3, т. 1 от закона се извършва след снабдяване с документите по ал. 2.

 

 

Доставка на услуга по продажба на самолетни билети във връзка с международен транспорт на пътници

Чл. 37. За доказване на доставката на услуга по продажба на самолетни билети с място на изпълнение на територията на страна, оказвана във връзка с международен транспорт на пътници, доставчикът следва да разполага със следните документи:

 1. договор за извършване на посредническа услуга във връзка с продажба на самолетни билети за международен транспорт;
 2. отчет за извършените продажби на самолетните билети, изготвян и представян на авиокомпанията съгласно договора с нея и съдържащ като задължителни реквизити наименованието на авиокомпанията, номера на билета, направлението на полета, единичната цена на всеки билет, размера на отстъпката (комисиона);
 3. отчет за извършените продажби на самолетните билети, съдържащ като задължителни реквизити наименованието на авиокомпанията, номера на билета, направлението на полета, единичната цена на всеки билет, размера на таксата за продажба на самолетен билет;
 4. фактура за доставката.

 

 

Доставка на други услуги, предоставена от агенти, брокери и други посредници

Чл. 38. (1) За доказване на доставките по чл. 36, ал. 1 от закона с място на изпълнение на територията на страната, извън тези по чл. 36 и 37, доставчикът следва да разполага с документи, удостоверяващи, че услугите са оказани във връзка с доставки, за които са налице обстоятелствата по глава трета от закона.

(2) (Отм. – ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.)

(3) (Нова – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. – ДВ, бр. 84 от 2011 г., в сила от 28.10.2011 г.) Облагаема доставка с нулева ставка е и доставката на услуги с място на изпълнение на територията на страната, предоставяни от агенти, брокери и други посредници, действащи от името и за сметка на друго лице, когато тези услуги са предоставени във връзка с доставка на стоки или услуги с място на изпълнение извън територията на Европейския съюз.

(4) (Нова – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. – ДВ, бр. 84 от 2011 г., в сила от 28.10.2011 г.) За доказване на доставките по ал. 3 с място на изпълнение на територията на страната доставчикът трябва да разполага с документи, удостоверяващи, че услугите са оказани във връзка с доставки на стоки или услуги, които са с място на изпълнение извън територията на Европейския съюз.

 

 

Доставки с място на изпълнение извън територията на страната с получател данъчно задължено лице, установено извън територията на страната

Чл. 38а. (Нов – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., отм. – ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.)

 

 

Доставки на услуги, за които данъкът е изискуем от получателя на услугата

Чл. 38б. (Нов – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) (1) В случаите, когато за доставките, изброени в тази глава, данъкът е изискуем от получателя на основание чл. 82 от закона, получателят следва да разполага с относимите към него документи по тази глава, удостоверяващи обстоятелствата за облагане на доставката с нулева ставка.

(2) Алинея 1 се прилага и за получени услуги, свързани с обработка на плавателен съд или обработка на въздухоплавателно средство, извършени на пристанища или летища извън територията на страната.

 

 

Корекции на доставките

Чл. 39. (1) (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) В случай, че доставчикът не се снабди с документите по чл. 21 – 38 до изтичането на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът за доставката е станал изискуем, се счита, че доставката е облагаема със ставка 20 на сто.

(2) В случаите по ал. 1 данъкът се начислява от доставчика чрез издаване на протокол по чл. 117, ал. 2 от закона.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) Протоколът по ал. 2 се издава в 15-дневен срок, считано от последния ден на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът за доставката е станал изискуем.

(4) Когато впоследствие доставчикът се снабди с необходимите документи, той коригира резултата от прилагането на ал. 1 и 2 чрез анулиране на протокола по ал. 2. За анулирането не се издава нов протокол.

(5) Анулирането по ал. 4 се извършва в 5-дневен срок, считано от датата, на която лицето се е снабдило с необходимите документи.

(6) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2006 г., отм. – ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.)

(7) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2006 г., отм. – ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.)

 

 

Настаняване, предоставено от хотелиер (Загл. изм. – ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.)

Чл. 40. (Изм. – ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) (1) За доказване на доставките по чл. 66, ал. 2 от закона, когато услугата се предоставя от лице, извършващо настаняване в туристически обекти, същият следва да разполага със:

 1. копие от регистъра на настанените туристи;
 2. удостоверение за категоризация на туристическия обект;
 3. фактура за доставката, с изключение на случаите, когато издаването й не е задължително съгласно чл. 113, ал. 3 от закона.

(2) За доказване на доставката по чл. 66, ал. 2 от закона, когато услугата по настаняване в туристически обект се предоставя от туроператор, който не прилага глава шестнадесета от закона, същият следва да разполага със:

 1. фактура и договор с лица, извършващи настаняване в категоризирани туристически обекти;
 2. фактура за доставката.

 

Глава пета.
ОСВОБОДЕНИ ДОСТАВКИ

Доставка на протези, свързана със здравеопазване

Чл. 41. Протезите по смисъла на чл. 39, т. 3 от закона са протезите по смисъла на Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, приет с ПМС № 343 от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 115 от 2004 г.; изм., бр. 31 от 2005 г., бр. 63 от 2005 г. – РВАС № 7081 от 2005 г. по адм. дело № 4402 от 2005 г., бр. 78 от 2005 г., бр. 54 от 2006 г., бр. 58 от 2006 г. – РВАС № 7623 от 2006 г. по адм. дело № 2426 от 2006 г.).

 

 

Финансови услуги и застрахователни услуги (Загл. доп. – ДВ, бр. 101 от 2006 г.)

Чл. 42. (1) (Предишен текст на чл. 42 – ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г.) Деривати на ценни книги по смисъла на чл. 46, ал. 1, т. 5 от закона са: инвестиционни портфейли, купони на облигации и други подобни.

(2) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Освободена доставка по смисъла на чл. 47 от закона е и извършването на услуги при условията и по реда на Кодекса за застраховането от презастрахователи.

(3) (Нова – ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Данъчната основа на извършваните като основна дейност финансови услуги (сделки) за покупко-продажба (обмен) на чуждестранна валута е положителната разлика (положителен марж) между отчетените съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти, приходи и разходи от валутни операции, реализирани за данъчния период. Приходите и разходите от последващи оценки (преоценки) на чуждестранна валута не участват при формирането на данъчната основа.

(4) (Нова – ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Когато за услугите по ал. 3 са уговорени такси или комисиони, стойността им се прибавя към формираната по ал. 3 данъчна основа, включително в случаите, когато тя е нулева величина.

(5) (Нова – ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Данъчната основа, формирана по реда на ал. 3, съответно по реда на ал. 4, може да се отрази в дневника за продажби на един ред.

 

 

Доставка на пощенски марки и пощенски услуги

Чл. 43. (1) Приравнен знак на пощенска марка по смисъла на чл. 49, т. 1 от закона е отпечатък на пощенска марка върху пощенски плик, издаден и пуснат в обращение по установения за това законов ред. Не се смята за приравнен знак на пощенска марка отпечатъкът от таксувачна машина под контрола на пощенска служба.

(2) Универсална пощенска услуга по смисъла на чл. 49, т. 2 от закона е универсалната пощенска услуга по смисъла на глава четвърта, раздел I от Закона за пощенските услуги.

 

 

Доставки на сгради и части от тях

Чл. 44. (1) Облагаеми доставки са и доставките на части от сграда, които отговарят на дефиницията по § 1, т. 5 от допълнителната разпоредба на закона.

(2) При доставка на сграда, която се състои както от части, за които са налице обстоятелствата по § 1, т. 5 от допълнителната разпоредба на закона, така и от части, за които тези обстоятелства не са налице, освободена е само доставката на частите от сгради, за които обстоятелствата не са налице.

(3) В случаите по ал. 2 доставчикът документира доставките, както следва:

 1. чрез издаване на отделни фактури за облагаемата и за освободената доставка, или
 2. чрез издаване на обща фактура, в която данните по чл. 114, ал. 1, т. 11 – 14 от закона се отразяват на отделни редове съответно за облагаемата и за освободената доставка.

(4) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2006 г.) В случаите по ал. 2 прилежащият терен към частите от сграда, за които са налице обстоятелствата по § 1, т. 5 от допълнителната разпоредба на закона, се определя на база съотношението между площта на частите от сградата, за които обстоятелствата са налице, и общата площ на сградата.

 

Глава шеста.
УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА НАЛИЧИЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ЗА ВЪТРЕОБЩНОСТНИТЕ ДОСТАВКИ

Документи, удостоверяващи извършването на вътреобщностна доставка на стоки

Чл. 45. За доказване на вътреобщностна доставка на стоки доставчикът следва да разполага със следните документи:

 1. (изм. – ДВ, бр. 101 от 2006 г.) документ за доставката:

а) фактура за доставката, в която, когато получателят е регистриран за целите на ДДС в друга държава членка, се посочва идентификационният номер по ДДС на получателя, издаден от държава членка, под който номер му е извършена доставката;

б) протокол по чл. 117, ал. 2 от закона – в случаите на вътреобщностна доставка по чл. 7, ал. 4 от закона;

в) документ по чл. 168, ал. 8 от закона – когато доставчикът е физическо лице, което не е едноличен търговец и не е регистрирано по закона;

 1. (изм. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) документи, доказващи изпращането или транспортирането на стоките от територията на страната до територията на друга държава членка:

а) (доп. – ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г., доп. – ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г.) транспортен документ или писмено потвърждение от получателя или упълномощено от него лице, удостоверяващи, че стоките са получени на територията на друга държава членка – в случаите, когато транспортът е извършен от получателя или от трето лице за сметка на получателя; в писменото потвърждение се посочват дата и място на получаване, вид и количество на стоката, вид, марка и регистрационен номер на превозното средство, с което е извършен транспортът, име на лицето, предало стоките, и длъжностното му качество, име на лицето, получило стоките, и длъжностното му качество;

б) транспортен документ, удостоверяващ, че стоките са получени на територията на друга държава членка – когато транспортът е извършен от доставчика или от трето лице за сметка на доставчика.

 

 

Корекции при вътреобщностни доставки

Чл. 46. (1) В случай, че доставчикът не се снабди с документите по чл. 45 до изтичането на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът за доставката е станал изискуем, се счита, че доставката е облагаема със ставка 20 на сто.

(2) В случаите по ал. 1 данъкът се начислява от доставчика чрез издаване на протокол по чл. 117, ал. 2 от закона.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) Протоколът по ал. 2 се издава в 15-дневен срок, считано от последния ден на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът за доставката е станал изискуем.

(4) Когато впоследствие доставчикът се снабди с необходимите документи, той коригира резултата от прилагането на ал. 1 и 2 чрез анулиране на протокола по ал. 2. За анулирането не се издава нов протокол.

(5) Анулирането по ал. 4 се извършва в 5-дневен срок, считано от датата, на която лицето се е снабдило с необходимите документи.

 

Глава седма.
ОБЛАГАНЕ НА ВНОСА

Данъчна основа при внос на стоки

Чл. 47. (1) Митническата стойност не се увеличава с присъщите на вноса разходи по чл. 55, ал. 1, т. 2 от закона, доколкото същите са включени в митническата стойност.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 101 от 2006 г.) В данъчната основа по чл. 55 от закона не се включва размерът на акциза, когато стоките са поставени под режим отложено плащане на акциз по реда и при условията на Закона за акцизите и данъчните складове.

(3) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2006 г.) При внос на стоки по чл. 16 от закона под режим „временен внос с частично освобождаване от митни сборове“ или „обработка под митнически контрол“ в данъчната основа по чл. 55 от закона се включва пълният размер на определените от митническите органи митни сборове.

 

 

Начисляване на данък при внос от митническите органи и внасяне на данъка (Загл. доп. – ДВ, бр. 101 от 2006 г.)

Чл. 48. (1) Данък при внос на стоки се начислява независимо дали вносителят е регистрирано или нерегистрирано по закона лице.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) В случаите на освобождаване при внос данък не се дължи, но се вписва в митническия документ.

(3) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Не се начислява данък при поставянето на стоки под режим свободно обращение след режим „временен внос с частично освобождаване от митни сборове“ или „обработка под митнически контрол“.

(4) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. – ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г.) При внос на стоки по чл. 16 от закона под режим „временен внос с частично освобождаване от митни сборове“ или „обработка под митнически контрол“ начисленият от митническите органи данък се внася в държавния бюджет към момента на поставяне на стоките под режима.

 

 

Начисляване на данъка от вносителя за стоки, внасяни за изпълнение на инвестиционни проекти

Чл. 49. (1) За упражняване на правото за начисляване по реда на чл. 164, ал. 2 от закона вносителят представя пред съответното митническо учреждение, оформящо вноса, следните документи:

 1. (изм. – ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) митнически документ за внос, в който вносителят декларира, че ще ползва специалния ред за начисляване на ДДС – в случаите на внос по чл. 16, ал. 1 и 2 от закона;
 2. митнически документи за приключване на митническите формалности, в които вносителят декларира, че ще ползва специалния ред за начисляване на ДДС – в случаите на внос по чл. 16, ал. 3 от закона;
 3. (изм. – ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г., изм. – ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г.) заповед на министъра на финансите, издадена на основание чл. 167, ал. 3 от закона;
 4. писмена декларация, с която вносителят удостоверява, че към момента на осъществяване на вноса е регистрирано по закона лице и няма изискуеми и неизплатени данъчни задължения и задължения за осигурителни вноски, събирани от Националната агенция за приходите.

(2) Преди осъществяване на вноса митническите органи могат да поискат информация за конкретната доставка по издаденото разрешение.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) В случаите по ал. 1 данъкът се вписва в митническия документ и не се взема под отчет, като митническите органи допускат вдигане на стоките, без данъкът да е ефективно внесен или обезпечен.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) Данъкът по ал. 3 се начислява от вносителя с протокол по чл. 117, ал. 2 от закона, който се издава в 15-дневен срок, считано от датата на възникване на данъчното събитие по чл. 54 от закона.

 

 

Начисляване на данък от вносителя в други случаи

Чл. 50. (1) В случай, че вносителят по чл. 58, ал. 1, т. 6 от закона не се снабди с документите по чл. 45 до изтичането на календарния месец, следващ календарния месец, през който е възникнало данъчното събитие по чл. 54 от закона, данъкът по вноса става изискуем от вносителя.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) В случаите по ал. 1 данъкът се начислява от вносителя с протокол по чл. 117, ал. 2 от закона, който се издава в 15-дневен срок, считано от последния ден на календарния месец, следващ календарния месец, през който е възникнало данъчното събитие по чл. 54 от закона.

(3) Когато впоследствие доставчикът се снабди с необходимите документи, той коригира резултата от прилагането на ал. 1 и 2.

(4) В случаите по ал. 3 корекцията се извършва от доставчика чрез анулиране на протокола по ал. 2. За анулирането не се издава нов протокол.

(5) Протоколът по ал. 4 се анулира в 5-дневен срок, считано от датата, на която вносителят се е снабдил с необходимите документи.

 

 

Освобождаване от данък при внос

Чл. 51. (1) В случаите на освобождаване от данък при внос на учебници и учебни помагала вносителят по чл. 41, т. 1, буква „а“ от закона следва да представи пред компетентното митническо учреждение копие от документ, с който учебниците и учебните помагала са одобрени от министъра на образованието и науката или от министъра на културата.

(2) В случаите на освобождаване от данък при внос по чл. 58, ал. 1, т. 6 от закона вносителят следва да представи пред компетентното митническо учреждение следните документи:

 1. копие от удостоверението за регистрация по чл. 104 от закона;
 2. (изм. – ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) декларация по образец – приложение № 24;
 3. транспортни документи, в които е указано, че стоката е предназначена за друга държава членка.

(3) (Нова – ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) В случаите по ал. 2 митническите органи при извършване на митническите формалности, за да приложат освобождаването, правят проверка за валидност на посочения в декларацията по ал. 2, т. 2 идентификационен номер за целите на ДДС на получателя по последващата вноса вътреобщностна доставка, издаден от друга държава членка.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., предишна ал. 3, изм. – ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) В случаите на освобождаване от данък при внос по чл. 58, ал. 1, т. 10 от закона вносителят следва да представи пред компетентното митническо учреждение лиценз, издаден в съответствие със Закона за енергетиката, съгласно който лицето има право да осъществява внос на електрическа или топлинна енергия или природен газ.

(5) (Предишна ал. 4, доп. – ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) В случаите на освобождаване от данък при внос по чл. 58, ал. 1, т. 17 от закона поради рекламация вносителят следва да представи пред компетентното митническо учреждение протокол или друг документ, доказващ, че стоките са върнати по рекламация за качество или неспазени стандарти.

 

 

Освобождаване от данък вноса на стоки, внасяни в личния багаж на пътници

Чл. 51а. (Нов – ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.12.2008 г.) (1) Безмитният внос съгласно чл. 58, ал. 4 и 7 от закона се разрешава поотделно за всеки пътник при всяко пътуване.

(2) Паричните прагове по чл. 58, ал. 4 от закона за стоки, различни от стоките, за които се прилагат количествени прагове, до общата собствена стойност на стоките, за сухопътни пътници възлиза до 300 евро или равностойността им в левове. За въздушните и морските пътници паричният праг е до 430 евро или равностойността им в левове.

(3) Правото на внос, освободен от ДДС, не може да се кумулира, нито да се разпределя между няколко пътници. Когато собствена стойност на отделна вещ по чл. 58, ал. 6 от закона надвишава паричните прагове по ал. 2, се заплаща данък върху цялата стойност на стоката. Когато общата стойност на две или повече стоки, притежание на един пътник, надвишава паричните прагове по ал. 2, освобождаване от данък се допуска само за част от стоките, сумата от собствените стойности на които не надвишава съответния паричен праг.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 22.01.2010 г.) Количествените прагове за тютюневи изделия по чл. 58, ал. 7 от закона са:

 1. цигари – 200 броя за въздушните пътници и 40 броя за останалите пътници;
 2. пури – 50 броя за въздушните пътници и 10 броя за останалите пътници;
 3. пурети – 100 броя за въздушните пътници и 20 броя за останалите пътници;
 4. тютюн за пушене – 250 грама за въздушните пътници и 50 грама за останалите пътници.

(5) Всяко едно от количествата по ал. 4, т. 1 – 4 поотделно представлява 100 % от общо допустимото количество. Освобождаването може да се прилага за всяка комбинация от тютюневи изделия, при условие че сборът от процентите, формирани от отделните допустими количества, не надвишава 100 %.

(6) Количествените прагове по чл. 58, ал. 7 от закона за алкохол и алкохолни напитки, с изключение на непенливо вино и бира, са:

 1. общо един литър алкохол и алкохолни напитки с алкохолно съдържание над 22 об. % или неденатуриран етилов алкохол с алкохолно съдържание от 80 об. % или повече;
 2. общо два литра алкохол и алкохолни напитки с алкохолно съдържание под 22 об. %.

(7) Всяко едно от количествата по ал. 6, т. 1 и 2 поотделно представлява 100 % от общо допустимото количество. Освобождаването може да се прилага за всяка комбинация от алкохол и алкохолни напитки, с изключение на непенливо вино и бира, при условие че сборът от процентите, формирани от отделните допустими количества, не надвишава 100 %.

(8) Количествените прагове по чл. 58, ал. 7 за непенливо вино и бира от закона са:

 1. непенливо вино – общо 4 литра;
 2. бира – 16 литра.

(9) Количествата, надвишаващи тези по ал. 4, 6 и 8, не могат да ползват паричния праг за освобождаване по ал. 2.

(10) За внасяните в личния багаж стоки от екипажи на транспортните средства, използвани за пътуване от трета страна или територия по чл. 58, ал. 11 от закона, се прилагат следните намалени парични и количествени прагове:

 1. паричните прагове са до левовата равностойност на 150 евро;
 2. количествените прагове за тютюневи изделия са:

а) цигари – 40 броя;

б) пури – 10 броя;

в) пурети – 20 броя;

г) тютюн за пушене – 50 грама;

 1. количествените прагове за алкохол и алкохолни напитки са:

а) един литър алкохол и алкохолни напитки с алкохолно съдържание над 22 об. % или неденатуриран етилов алкохол с алкохолно съдържание от 80 об. % или повече;

б) един литър алкохол и алкохолни напитки с алкохолно съдържание под 22 об. %;

 1. количествените прагове за непенливо вино и бира са:

а) непенливо вино – 2 литра;

б) бира – 4 литра;

 1. количествата над посочените по т. 2, 3 и 4 не могат да ползват паричния праг за освобождаване по т. 1; всяко едно от количествата по т. 2, 3 и 4 поотделно представлява 100 % от общо допустимото количество;
 2. освобождаването може да се прилага за всяка комбинация от:

а) тютюневи изделия, при условие че сборът от процентите, формирани от отделните допустими количества, не надвишава 100 %;

б) алкохол и алкохолни напитки, с изключение на непенливо вино и бира, при условие че сборът от процентите, формирани от отделните допустими количества, не надвишава 100 %.

 

 

Обезпечаване на данъка от внос

Чл. 52. Разпоредбите на чл. 59 от закона се прилагат и в случаите, когато директорът на Агенция „Митници“ е упражнил правото си да определи друг размер на обезпечението на митните сборове или да разреши да не се поиска обезпечаване съгласно Закона за митниците и правилника за неговото прилагане.

 

Глава осма.
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДАНЪЧНОТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ И НАЧИСЛЯВАНЕ НА ДАНЪКА

Определяне размера на данъка за всяка доставка

Чл. 53. (1) Размерът на данъка за всяка доставка се определя по следната формула:

 

Д = (ДО x ДС) / 100 , където:

 

Д е размерът на данъка за конкретната доставка;

ДО – данъчната основа на конкретната доставка;

ДС – съответната данъчна ставка.

(2) Когато съгласно закона данъкът се приема за включен в обявената или договорената цена, размерът на данъка се определя по следната формула:

 

Д = (Ц x ДС) / (100 + ДС) , където:

 

Д е размерът на данъка за конкретната доставка;

Ц – договорената цена с включен данък или обявената цена на дребно по конкретната доставка;

ДС – съответната данъчна ставка.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г.) При извършване на безвъзмездни облагаеми доставки на стоки или услуги по чл. 6, ал. 3 и чл. 9, ал. 3 от закона начисленият данък е за сметка на доставчика.

(4) (Нова – ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Безвъзмездното предоставяне на услуги по чл. 9, ал. 3, т. 2 от закона се счита за освободена доставка, когато предоставените услуги са били предмет на освободена доставка при получаването им.

 

 

Изискуемост и начисляване на данъка (Загл. изм. – ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.)

Чл. 54. (1) (Предишен текст на чл. 54 – ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) Регистрирано лице, за което данъкът е станал изискуем, е длъжно да го начисли, като:

 1. издаде данъчен документ, в който посочи данъка на отделен ред;
 2. включи размера на данъка при определяне на резултата за съответния данъчен период в справка-декларацията по чл. 116 за този данъчен период;
 3. посочи документа по т. 1 в дневника за продажбите по чл. 113 за съответния данъчен период.

(2) (Нова – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) При доставка на услуга по чл. 21, ал. 1 и 2 от закона, когато получателят и доставчикът са установени на територията на страната , данъкът е изискуем от доставчика – регистрирано по закона лице, независимо дали получателят е данъчно задължено лице или данъчно незадължено лице.

(3) (Нова – ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г., предишна ал. 2, изм. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) В случаите на чл. 25, ал. 7 от закона, когато, преди да е възникнало данъчно събитие, се извърши цялостно или частично авансово плащане по доставка и данъкът е изискуем от получателя по доставката, същият става изискуем при извършване на плащането. Получателят по доставката следва да начисли данък върху размера на плащането по реда на чл. 53, ал. 1.

(4) (Нова – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Когато за доставки по чл. 25, ал. 5 от закона се извърши цялостно или частично плащане по доставката, данъкът става изискуем при получаване на плащането. В тези случаи се приема, че данъкът е включен в размера на извършеното плащане.

(5) (Нова – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Когато в случаите по ал. 4 плащането е получено след настъпило данъчно събитие за доставката по чл. 25, ал. 5 от закона, данъчната основа за полученото плащане е разликата между размера на плащането (без данъка) и данъчната основа, върху която е начислен данъкът във връзка настъпилото данъчно събитие.

(6) (Нова – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Полученото плащане по ал. 4 (без данъка), както и данъчната основа за получено плащане по ал. 5 се приспадат последователно от следващи данъчни основи за доставката до изчерпването им.

 

 

Начисляване на данък за доставки на стоки и услуги с рекламна цел

Чл. 55. (1) Регистрираното лице начислява данък при безвъзмездно предоставяне на стоки и безвъзмездно извършване на услуги с рекламна цел.

(2) Алинея 1 не се прилага и данък не се начислява в случаите на безвъзмездно предоставяне на стоки или безвъзмездно извършване на услуги с незначителна стойност, с рекламна цел за целите на независимата икономическа дейност на лицето, когато не е налице доставка съгласно чл. 6, ал. 4, т. 2 или чл. 9, ал. 4, т. 4 от закона.

 

 

Начисляване на данъка при доставка на услуги по управление на въздушното движение и аеронавигационно обслужване, предоставяни от Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“, за които таксите се събират от Евроконтрол

Чл. 55а. (Нов – ДВ, бр. 84 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) При доставка на услуги по чл. 31а, ал. 1 в 5-дневен срок от данъчното събитие по чл. 12, ал. 10 за Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ възниква задължение за начисляване на данък или основание за освобождаване от начисляване, като:

 1. издаде отчет за извършените през календарния месец услуги, изготвен въз основа на предоставения от Евроконтрол електронен документ по чл. 31а, ал. 1;
 2. включи размера на данъка при определяне на резултата за съответния данъчен период в справка-декларацията по чл. 116 за този данъчен период;
 3. издаденият отчет по т. 1 се посочи в дневника за продажбите по чл. 113 за съответния данъчен период (с код на документа 09), както следва:

а) в колона 22 – данъчната основа на доставките на услуги с код RC съгласно чл. 31а, ал. 1, т. 3, буква „в“ – за всеки конкретен получател;

б) в колона 22 – данъчната основа на доставките на услуги с код RХ съгласно чл. 31а, ал. 1, т. 3, буква „г“ – за всеки конкретен получател;

в) в колона 23 – данъчната основа на доставките на услуги с код NE съгласно чл. 31а, ал. 1, т. 3, буква „д“ – за всеки конкретен получател;

г) в колона 11 – данъчната основа на доставките на услуги с код VT съгласно чл. 31а, ал. 1, т. 3, буква „а“ – за всеки конкретен получател;

д) в колона 19 – данъчната основа на доставките на услуги с код EX съгласно чл. 31а, ал. 1, т. 3, буква „б“ – за всеки конкретен получател.

 

Глава девета.
ОСОБЕНИ СЛУЧАИ НА ПРАВО НА ПРИСПАДАНЕ НА ДАНЪЧЕН КРЕДИТ

Внос на стоки (Загл. изм. – ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.)

Чл. 56. (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2006 г.) (1) (Доп. – ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г., изм. – ДВ, бр. 4 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. – ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) Право на приспадане на данъчен кредит за платения данък в случаите на внос се упражнява, като в дневника за покупките за съответния период се посочи митническия документ или друг документ за внос, издаден или заверен от митническата администрация, посочващ данъчно задълженото лице като получател или вносител и посочващ сумата на дължимия данък върху добавената стойност или даващ възможност за изчисляването на тази сума. При внос по чл. 16, ал. 3 от закона в дневника за покупките за съответния период се посочва документът, удостоверяващ приключването на митническите формалности.

(2) Право на приспадане на данъчен кредит е налице и за внесения данък в случаите на внос на стоки:

 1. при режим „активно усъвършенстване по системата с възстановяване“;
 2. при „обработка под митнически контрол“;
 3. при „временен внос с частично освобождаване от вносни митни сборове“;
 4. по чл. 16, ал. 3 от закона.

 

 

Корекции при промяна на данъчната основа при внос

Чл. 56а. (Нов – ДВ, бр. 4 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Когато митническите органи след датата на разрешението за вдигане на стоките начислят и вземат под отчет допълнително задължение за данък върху добавената стойност, вносителят – регистрирано по закона лице, упражнява правото си на данъчен кредит за допълнително начисления и платен данък чрез включване на взетото под отчет допълнително задължение за данък върху добавената стойност и административния акт, издаден от митническия орган, в дневника за покупките за данъчния период, през който този документ е получен от вносителя, или за един от следващите 12 данъчни периода.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) Когато митническите органи след датата на разрешението за вдигане на стоките намалят дължимия данък върху добавената стойност спрямо данъка, посочен в митническия документ или друг документ за вноса, вносителят, ако е регистрирано по закона лице, извършва корекция на дължимия данък по вноса и на ползвания данъчен кредит за данъка, начислен по вноса, като:

 1. отразява издадения от митническите органи административен акт за промяна в митническата стойност в дневника за продажбите;
 2. отразява документа по т. 1 в дневника за покупките.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Корекциите по ал. 2 се извършват в данъчния период, в който лицето е получило документа по ал. 2 или през един от следващите 12 данъчни периода и само ако вносителят е ползвал данъчен кредит за начисления данък по вноса.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) В случаите по ал. 2, ако вносителят не е регистрирано по закона лице или ако платеният от вносителя данък е без право на приспадане на данъчен кредит, същият упражнява правото си на възстановяване на недължимо платения данък върху добавената стойност съгласно документа, издаден от митническите органи, по реда на чл. 128 и следващите от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

 

 

Стоки и услуги с незначителна стойност с рекламна цел

Чл. 57. (1) Лицето има право на приспадане на данъчен кредит за получените стоки и услуги с незначителна стойност с рекламна цел, когато тези стоки или услуги са използвани, се използват или ще се използват за рекламиране на извършвани от лицето доставки, които са облагаеми по смисъла на чл. 69 от закона.

(2) Лицето има право на приспадане на частичен данъчен кредит по отношение на данъка за получените стоки и услуги с незначителна стойност с рекламна цел, които са използвани, се използват или ще се използват за рекламиране, както на извършвани от лицето доставки, за които е налице право на приспадане на данъчен кредит, така и освободени доставки или за доставки или дейности, за които лицето няма такова право.

 

 

Право на приспадане на данъчен кредит при анулиране, загубване, унищожаване или кражба на данъчен документ и при липса на документ в случаите на вътреобщностно придобиване (Загл. доп. – ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 58. (1) (Доп. – ДВ, бр. 4 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) При анулиране на погрешно съставени или поправени документи по чл. 116 от закона регистрираното лице може да упражни своето право на приспадане на данъчен кредит въз основа на издадения нов данъчен документ по чл. 116, ал. 1 от закона и при условие, че притежава протокол по чл. 116, ал. 4 от закона. Правото на приспадане на данъчен кредит възниква през данъчния период, през който е издаден новият данъчен документ, и се упражнява през този или през някой от следващите 12 данъчни периода само когато погрешно съставеният документ е включен в дневника за покупките на получателя в срока по чл. 72 от закона. Отчитането на анулираните документи се извършва по реда на приложение № 12.

(2) При изгубване, унищожаване или кражба на оригинала на документ регистрираното лице може да упражни своето право на приспадане на данъчен кредит, като уведоми за това териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по регистрацията си и осигури фотокопие от екземпляра на издателя на документа, заверено от него с подпис и печат, което да съхранява в счетоводството си.

(3) (Нова – ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) В случаите на вътреобщностно придобиване на стоки във връзка с фактическо получаване на стоки по чл. 6, ал. 2 от закона правото на приспадане на данъчен кредит може да се упражни и когато доставчикът на стоката не е издал документ, който отговаря на изискванията по чл. 114 от закона.

(4) (Нова – ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) В случаите по ал. 3 лицето, което извършва придобиването, трябва да разполага с други документи, удостоверяващи данъчната основа на фактически получените стоки по чл. 6, ал. 2 от закона.

(5) (Нова – ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., доп. – ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) При вътреобщностно придобиване на стоки по чл. 13, ал. 3 от закона правото на приспадане на данъчен кредит се упражнява само въз основа на протокола по чл. 117, ал. 2 от закона и при условие, че лицето е спазило изискванията на чл. 86 от закона.

 

 

Право на данъчен кредит при публична продан по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и Гражданския процесуален кодекс, както и при продажба по Закона за особените залози и Закона за кредитните институции

Чл. 59. (Доп. – ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Регистрирано лице може да упражни своето право на приспадане на данъчен кредит въз основа на документа по чл. 83, ал. 1 при спазване на общите изисквания за упражняване на това право.

 

 

Право на данъчен кредит в случаите на правоприемство по чл. 10 от закона

Чл. 60. (1) В случаите на чл. 10 от закона правоприемникът има право на приспадане на данъчен кредит за получените стоки и услуги, когато са налице едновременно следните условия:

 1. (доп. – ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г.) преобразуващият се, отчуждителят или апортиращият, наследодателят или завещателят не е упражнил правото си на приспадане на данъчен кредит;
 2. (доп. – ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г.) не е изтекъл срокът по чл. 72, ал. 1 от закона, в който преобразуващият се, отчуждителят или апортиращият, наследодателят или завещателят е следвало да упражнява правото на приспадане на данъчен кредит;
 3. получените стоки или услуги ще се използват за целите на извършваните от правоприемника облагаеми доставки по смисъла на чл. 69 от закона;
 4. доставчикът на стоките и услугите е регистрирано по закона лице към датата на издаване на данъчния документ и доставката е била облагаема към тази дата.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г.) В случаите на чл. 10 от закона правоприемникът има право на приспадане на данъчен кредит и за получените стоки и услуги, за които преобразуващият се, отчуждителят или апортиращият, наследодателят или завещателят не е имал право на приспадане на данъчен кредит, когато са налице едновременно следните условия:

 1. получените стоки или услуги ще се използват за целите на извършваните от правоприемника облагаеми доставки по смисъла на чл. 69 от закона и доставчикът на стоките и услугите е регистрирано по закона лице към датата на издаване на данъчния документ и доставката е била облагаема към тази дата;
 2. (доп. – ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г., доп. – ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г.) стоките и услугите са придобити от преобразуващия се, отчуждителя или апортиращия, наследодателя или завещателя до 5 години, а за недвижими вещи – до 20 години, преди датата на вписването на съответното обстоятелство по чл. 10 от закона в търговския регистър или в регистър БУЛСТАТ.

(3) В случаите по ал. 1 и 2, когато стоките и услугите ще се използват както за облагаеми доставки по чл. 69 от закона, така и за освободени доставки и за доставки и дейности без право на данъчен кредит, за начисления данък е налице право на частичен данъчен кредит, изчислен по реда на чл. 73 от закона.

(4) Правото на приспадане по ал. 1 и 2 се упражнява, когато са налице следните условия:

 1. (доп. – ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г.) правоприемникът притежава копие на данъчния документ, съставен в съответствие с изискванията на чл. 114 и 115 от закона, в който данъкът е посочен на отделен ред – по отношение на доставки на стоки или услуги, по които получател е преобразуващият се, отчуждителят или апортиращият, наследодателят или завещателят;
 2. (изм. – ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. – ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г.) правоприемникът притежава копие на протокол по чл. 117, ал. 2 от закона, издаден от преобразуващия се, отчуждителя или апортиращия, наследодателя или завещателя – в случаите, когото данъкът е изискуем от преобразуващия се, отчуждителя или апортиращия, наследодателя или завещателя като платец по чл. 82, ал. 2 и 3 от закона;
 3. (доп. – ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г., изм. – ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г., доп. – ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г.) правоприемникът притежава копие на митнически документ, удостоверяващ вноса по чл. 16 от закона, в който преобразуващият се, отчуждителят или апортиращият, наследодателят или завещателят е посочен като вносител и данъкът е внесен по реда на чл. 90, ал. 1 от закона – в случаите, когато преобразуващият се, отчуждителят или апортиращият, наследодателят или завещателят е вносител;
 4. (доп. – ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г., изм. – ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г., доп. – ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г.) правоприемникът притежава копие на митнически документ, удостоверяващ вноса по чл. 16 от закона, в който преобразуващият се, отчуждителят или апортиращият, наследодателят или завещателят е посочен като вносител, и протокол по чл. 117, ал. 2 от закона, издаден от преобразуващия се, отчуждителя или апортиращия, наследодателя или завещателя – в случаите, когато данъкът е изискуем от вносителя по реда на чл. 57, ал. 1 и чл. 58, ал. 2 от закона;
 5. (доп. – ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г., доп. – ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г.) правоприемникът притежава копие на документ, който отговаря на изискванията на чл. 114 от закона, в който преобразуващият се, отчуждителят или апортиращият, наследодателят или завещателят е посочен като получател, и копие на протокол по чл. 117, ал. 2 от закона, издаден от преобразуващия се, отчуждителя или апортиращия, наследодателя или завещателя – в случаите на вътреобщностно придобиване по чл. 84 от закона от преобразуващия се, отчуждителя или апортиращия, наследодателя или завещателя;
 6. (доп. – ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г.) притежава копие на документ по чл. 83, ал. 1 – в случаите, когато преобразуващият се, отчуждителят или апортиращият, наследодателят или завещателят е придобил вещ по чл. 131, ал. 1 от закона;
 7. (нова – ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. – ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г., доп. – ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г.) правоприемникът притежава копие на документ, който отговаря на изискванията на чл. 114 от закона, в който преобразуващият се, отчуждителят или апортиращият, наследодателят или завещателят е посочен като получател, и копие на протокол по чл. 117, ал. 2 от закона, издаден от преобразуващия се, отчуждителя или апортиращия, наследодателя или завещателя – в случаите, когато данъкът е изискуем от преобразуващия се, отчуждителя или апортиращия, наследодателя или завещателя като платец по чл. 82, ал. 4 и 5 от закона.

(5) Правоприемникът по чл. 10 от закона съставя опис по образец – приложение № 7, на получените стоки и услуги по ал. 1 и 2.

(6) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г.) Описът по ал. 5 се подава в териториалната дирекция на НАП по регистрация на правоприемника в 45-дневен срок, считано от датата на вписването на съответното обстоятелство по чл. 10 от закона в търговския регистър или в регистър БУЛСТАТ.

(7) Правото на приспадане на данъчен кредит по ал. 1 и 2 се упражнява през данъчния период, през който е възникнало, или в един от следващите три данъчни периода, като съответният документ по ал. 4, включен в описа по ал. 5, се отразява в дневника за покупките и се включва при определяне на резултата за съответния данъчен период.

(8) Правото на приспадане на данъчен кредит по ал. 1 и 2 не възниква и не може да се упражни, ако описът по ал. 5 е подаден след срока по ал. 6.

(9) (Нова – ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г.) Когато описът по ал. 5 съдържа повече от пет записа, се подава задължително по електронен път с квалифициран електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Право на данъчен кредит за налични активи и услуги преди датата на регистрацията или преди датата на повторна регистрация

Чл. 61. (1) (Изм. – ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г.) Правото на приспадане на данъчен кредит по реда на чл. 74 от закона възниква само за налични активи към датата на регистрацията или получени услуги преди датата на регистрация, описани в регистрационен опис по образец – приложение № 2, който е подаден не по-късно от 45 дни от датата на регистрация.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г.) Правото на приспадане на данъчен кредит по реда на чл. 76 от закона възниква само за наличните активи към датата на повторната регистрация, описани в регистрационен опис по образец – приложение № 3, който е подаден не по-късно от 45 дни от датата на повторната регистрация.

(3) В случаите по ал. 1 и 2, когато активът се е използвал, използва се или ще се използва както за облагаеми, така и за освободени доставки или за доставки или дейности, за които не е налице право на приспадане на данъчен кредит, за начисления данък е налице право на частичен данъчен кредит, изчислен по реда на чл. 73 от закона.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Правото на приспадане на данъчен кредит по ал. 1 и 2 се упражнява през данъчния период, през който е възникнало, или в един от следващите дванадесет данъчни периода, като съответният документ по чл. 71 от закона се отразява в дневника за покупките за съответния данъчен период.

(5) Правото на приспадане на данъчен кредит по ал. 1 и 2 не възниква и не може да се упражни, ако описът по ал. 1 и 2 е подаден след срока по ал. 1 и 2.

(6) (Нова – ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г., доп. – ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) При условията на ал. 1 – 5 правото на приспадане на данъчен кредит по реда на чл. 74 от закона възниква и за налични активи към датата на регистрацията, за които лицето е начислило данък по чл. 82, ал. 2, т. 3 и чл. 84 ЗДДС.

(7) (Нова – ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г.) Когато някой от описите по ал. 1 и 2 съдържа повече от пет записа, се подава задължително по електронен път с квалифициран електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Право на приспадане на данъчен кредит по дебитни известия

Чл. 61а. (Нов – ДВ, бр. 4 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) В случаите на чл. 115, ал. 1 от закона, когато за доставката е издадено дебитно известие, правото на приспадане на данъчен кредит възниква през данъчния период, през който е издадено дебитното известие, и се упражнява през този или през някой от следващите 12 данъчни периода.

 

Глава десета.
ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРАВОТО НА ПРИСПАДАНЕ НА ДАНЪЧЕН КРЕДИТ

Стоки и услуги, предназначени за представителни или развлекателни цели

Чл. 62. (1) Представителни или развлекателни цели по смисъла на чл. 70, ал. 1, т. 3 от закона са: посрещане, престой и изпращане на гости и делегации; нощувки; консумация на храна и напитки; организиране на делови срещи; тържества, развлекателни мероприятия; екскурзии.

(2) Алинея 1 не се прилага по отношение на организиране на симпозиуми, конгреси, конференции и други подобни мероприятия, които са пряко свързани с представяне или тестване на предлаганите от лицето стоки или услуги в рамките на независимата му икономическа дейност.

 

 

Стоки и услуги с незначителна стойност с рекламна цел

Чл. 63. Регистрираното лице няма право на приспадане на данъчен кредит за получени стоки и услуги с незначителна стойност, които се предоставят с рекламна цел, когато доставките, които се рекламират, са освободени доставки или доставки и дейности, за които не е налице право на приспадане на данъчен кредит.

 

Глава единадесета.
КОРЕКЦИИ НА ПОЛЗВАН ДАНЪЧЕН КРЕДИТ

Изчисляване на коефициента по чл. 73, ал. 2 от закона

Чл. 64. (1) За целите на изчисляване на коефициента по чл. 73, ал. 2 от закона в оборота по чл. 73, ал. 3 от закона не се включват следните доставки:

 1. чл. 6, ал. 4, чл. 9, ал. 4, чл. 10, ал. 1 и 3, чл. 129 от закона;
 2. доставка на стока в резултат на искане или акт на държавен или местен орган или на основание на закон, когато не се предоставя обезщетение.

(2) За целите на изчисляване на коефициента по чл. 73, ал. 2 от закона в оборота по чл. 73, ал. 4 от закона не се включват следните доставки:

 1. доставките по ал. 1;
 2. получените лихви по разплащателни (текущи) и депозитни сметки; това не се отнася за:

а) кредитните и финансовите институции по смисъла на Закона за кредитните институции;

б) застрахователите по смисъла на Кодекса за застраховането;

в) колективни инвестиционни схеми, инвестиционни дружества и управляващи дружества по Закона за публичното предлагане на ценни книжа, осигурителни дружества, пенсионни фондове и управляващи дружества по Кодекса за социално осигуряване, здравноосигурителни дружества по Закона за здравното осигуряване.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г.) Лицето следва да разполага с данните, необходими за изчисляване на коефициентите по чл. 73 от закона, които само изчислява, като ги закръглява до втория знак след десетичната запетая към следващото по-голямо число по правилото:

 

0,120…1 0,126
0,121 0,127
0,122 = 0,13 0,128 = 0,13
0,123 0,129…9
0,124 0,130
0,125

(4) (Нова – ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) В случай че лицето установи, че в справки – декларации за предходни данъчни периоди, е приложен грешен коефициент по чл. 73 от закона, допуснатата грешка се поправя по реда на чл. 126, ал. 3, т. 2 от закона.

 

 

Годишна корекция по чл. 73, ал. 8 от закона

Чл. 65. (1) Разликата по чл. 73, ал. 8 от закона се изчислява по следната формула:

 

ГК = ДПЧДК x КТГ – ПЧДКТГ, където:

 

ГК е размерът на годишната корекция по чл. 73, ал. 8 от закона;

ДПЧДК – данъкът с право на приспадане на частичен данъчен кредит за текущата година;

КТГ – коефициентът по чл. 73, ал. 2 от закона за текущата година;

ПЧДКТГ – общата сума на ползвания частичен данъчен кредит през текущата година.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Размерът на годишната корекция по ал. 1 се посочва в клетка 43 на приложение № 13 за последния данъчен период със знак „+“ или „-„. За корекцията се съставя протокол по чл. 117, ал. 2 от закона, в който реквизитите по чл. 117, ал. 2, т. 3 – 7 не се попълват, а размерът на годишната корекция по чл. 73, ал. 8 от закона се отразява със знак „+“ или „-„. Протоколът се издава най-късно на последния ден на последния данъчен период и се отразява в дневника за покупките за този последен данъчен период.

 

 

Корекции на ползван данъчен кредит (Загл. изм. – ДВ, бр. 101 от 2006 г.)

Чл. 66. (1) Корекциите по чл. 79, ал. 1 и 3 от закона се извършват чрез издаване на протокол, който трябва да съдържа:

 1. номер, дата;
 2. име и идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 от закона на лицето;
 3. основание за извършване на корекцията;
 4. описание на стоката или услугата;
 5. размер на ползвания данъчен кредит;
 6. (нова – ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г.) номер и дата на документ/и, по който/които е упражнено право на приспадане на данъчен кредит;
 7. (предишна т. 6 – ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г.) брой години по чл. 79, ал. 6 от закона;
 8. (предишна т. 7 – ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г.) размер на дължимия данък по чл. 79, ал. 6 от закона.

(2) Протоколът по ал. 1 се издава най-късно на последния ден от данъчния период, през който са възникнали обстоятелствата за извършване на корекцията.

(3) Корекцията по чл. 79, ал. 2 от закона се извършва чрез издаване на протокол, който трябва да съдържа:

 1. номер, дата;
 2. име и идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 от закона на лицето;
 3. основание за извършване на корекцията;
 4. описание на стоката или услугата;
 5. размер на ползвания данъчен кредит;
 6. (нова – ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г.) номер и дата на документ/и, по който/които е упражнено право на приспадане на данъчен кредит;
 7. (предишна т. 6 – ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г.) брой години по чл. 79, ал. 7 от закона;
 8. (предишна т. 7 – ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г.) коефициент по чл. 79, ал. 7 от закона;
 9. (предишна т. 8 – ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г.) размер на дължимия данък по чл. 79, ал. 7 от закона.

(4) Протоколът по ал. 3 се издава най-късно на последния ден от последния данъчен период на годината, през която са възникнали обстоятелствата за извършване на корекцията.

(5) Протоколите по ал. 1 и 3 се отразяват в дневника за продажбите и справка-декларацията за данъчния период, през който са издадени.

(6) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Регистрирано лице, което изцяло или частично е приспаднало данъчен кредит за произведени, закупени, придобити или внесени от него стоки и впоследствие извърши с тези стоки безвъзмездна вътреобщностна доставка, дължи данък в размер на ползвания данъчен кредит.

(7) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Корекцията по ал. 6 се извършва чрез съставяне на протокол, който трябва да съдържа:

 1. номер и дата;
 2. име и идентификационен номер на лицето по чл. 94, ал. 2 от закона;
 3. основание за извършване на корекцията;
 4. вид и количество на стоката;
 5. размер на дължимия данък (ползван данъчен кредит).

(8) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Протоколът по ал. 7 се издава най-късно на последния ден на данъчния период, през който данъкът за безвъзмездната вътреобщностна доставка е станал изискуем, и се отразява в дневника за продажбите за този данъчен период.

 

 

Корекции на данък, за който не е упражнено право на приспадане и на ползван данъчен кредит в други случаи (Загл. изм. – ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г.)

Чл. 67. (1) (Изм. – ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г.) В случаите на чл. 79, ал. 8 от закона регистрираното лице има право:

 1. да увеличи размера на ползвания частичен данъчен кредит в размер, определен по следната формула:

а) за недвижимите вещи:

 

УДК = (Дпчдк – Дпчдк х Кгпчдк) х 1/20 х БГ, където:

 

УДК е увеличението на размера на ползвания частичен данъчен кредит;

Дпчдк – данъкът с право на приспадане на частичен данъчен кредит;

Кгпчдк – коефициентът по чл. 73, ал. 2 от закона, изчислен на базата на оборотите за годината, през която е упражнено правото на приспадане на частичен данъчен кредит;

БГ – броят на годините от настъпване на обстоятелствата по чл. 79, ал. 8 от закона, без годината на настъпване на обстоятелствата, до изтичане на 20-годишния срок, считано от годината на упражняване правото на частичен данъчен кредит включително;

б) за всички останали стоки или услуги:

 

УДК = (Дпчдк – Дпчдк х Кгпчдк) х 1/5 х БГ, където:

 

УДК е увеличението на размера на ползвания частичен данъчен кредит;

Дпчдк – данъкът с право на приспадане на частичен данъчен кредит;

Кгпчдк – коефициентът по чл. 73, ал. 2 от закона, изчислен на базата на оборотите за годината, през която е упражнено правото на приспадане на частичен данъчен кредит;

БГ – броят на годините от настъпване на обстоятелствата по чл. 79, ал. 8 от закона, без годината на настъпване на обстоятелствата, до изтичане на 5-годишния срок, считано от годината на упражняване правото на частичен данъчен кредит включително;

 1. когато не е приспаднало данъчен кредит при производството, закупуването, придобиването или вноса на стоки или услуги, които впоследствие използва само за извършване на облагаеми доставки по чл. 69 от закона, да упражни право на данъчен кредит в размер, определен по следната формула:

а) за недвижимите вещи:

 

ДК = ДДС х 1/20 х БГ, където:

 

ДК е частта на размера на данъчния кредит с право на приспадане;

ДДС – размерът на данъка върху добавената стойност съгласно данъчните документи за производството, закупуването, придобиването или вноса, за който не е упражнено право на приспадане;

БГ – броят на годините от настъпване на обстоятелствата по чл. 79, ал. 8 от закона, без годината на настъпване на обстоятелствата, до изтичане на 20-годишния срок, считано от годината на производството, закупуването, придобиването или вноса;

б) за всички останали стоки или услуги:

 

ДК = ДДС х 1/5 х БГ, където:

 

ДК е частта на размера на данъчния кредит с право на приспадане;

ДДС – размерът на начисления данък върху добавената стойност съгласно данъчните документи за производството, закупуването, придобиването или вноса, за който не е упражнено право на приспадане;

БГ – броят на годините от настъпване на обстоятелствата по чл. 79, ал. 8 от закона, без годината на настъпване на обстоятелствата, до изтичане на 5-годишния срок, считано от годината на производството, закупуването, придобиването или вноса.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г.) Увеличаването на размера на ползвания частичен данъчен кредит по ал. 1, т. 1 или упражняването на правото на данъчен кредит по ал. 1, т. 2 се извършва чрез издаване на протокол, който съдържа:

 1. номер, дата;
 2. име и идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 от закона на лицето;
 3. основание за извършване на корекцията;
 4. описание на стоката или услугата;
 5. начислен данък, за който е упражнено право на приспадане на частичен данъчен кредит, или начислен данък, за който не е упражнено право на приспадане;
 6. брой години по ал. 1;
 7. коефициент по ал. 1, т. 1;
 8. размерът на увеличения данъчен кредит по ал. 1, т. 1 или частта на размера на данъчния кредит по ал. 1, т. 2.

(3) Протоколът по ал. 2 се издава на последния ден от данъчния период, през който са настъпили обстоятелствата по чл. 79, ал. 8 от закона.

(4) Правото на приспадане на данъчния кредит по ал. 1 се упражнява чрез отразяване на протокола по ал. 2 в дневника за покупките и в справка-декларацията за последния данъчен период на годината, в която изтича срокът по ал. 1, и при условие, че стоките или услугите са използвани само за извършване на облагаеми доставки по чл. 69 от закона за периода от настъпване на обстоятелствата по чл. 79, ал. 8 от закона до последния ден на този последен данъчен период.

(5) Когато преди изтичане на срока по ал. 1 лицето се дерегистрира, правото на приспадане на данъчен кредит по ал. 1 се упражнява чрез отразяване на протокола по ал. 2 в дневника за покупките и в справка-декларацията за последния данъчен период по чл. 87, ал. 4 от закона и при условие, че стоките или услугите са използвани само за извършване на облагаеми доставки по чл. 69 от закона за периода от настъпване на обстоятелствата по чл. 79, ал. 8 от закона до последния ден на този последен данъчен период.

(6) Когато преди изтичане на срока по ал. 1 лицето извърши облагаема по чл. 69 от закона доставка на стоката или услугата, правото на приспадане на данъчен кредит по ал. 1 се упражнява чрез отразяване на протокола по ал. 2 в дневника за покупките и в справка-декларацията за данъчния период, през който данъкът за доставката е начислен, и при условие, че стоките или услугите са използвани само за извършване на облагаеми доставки по чл. 69 от закона за периода от настъпване на обстоятелствата по чл. 79, ал. 8 от закона до датата, на която е възникнало данъчното събитие за доставката.

(7) (Нова – ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г.) Правото на данъчен кредит по ал. 1, т. 2 се упражнява само когато регистрираното лице е отразило данъчния/те документ/и за производството, закупуването, придобиването или вноса на стоката или услугата в дневника за покупки в срока по чл. 124, ал. 4 от закона.

 

Глава дванадесета.
ПРИХВАЩАНЕ, ПРИСПАДАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТ ЗА ПЕРИОДА – ДАНЪК ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

Процедура за прихващане, приспадане и възстановяване на резултат за периода – данък за възстановяване

Чл. 68. (1) (Изм. – ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Когато регистрирано лице декларира в подадена от него справка-декларация за определен данъчен период данък за възстановяване и същото лице има изискуеми и неизплатени данъчни задължения и задължения за осигурителни вноски до изтичане на края на календарния месец на подаване на справка-декларацията, органът по приходите прихваща тези задължения с посочения данък за възстановяване.

(2) На приспадане по реда на чл. 92, ал. 1 от закона подлежи данъкът за възстановяване или остатъкът от него след прихващането – ако такова е извършено до подаване на следващата справка-декларация, с изключение на:

 1. данъка за възстановяване, който подлежи на прихващане или възстановяване по реда на чл. 92, ал. 3 и 4 от закона;
 2. данъка за възстановяване, който подлежи на прихващане или възстановяване, заедно с остатъка от друг данък за възстановяване по реда на чл. 92, ал. 1, т. 5 от закона.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Ако след подаването на двете справки-декларации по чл. 92, ал. 1, т. 2 от закона е налице неприспаднат остатък от данъка за възстановяване, лицето посочва в клетка 80 на последната справка-декларация неприспаднатия остатък от данъка за възстановяване, който подлежи на прихващане или възстановяване в 30-дневен срок. Ако в някоя от подадените две справки-декларации е деклариран данък за възстановяване, по отношение на който не е приложим чл. 92, ал. 3 и 4 от закона, този данък се прибавя към неприспаднатия остатък от данъка за възстановяване и също се посочва в клетка 80 на последната справка-декларация.

(4) Когато в клетка 80 на справка-декларацията се посочи данък за възстановяване, който подлежи на прихващане или възстановяване след приключила процедура по приспадане, лицето е длъжно заедно със справка-декларацията да подаде и справка за извършеното приспадане по образец – приложение № 6, по отношение на този данък.

(5) Органът по приходите може да изиска подаването на справка за извършено приспадане и по отношение на друг данък за възстановяване.

(6) (Нова – ДВ, бр. 4 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Сумите от получените от лицето авансови плащания по доставки не се включват при изчисляване съотношението по чл. 92, ал. 3 от закона.

 

 

Остатък за внасяне

Чл. 69. (1) Когато по време на текуща процедура по приспадане по реда на чл. 92, ал. 1, т. 2 от закона лице декларира в подадената от него справка-декларация за определен данъчен период данък за внасяне и след извършеното приспадане е налице остатък от данъка за внасяне, този остатък се дължи в срока по чл. 89 от закона.

(2) Когато по време на текуща процедура по приспадане по реда на чл. 92, ал. 1, т. 2 от закона лице декларира в подадената от него справка-декларация за определен данъчен период данък за внасяне, който може да се приспада с повече от един данък за възстановяване, приспадането се извършва последователно с всеки данък за възстановяване по реда на възникването му.

 

 

Данък за възстановяване в 30-дневен срок

Чл. 70. (1) Когато регистрирано лице декларира в подадена от него справка-декларация за определен данъчен период данък за възстановяване и за същото лице са налице обстоятелствата по чл. 92, ал. 3 и 4 от закона и то желае да прилага тази разпоредба, лицето посочва в клетка 81 или клетка 82 на справка-декларацията за периода данъка за възстановяване, който подлежи на възстановяване или прихващане в 30-дневен срок.

(2) Обстоятелствата по чл. 92, ал. 3 и 4 от закона се удостоверяват от лицето чрез деклариране в справка-декларацията за съответния данъчен период.

(3) В случаите по ал. 1 разпоредбите на чл. 68, ал. 2 и 3 не се прилагат и данъкът за възстановяване не участва в процедура по приспадане.

 

 

Приключване на процедура по приспадане на данъчен кредит при дерегистрация

Чл. 71. (Изм. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Когато към датата на дерегистрация лицето е в процедура по приспадане по реда на чл. 92, ал. 1 от закона, се смята, че към тази дата двата едномесечни периода са изтекли и лицето посочва в клетка 80 на справка-декларацията за последния данъчен период остатъка от данъка за възстановяване след извършеното до момента приспадане.

 

Глава тринадесета.
РЕГИСТРАЦИЯ

Идентификационен номер по ДДС

Чл. 72. (1) Не могат да се регистрират по Закона за данък върху добавената стойност лица, които нямат регистрация по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г.) В случаите на регистрация по чл. 154 от закона Националната агенция за приходите издава на лицето служебен идентификационен номер по чл. 84, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс въз основа на подаденото заявление от лицето по чл. 95, ал. 1.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) Регистрацията по Закона за данък върху добавената стойност на чуждестранни лица чрез акредитиран представител се извършва в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите, по чл. 8 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс на чуждестранното лице.

(4) При регистрацията по Закона за данък върху добавената стойност се издава идентификационен номер по ДДС, който съдържа знакът BG, последван от идентификационния номер на лицето.

(5) (Изм. – ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г.) При регистрация по чл. 154 от закона идентификационният номер за целите на ДДС съдържа знака EU.

 

 

Задължения на лицата във връзка с основанията за регистрация

Чл. 73. (1) (Доп. – ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г.) Всички данъчно задължени лица след изтичане на календарния месец са длъжни да определят за предходните 12 месеца преди текущия облагаемия си оборот по смисъла на чл. 96, ал. 2 от закона. В облагаемия оборот на лицата, регистрирани по чл. 97б от закона, не се включва оборотът от доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, с получатели данъчно незадължени лица, които са установени или имат постоянен адрес, или обичайно пребивават в страната.

(2) Всички данъчно задължени лица и данъчно незадължени юридически лица, които извършват вътреобщностно придобиване на стоки, са длъжни:

 1. да определят текущо общата сума на облагаемите вътреобщностни придобивания за текущата година, с изключение на придобиването на нови превозни средства и на акцизни стоки;
 2. да определят за предходната календарна година сумата на данъчните основи на облагаемите вътреобщностни придобивания, с изключение на придобиването на нови превозни средства и на акцизни стоки.

(3) Всички регистрирани лица, които извършват доставки на стоки при условията на дистанционни продажби, са длъжни:

 1. да определят текущо общата сума на доставките на стоки при условията на дистанционни продажби за всяка конкретна държава членка поотделно;
 2. да определят за всяка от двете календарни години преди текущата сумата на данъчните основи на извършените доставки при условията на дистанционни продажби за всяка конкретна държава членка поотделно.

(4) (Нова – ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г., доп. – ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) В случаите на чл. 107, т. 3, буква „а“ от закона при определяне на облагаемия оборот по ал. 1 се включва и оборотът на лицето, формиран от дейността на лицето в качеството му на едноличен търговец до заличаването му от търговския регистър.

(5) (Нова – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Лице, регистрирано на основание чл. 96, 97,98,99,100, 102, 132 или 133 от закона, се счита за регистрирано и на основание чл. 97а от закона.

(6) (Нова – ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г.) Лице, регистрирано на основание чл. 97б от закона, не се счита за регистрирано на основание чл. 97а от закона и обратното.

 

 

Документи във връзка с регистрацията

Чл. 74. (1) Заявлението за регистрация по чл. 101, ал. 1 от закона се подава по образец – приложение № 1.

(2) Към заявлението за регистрация се прилагат следните документи:

 1. (доп. – ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) справка за облагаемия оборот по месеци, за последните 12 месеца преди текущия – за регистрация по чл. 96, ал. 1 и чл. 100, ал. 1 от закона;
 2. справка за общата сума на облагаемите вътреобщностни придобивания за текущата година, с изключение на придобиването на нови превозни средства и на акцизни стоки – за регистрация по чл. 99, ал. 1 от закона;
 3. (нова – ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г., изм. – ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 12.08.2008 г., доп. – ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г., доп. – ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г.) декларация относно липсата на влязла в сила присъда или на образувано наказателно производство за престъпления против данъчната система от лицата по чл. 176а, ал. 1 от закона, с изключение на случаите на регистрация по чл. 97а, чл. 97б и чл. 99, ал. 1 от закона.

(3) В случаите на регистрация на основание чл. 133 от закона към заявлението за регистрация се прилагат и:

 1. удостоверение от компетентните данъчни власти за актуална данъчна регистрация в чужбина на чуждестранното лице и превод от него;
 2. (изм. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) оригинал на нотариално заверен в страната договор между чуждестранното лице и акредитирания представител по повод възлагането му на задълженията по чл. 133, ал. 6 и чл. 135, ал. 2 и 3 от закона;
 3. (изм. – ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) копие от документите за самоличност, ако лицето – акредитиран представител, е физическо лице;
 4. документ от компетентните данъчни власти, удостоверяващ регистрация за целите на ДДС в друга държава членка – за регистрация по чл. 98 и чл. 100, ал. 3 от закона;
 5. документ от компетентните данъчни власти, удостоверяващ, че същите са уведомени, че лицето желае дистанционните продажби, които извършва, да са с място на изпълнение на територията на страната – за регистрация по чл. 100, ал. 3 от закона.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., отм. – ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

(5) (Нова – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Уведомяването по чл. 101, ал. 5 от закона при промяна на електронния адрес се извършва чрез подаване на декларация от регистрираното лице в 7-дневен срок, освен ако промяната е направена чрез заявяване за вписване в Агенцията по вписванията.

(6) (Нова – ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г.) В случаите на регистрация по чл. 97б от закона заявлението по ал. 1 се подава до териториалната дирекция на Националната агенция за приходите – София.

 

 

Удостоверение за регистрация

Чл. 75. (1) Удостоверението по чл. 104, ал. 1 и 2 от закона се изготвя по образец – приложение № 4.

(2) Удостоверението по чл. 104, ал. 3 от закона се изготвя по образец – приложение № 5.

 

 

Задължения на акредитиран представител

Чл. 76. (1) (Изм. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Акредитираният представител е длъжен незабавно да уведоми териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, в която е регистрирано чуждестранното лице, ако настъпят обстоятелства, които водят до невъзможност акредитираният представител да изпълнява задълженията си по чл. 133, ал. 6 и чл. 135, ал. 2 и 3 от закона.

(2) Акредитираният представител отговаря солидарно и неограничено за задълженията на чуждестранното лице, възникнали от датата, от която акредитираният представител е приел задълженията по чл. 135 от закона, до 5 години след като е престанал да изпълнява задълженията по чл. 135 от закона, а когато чуждестранното лице е определило друг акредитиран представител – до датата, на която другият акредитиран представител е приел да изпълнява задълженията по чл. 135 от закона.

 

Глава четиринадесета.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯТА (ДЕРЕГИСТРАЦИЯ)

Документи във връзка с дерегистрацията

Чл. 77. (1) Заявлението за прекратяване на регистрацията по чл. 109 от закона се подава по образец – приложение № 8.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:

 1. справка за облагаемия оборот по месеци, за последните 12 месеца преди текущия;
 2. справка за общата сума на облагаемите вътреобщностни придобивания за предходната и текущата година, с изключение на придобиването на нови превозни средства и на акцизни стоки;
 3. справка за общата сума на данъчните основи на доставките при условия на дистанционни продажби с място на изпълнение на територията на страната, с изключение на доставките на акцизни стоки, за текущата година и за всяка една от двете календарни години преди текущата;
 4. (отм. – ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)
 5. удостоверението(ята) за регистрация по чл. 104, ал. 1 и 2 от закона.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., отм. – ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

(4) (Изм. – ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Заедно със справка-декларацията за последния данъчен период лицето подава протокол-опис за начисляване на данък по чл. 111 от закона по образец – приложение № 9.

(5) (Нова – ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Протокол-описът по ал. 4 се включва в дневника за продажбите за последния данъчен период и в резултата за последния данъчен период, деклариран със справка-декларацията за този данъчен период.

(6) (Нова – ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) В случаите на регистрация по чл. 132, ал. 1 от закона, лицето има право на дерегистрация по избор, когато са изминали 12 последователни месеца след месеца на регистрацията, при условие че лицето не подлежи на задължителна регистрация по реда на чл. 96, ал. 1 от закона.

 

 

Процедура за прекратяване на регистрация (дерегистрация) на данъчно задължено лице, регистрирано на основание чл. 97б от закона, в случаите, когато същото се регистрира в друга държава членка за прилагане на режим извън Съюза или режим в Съюза

Чл. 77а. (Нов – ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г.) (1) Когато данъчно задължено лице, регистрирано на основание чл. 97б от закона, се регистрира в друга държава членка за прилагане на режим извън Съюза или режим в Съюза за дерегистрация по чл. 107, т. 5 от закона, в 14-дневен срок от настъпване на съответното обстоятелство подава заявление по образец – приложение № 8, в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите – София.

(2) Заявлението по ал. 1 трябва да съдържа основанието за дерегистрация. Към заявлението се прилагат документи, посочени в чл. 77, ал. 2.

(3) В срок 7 дни от постъпване на заявлението органът по приходите извършва проверка на основанието за дерегистрация.

(4) В срок 7 дни от приключване на проверката органът по приходите издава акт, с който извършва или мотивирано отказва да извърши дерегистрацията.

(5) В случаите по ал. 1 за дата на дерегистрацията се смята датата на регистрация на лицето в друга държава членка за прилагане на режим извън Съюза или режим в Съюза.

 

Глава петнадесета.
ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ

Изисквания към фактури и известия

Чл. 78. (1) (Изм. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. – ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г.) Бланките на фактурите и известията към тях, издавани от регистрирани по закона лица на основание, различно от регистрация по чл. 97а, чл. 99, чл. 100, ал. 2, чл. 154 и чл. 156 от закона, трябва да съдържат трайно вписани при отпечатването:

 1. пореден номер;
 2. гриф „оригинал“ на първия екземпляр;
 3. наименование, идентификационен номер на лицето, което ще ги издава;
 4. идентификационен номер по ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона.

(2) Номерата на документите по ал. 1 са десетразрядни, нарастващи без дублиране и пропуски и не зависят от вида на бланката или документа. Дублиране на номерата на документите се допуска само в случаите, когато документи се издават от фискално устройство. Всички екземпляри на един и същ документ носят един и същ номер.

(3) Номерацията на документите не зависи и не се нарушава при изтичането на календарната година. При изчерпване на възможните номера лицето/клонът, след като писмено уведоми териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, започва номерирането отново от „0000000001“.

(4) Ако лицето/клонът на лицето има поделения или обекти, същите могат да определят диапазон от номера, които да се използват от поделението (обекта) при издаваните от него документи. Този диапазон следва да се изчерпва постепенно през следващите периоди. При запълването му се определя нов диапазон.

(5) Дефектните или повредените бланки (формуляри) и анулираните документи не се унищожават, а всички екземпляри от тях се съхраняват при издателя.

(6) В случаите на анулиране на документи по чл. 116 от закона протоколът по чл. 116, ал. 4 от закона се съхранява от издателя и от получателя.

(7) Лицата съхраняват, използват и отчитат бланките (формулярите) по реда, предвиден за съхраняване и отчитане на документи в Закона за счетоводството.

(8) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2006 г., отм. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)

(9) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Фактурите за вътреобщностни доставки на стоки и получени услуги, издадени от лица, регистрирани за целите на ДДС в друга държава членка, се считат за отговарящи на изискванията по чл. 114 от закона, когато поредният номер на документа не е десетразряден или съдържа други символи, различни от арабски цифри.

(10) (Нова – ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г.) Гарантирането на автентичността на произхода, целостта на съдържанието и четливостта на фактурата или известието към фактурата по чл. 114, ал. 10 от закона могат да се осигуряват и чрез друга технология или процедура.

(11) (Нова – ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г.) Приемането от получателя на електронни фактури и електронни известия към фактури се счита, че отговаря на изискванията на чл. 114 от закона, независимо дали приемането се извършва в писмена форма (официално или не) или чрез мълчаливо съгласие (чрез обработване или плащане на получените фактури и известия към фактурите).

 

 

Издаване на фактури и известия

Чл. 79. (1) С изключение на случаите по чл. 113, ал. 3 от закона фактура и известие към фактура се издава независимо дали получателят е регистрирано или нерегистрирано по закона лице.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. – ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г., изм. – ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г.) Фактура/известие се издава по реда на закона, когато не възниква задължение за начисляване на данък за:

 1. доставка на стоки като посредник в тристранна операция с място на изпълнение на територията на друга държава членка; във фактурата/известието като основание за неначисляване на данък се вписва „чл. 141 2006/112/ЕО“;
 2. извършена доставка на стоки и/или услуги от нерегистрирано по закона лице или лице, регистрирано на основание чл. 97а, 99 и 100, ал. 2 от закона в рамките на независимата му икономическа дейност, с място на изпълнение на територията на страната. Във фактурата/ известието като основание за неначисляване на данък се вписва „чл. 113, ал. 9“;
 3. доставка на услуги по чл. 21, ал. 2 от закона от данъчно задължено лице в рамките на независимата му икономическа дейност; във фактурата/известието като основание за неначисляване на данък се вписва „обратно начисляване“, както и съответната разпоредба от закона или правилника;
 4. за доставка от данъчно задължено лице на стоки, с място на изпълнение на територията на трета страна или територия; във фактурата/ известието като основание за неначисляване на данък се вписва – съответната разпоредба на закона;
 5. за вътреобщностна доставка на стоки; във фактурата/известието като основание за неначисляване на данък се вписва „обратно начисляване“, както и съответната разпоредба от закона;
 6. (нова – ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г.) извършени от лице, регистрирано на основание чл. 97б от закона, доставки с място на изпълнение на територията на страната, различни от доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, с получатели данъчно незадължени лица, които са установени или имат постоянен адрес, или обичайно пребивават в страната; във фактурата/известието като основание за неначисляване на данък се вписва „чл. 113, ал. 9 ЗДДС“.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г.) Доставката с място на изпълнение на територията на друга държава членка:

 1. на стоки от данъчно задължено лице, установено на територията на страната, се документира по правилата на законодателството на тази друга държава членка;
 2. на стоки при условията на дистанционни продажби се документира по правилата на законодателството на тази друга държава членка.

(4) При извършване на освободена доставка във фактурата/известието като основание за неначисляване на данък се вписва съответната разпоредба от закона, съгласно която доставката е освободена.

(5) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г.) За доставка на обща туристическа услуга във фактурата/известието като основание за неначисляване на данък се посочва режим на облагане на маржа – туристически услуги.

(6) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2006 г.) За доставка, по която данъкът е изискуем от получателя по доставката, във фактурата/известието като основание за неначисляване на данък се посочва съответната разпоредба на закона или правилника, съгласно която данъкът се начислява от получателя.

(7) (Предишна ал. 5 – ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Оригиналът на фактурата/известието се предоставя на получателя по доставката.

(8) (Нова – ДВ, бр. 4 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) При настъпване на данъчно събитие на доставката може да не се издава фактура в случаите, когато за доставката са извършени авансови плащания за цялата стойност на доставката и за които вече са издадени фактури при получаването им.

(9) (Нова – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Независимо от ал. 8, в случаите по чл. 25, ал. 8 от закона при възникване на данъчното събитие за доставката регистрираното лице задължително издава фактура, в която посочва цялата данъчна основа на доставката.

(10) (Нова – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Когато за извършено авансово плащане за доставка, за която данъкът е изискуем от получателя по доставката, същият е начислил данък и впоследствие при възникване на данъчното събитие за доставката данъкът е изискуем от регистрираното по закона лице-доставчик, последният издава фактура, в която посочва цялата данъчна основа за доставката и начислява данъка.

(11) (Нова – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) В случаите по ал. 10 издаденият от получателя протокол се анулира като погрешно съставен по реда на чл. 80, ал. 5 и 6.

(12) (Нова – ДВ, бр. 84 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Фактура/известия към фактура може да не се издава при доставка на услуги по управление на въздушното движение и аеронавигационно обслужване, предоставяни от Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“, за които таксите се събират от Евроконтрол, за които данък не се начислява или приложимата данъчна ставка е 0 на сто.

(13) (Нова – ДВ, бр. 84 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) При доставка на услуги по управление на въздушното движение и аеронавигационно обслужване, предоставяни от Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“, за които таксите се събират от Евроконтрол и за които се начислява данък в размер на 20 на сто, фактурата/известието се издава от Евроконтрол от името и за сметка на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“. В тези случаи чл. 78, ал. 1, т. 2, ал. 2 и 3 не се прилагат.

(14) (Нова – ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г.) За извършени авансови плащания за две или повече доставки на стоки или услуги, данъкът за които става изискуем през един и същи данъчен период, може да се издаде сборна фактура.

(15) (Нова – ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г.) Фактура за доставка на стока или услуга или за получено авансово плащане може да се издаде в срока за издаване на сборна фактура, когато тази доставка не е последвана от други, поради прекратяване на договора през същия данъчен период.

(16) (Нова – ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г.) Разпоредбите на чл. 114, ал. 7 и чл. 115, ал. 7 от закона се прилагат само за доставки с място на изпълнение на територията на страната.

(17) (Нова – ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г., доп. – ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г.) При доставка на услуга по чл. 21, ал. 4 и чл. 23, ал. 4 и 5 от закона, когато доставчикът е данъчно задължено лице, установено на територията на страната, и доставката е с място на изпълнение на територията на друга държава членка, документирането се извършва по правилата на законодателството на тази държава членка, когато данъкът не е изискуем от получателя.

 

 

Издаване на фактура или известие към фактура от името и за сметка на доставчика – самофактуриране, когато доставчикът и получателят са лица, установени на територията на страната (Загл. изм. – ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г.)

Чл. 79а. (Нов – ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г.) В случаите по чл. 113, ал. 11 от закона, когато доставчикът и получателят са данъчно задължени лица, установени на територията на страната, и доставката е с място на изпълнение на територията на страната, документирането се извършва по реда на закона и този правилник.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г.) В случаите по чл. 113, ал. 11 от закона получателят по доставката с място на изпълнение на територията на страната може да издава фактура или известие към фактура от името и за сметка на доставчика – данъчно задължено лице, ако има предварително споразумение (устно и писмено) за това между двете страни. В тези случаи доставчикът не се освобождава от отговорност за задълженията по отношение на документирането на доставките и свързаните с това задължения по закона и този правилник.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г.) Когато получателят не издаде фактура в законоустановения срок, доставчикът е длъжен да документира, декларира и отчете доставката.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г.) Споразумението се счита за предварително, когато е сключено преди началото на самофактурирането.

(5) (Изм. – ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г.) Условията на предварителното споразумение и процедурите за приемане на всяка фактура между доставчика и получателя се определят от двете страни.

(6) (Изм. – ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г.) Споразумението по ал. 1 може да съдържа следната информация:

 1. име, адрес и идентификационен номер за целите на ДДС на получателя;
 2. име, адрес и идентификационен номер за целите на ДДС на доставчика;
 3. срок, за който се сключва споразумението;
 4. съгласие на доставчика да приема фактурите, издавани от получателя от името и за сметка на доставчика;
 5. начин, по който доставчикът ще уведомява получателя за неприемане на издадените от получателя от негово име фактури;
 6. съгласие на доставчика да не издава фактури за доставките, обхванати от споразумението;
 7. задължение на доставчика за незабавно уведомяване на получателя при прекратяване на регистрация по ДДС.

(7) (Изм. – ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г.) Ако в споразумението не е предвидено друго, доставчикът изрично потвърждава на получателя приемането на издадената при условията на самофактуриране фактура или известие към фактура.

(8) (Изм. – ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г.) Ако в споразумението не е предвидено друго, погрешно съставени или поправени документи при самофактурирането се анулират по реда на чл. 116 от закона от получателя по доставката. За погрешно съставени се смятат и издадените от получателя фактури и известия към тях, които не са приети от доставчика, в съответствие с предвидения за това ред.

(9) (Изм. – ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г.) Получателят по доставката не може да делегира издаването на фактурата или известието към фактурата на трето лице.

(10) (Изм. – ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г.) Преди издаване на фактура или известие към фактура при самофактуриране получателят по доставката извършва проверка за валидна регистрация по закона на доставчика към датата, на която данъкът е станал изискуем.

(11) (Изм. – ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г.) В случаите по ал. 1 във фактурата или известието към фактура се вписва „самофактуриране“, както и основанието за това.

(12) (Изм. – ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г.) Издадените фактури или известия към фактура при самофактурирането са с номера от диапазон, предоставен от доставчика.

(13) (Изм. – ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г.) Доставчикът уведомява компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите за направените споразумения по ал. 1 в 7-дневен срок от сключването на всяко такова споразумение. Когато споразумението е в писмена форма, при уведомяването предоставя и копие от споразумението. Уведомяването може да бъде извършено и от получателя пред компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите на доставчика при наличие на нотариално заверено пълномощно от доставчика.

(14) Споразумението се прекратява при:

 1. изтичане на срока;
 2. (отм. – ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)
 3. по взаимно съгласие на страните;
 4. едностранно.

(15) В случаите на ал. 14, т. 3 доставчикът, а по т. 4 – страната, прекратила споразумението, уведомява за прекратяването компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите на доставчика в 3-дневен срок.

 

 

Издаване на фактура или известие към фактура в случаите по чл. 113, ал. 11 от закона, когато доставчикът или получателят е лице, установено на територията на страната

Чл. 79б. (Нов – ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г.) (1) Когато получателят издава фактура или известие към фактура от името и за сметка на данъчно задълженото лице – доставчик, и получателят и доставчикът са данъчно задължени лица, единият от които е установен на територията на страната, а другият – в друга държава членка, документирането на доставката се извършва по правилата на държавата членка, където е мястото на изпълнение на доставката.

(2) При доставка на стоки с място на изпълнение на територията на друга държава членка, когато получателят е лице, установено на територията на страната, документирането се извършва по правилата на законодателството на държавата членка, където е мястото на изпълнение на доставката.

(3) При доставка на стоки с място на изпълнение на територията на страната, когато получателят е лице, установено на територията на друга държава членка, получателят издава фактура или известие към фактура по реда на закона и този правилник.

(4) При доставка на услуга с място на изпълнение на територията на страната, когато получателят е лице, установено на територията на страната, получателят издава фактура или известие към фактура по реда на закона и този правилник.

(5) При доставка на услуга с място на изпълнение на територията на друга държава членка, когато и получателят е установен на територията на друга държава членка, документирането на доставката се извършва по правилата на законодателството на държавата членка, където е мястото на изпълнение на доставката.

(6) При вътреобщностна доставка на стоки по чл. 7 от закона получателят издава фактура или известие към фактура по реда на закона и този правилник.

(7) При вътреобщностно придобиване на стоки по чл. 13 от закона документирането се извършва от получателя по правилата на законодателството на държавата членка, където е мястото на изпълнение на вътреобщностната доставка. В този случай се издава и протокол по реда на чл. 117 от закона.

(8) Страните по предварителното споразумение при необходимост могат да представят доказателства както за него, така и по отношение на процедурата за приемане на фактура или известие към фактура от данъчно задълженото лице – доставчик.

 

 

Протоколи

Чл. 80. (1) Бланките на протоколите, издавани от регистрирани по закона лица, с изключение на протоколите по чл. 116, ал. 4 от закона, трябва да съдържат трайно вписани при отпечатването реквизити по чл. 78, ал. 1, т. 1, 3 и 4.

(2) Номерата на протоколите са нарастващи без дублиране и пропуски и не зависят от вида на бланката. Всички екземпляри на един и същи протокол носят един и същ номер.

(3) Номерацията на бланките на протоколите не зависи и не се нарушава при изтичането на календарната година.

(4) Ако лицето/клонът на лицето има поделения или обекти, същите могат да определят диапазон от номера, които да се използват от поделението (обекта) при издаваните от него протоколи. Този диапазон следва да се изчерпва постепенно през следващите периоди. При запълването му се определя нов диапазон.

(5) Погрешно съставени или поправени протоколи се анулират и се издават нови.

(6) (Нова – ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) За погрешно съставени се смятат и издадените протоколи, в които е начислен данък, въпреки че не е следвало да бъде начислен. За анулирането не се издава нов протокол, а в погрешно съставения се посочва основанието за анулиране.

(7) (Предишна ал. 6 – ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) Дефектните или повредените бланки (формуляри) и анулираните протоколи не се унищожават, а всички екземпляри от тях се съхраняват при издателя.

(8) (Предишна ал. 7 – ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) За протоколите се прилага разпоредбата на чл. 78, ал. 7.

 

 

Издаване на протоколи

Чл. 81. (1) (Доп. – ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Регистрираните лица за всяка отделна доставка издават задължително протокол по чл. 117, ал. 2 от закона в следните случаи:

 1. (изм. – ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) когато лицето е получател по доставка по чл. 82, ал. 2, 4 и 5 от закона, както и когато лицето е придобиващ по чл. 82, ал. 3 и чл. 84 от закона;
 2. когато лицето е вносител по чл. 57, ал. 1 и чл. 58, ал. 2 от закона във връзка с чл. 49 , ал. 4 и чл. 50, ал. 2 от този правилник;
 3. (доп. – ДВ, бр. 101 от 2006 г.) когато лицето е доставчик на стоки и услуги по чл. 6, ал. 3 (включително за безвъзмездни вътреобщностни доставки), чл. 7, ал. 4 и чл. 9, ал. 3 от закона;
 4. когато лицето е доставчик на стоки и услуги по чл. 142, ал. 1 и чл. 144, ал. 4 от закона във връзка с чл. 87, ал. 1 и чл. 90, ал. 1 от този правилник;
 5. (изм. – ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) по чл. 9, ал. 4, чл. 39, чл. 46, ал. 2, чл. 66, ал. 1 и 3, чл. 67, ал. 2 и чл. 100, ал. 1 от този правилник;
 6. (нова – ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) при усвояване на финансирания (субсидии) по чл. 16.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Протоколите по ал. 1 се изготвят съгласно изискванията на чл. 117, ал. 2 от закона, доколкото не е предвидено друго в този правилник.

(3) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2006 г.) В случаите по ал. 1, т. 1, когато доставчикът е регистриран за целите на ДДС в друга държава членка, освен реквизитите по чл. 117, ал. 2 от закона протоколът по ал. 1 трябва да съдържа:

 1. идентификационен номер за целите на ДДС на доставчика, под който е осъществена доставката, издаден от друга държава членка;
 2. номер и дата на фактурата – когато такава е издадена до датата на издаване на протокола.

(4) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Протокол по чл. 116, ал. 4 от закона може да не се издава, когато датата на издаване на анулирания документ съвпада с датата на издаване на новия документ.

(5) (Нова – ДВ, бр. 4 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) В случаите по чл. 73а от закона, когато данъкът е начислен извън сроковете по чл. 117, ал. 3 от закона, издаденият протокол не се отразява в дневника за продажбите за периода, през който е издаден. Същият следва да се отрази в дневниците за продажби и покупки за данъчния период, през който данъкът е станал изискуем, като се прилага чл. 126, ал. 3, т. 2 от закона.

(6) (Нова – ДВ, бр. 4 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. – ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) Протокол по чл. 117 от закона се издава и в случаите на доставка с място на изпълнение на територията на страната, облагаема с нулева ставка на данъка, както и за доставка с място на изпълнение на територията на страната, за която данък не следва да се начислява.

 

 

Издаване на данъчни документи в особени случаи

Чл. 82. (1) (Доп. – ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г.) Когато след вписване на обстоятелства по чл. 10 в търговския регистър или в регистър БУЛСТАТ възникнат основания за изменение на данъчната основа на доставка или основания за разваляне на доставка, изменението се документира чрез:

 1. (доп. – ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г.) издаване на известие към фактурата, в което като получател се посочва правоприемникът – в случаите, когато по доставката преобразуващият се, отчуждителят или апортиращият, наследодателят или завещателят по чл. 10 от закона е бил получател;
 2. (доп. – ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г.) издаване на известие към фактурата, в което като доставчик се посочва правоприемникът – в случаите, когато по доставката преобразуващият се, отчуждителят или апортиращият, наследодателят или завещателят по чл. 10 от закона е бил доставчик;
 3. (доп. – ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г.) издаване на протокол по чл. 117, ал. 4 от закона, в който правоприемникът се посочва като издател – в случаите, когато данъкът е начислен от преобразуващия се, отчуждителя или апортиращия, наследодателя или завещателя по чл. 10 от закона чрез издаване на протокол.

(2) В издадените по ал. 1 документи се вписва задължително, че получателят/доставчикът е правоприемник по чл. 10 от закона.

(3) Правоприемникът по чл. 10 от закона трябва да притежава копие на данъчния документ за доставката, по повод на която е издаден документът по ал. 1.

(4) (Доп. – ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г.) Когато след вписване на обстоятелства по чл. 10 в търговския регистър или в регистър БУЛСТАТ възникнат основания за анулиране на данъчен документ по чл. 116 от закона, в новия данъчен документ и в протокола по чл. 116, ал. 4 от закона като доставчик, съответно получател, се посочва правоприемникът по чл. 10 от закона.

 

 

Документиране на доставки на стоки и услуги при публична продан по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и Гражданския процесуален кодекс, както и при продажба по Закона за особените залози и Закона за кредитните институции

Чл. 83. (1) В случаите на продажба по чл. 131, ал. 1 от закона публичният изпълнител, съдебният изпълнител или заложният кредитор съставя документ за продажбата, който съдържа най-малко следните реквизити:

 1. наименование/име, адрес и идентификационен номер на публичния изпълнител, съдебния изпълнител или заложния кредитор;
 2. (изм. – ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) наименование/име, адрес, идентификационен номер и идентификационен номер по ДДС на собственика на вещта (длъжника, залогодателя, съответно собственика на ипотекираната вещ);
 3. наименование/име, адрес, идентификационен номер и идентификационен номер по ДДС (ако има такъв) на получателя (купувача);
 4. количество и вид на стоката или вид на услугата;
 5. данъчна основа и данък;
 6. продажна цена на вещта по чл. 131, ал. 2 от закона;
 7. дата на издаване на документа;
 8. име, фамилия и подпис на съставителя на документа.

(2) Документът по ал. 1 се издава в 3 екземпляра в срок до 5 дни, считано от получаване на пълната цена по продажбата.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) В срока по ал. 2 публичният изпълнител, съдебният изпълнител или заложният кредитор подава уведомление по образец – приложение № 20, до териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, където е регистриран собственикът на вещта (длъжникът, залогодателят, съответно собственикът на ипотекираната вещ).

(4) (Изм. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. – ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) Когато по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс по искане на взискателя вещта му е възложена в изплащане на вземането му, доставката се документира от доставчика (собственика на вещта – длъжника, залогодателя, съответно собственика на ипотекираната вещ) по общия ред на закона. Данъчната основа на доставката се определя по реда на чл. 131, ал. 4 от закона.

(5) (Нова – ДВ, бр. 4 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. – ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) Правото на избор по чл. 45, ал. 7 от закона в случаите на публична продан по реда на чл. 131 от закона се упражнява от собственика на вещта (длъжника, залогодателя, съответно собственика на ипотекираната вещ) след покана от публичния или съдебния изпълнител. Когато до обявяването на проданта не постъпи писмено уведомление от собственика на вещта (длъжника, залогодателя, съответно собственика на ипотекираната вещ), доставката е освободена.

(6) (Нова – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. – ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г., доп. – ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г.) В случаите на продажба по чл. 131 от закона, когато за предмета на проданта е приложим чл. 50, ал. 1 от закона, собственикът на вещта (длъжникът, залогодателят, съответно собственикът на ипотекираната вещ) трябва да уведоми публичния изпълнител, съдебния изпълнител или заложния кредитор за наличие на това обстоятелство до обявяването на проданта.

 

 

Възстановяване на преведен на Националната агенция за приходите данък при отмяна на публична продан или продажба от заложен кредитор, документиране и отчитане

Чл. 83а. (Нов – ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) (1) При отмяна на публичната продан или продажбата от компетентния орган преведеният на Националната агенция за приходите данък по проданта/продажбата се възстановява въз основа на искане за възстановяване по чл. 129 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, подадено от:

 1. купувача – в случаите на съдебно отстранение по реда на Гражданския процесуален кодекс и по чл. 239, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс; или
 2. банката – заложен кредитор, превела данъка – в случаите на продажба, извършена по реда на чл. 60, ал. 3 от Закона за кредитните институции; или
 3. съдебния, съответно публичния изпълнител, превел данъка – във всички останали случаи.

(2) Към искането по ал. 1 се прилагат:

 1. оригинал на екземпляра на купувача от документа по чл. 83, ал. 1, издаден за продажбата;
 2. заверен препис от влязлото в сила решение на компетентния орган за отмяна на публичната продан или продажбата.

(3) Когато купувачът е упражнил правото на приспадане на данъчен кредит по публичната продан/продажбата, отчита отмяната й въз основа на влязло в сила решение на компетентния орган. Корекцията в размер на приспаднатия данъчен кредит се извършва през данъчния период, през който решението е влязло в сила, като документът по чл. 83, ал. 1 се отразява в дневника за покупки с противоположен знак.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) В случаите на съдебно отстранение по реда на Гражданския процесуален кодекс и по чл. 239, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс собственикът на вещта (длъжникът, залогодателят, съответно собственикът на ипотекираната вещ), който изцяло или частично е приспаднал данъчен кредит за стоките, предмет на продажбата/проданта, начислява и дължи данък в размер, определен по формулата на чл. 79, ал. 6, съответно ал. 7, от закона.

(5) (Изм. – ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) Корекцията по ал. 4 се извършва по реда на чл. 79, ал. 4 от закона през данъчния период, през който е влязло в сила решението на компетентния съд, с което е установено, че собственикът на вещта (длъжникът, залогодателят, съответно собственикът на ипотекираната вещ) не е бил собственик на продадения имот. Обстоятелствата по чл. 79, ал. 3 от закона се считат възникнали през годината, през която е влязло в сила постановлението за възлагане, съответно договорът за продажба, по които купувачът впоследствие е съдебно отстранен.

(6) В случаите на обжалване на публична продан по реда на чл. 256 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, когато жалбата бъде уважена и жалбоподателят е обявен за купувач, публичният изпълнител прилага чл. 131, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от закона въз основа на акта на компетентния орган. Към уведомлението по образец – приложение № 20, изготвено въз основа на акта на компетентния орган, се прилага копие на първоначално подаденото уведомление.

(7) В случаите на ал. 6, когато публичният изпълнител е превел дължимия данък по продажбата по реда на чл. 131, ал. 1, т. 1 от закона, и жалбоподателят, обявен за купувач е предложил по-висока цена, публичният изпълнител превежда по същия ред разликата между дължимия за проданта и вече преведения данък.

(8) В случаите по ал. 6, ако жалбоподателят, обявен за купувач, е предложил по-ниска цена, органът по приходите по искане на публичния изпълнител възстановява разликата между внесения данък и дължимия данък по действителната продажба по реда на чл. 129 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

 

 

Документиране на неустойки и лихви с обезщетителен характер

Чл. 84. За документирането на неустойките и лихвите с обезщетителен характер не се издава данъчен документ, а същите се документират с издаване на документ, удостоверяващ плащането им.

 

Глава шестнадесета.
ДОСТАВКИ СЪС СПЕЦИАЛЕН РЕД НА ОБЛАГАНЕ

Раздел I.
Туристически услуги

Чл. 85. (1) (Изм. – ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Данъкът при доставката на обща туристическа услуга в случаите по чл. 136 от закона се определя по следната формула:

 

Д = [(ОС – ПокОб) / (100 + ДС)] x ДС , където:

 

ОС е общата сума, която туроператорът е получил или ще получи от клиента или третото лице за доставката, включително субсидиите и финансиранията, пряко свързани с тази доставка, данъците и таксите, както и съпътстващите разходи, като комисиони и застраховки, начислени от доставчика на получателя, но без предоставените търговски отстъпки;

ПокОб – общата сума на данъчните основи и данъка за получените от туроператора от други данъчно задължени лица доставки на стоки и услуги, от които пътуващото лице се възползва пряко;

ДС – данъчната ставка в размер 20 на сто.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Когато е приложима разпоредбата на чл. 140 от закона, данъкът се определя по следната формула:

 

Д = [(ОС – ПокОб) / (100 + ДС)] x ДС x (1 – К), където:

 

ОС е общата сума, която туроператорът е получил или ще получи от клиента или третото лице за доставката, включително субсидиите и финансиранията, пряко свързани с тази доставка, данъците и таксите, както и съпътстващите разходи, като комисиони и застраховки, начислени от доставчика на получателя, но без предоставените търговски отстъпки;

ПокОб – общата сума на данъчните основи и данъка за получените от туроператора от други данъчно задължени лица доставки на стоки и услуги, от които пътуващото лице се възползва пряко;

ДС – данъчната ставка в размер 20 на сто.

К – коефициент, закръглен до втория знак след десетичната запетая и определен по следната формула:

 

K = Пок / ПокОб , където:

 

Пок е общата сума на данъчните основи и данъка за получените от туроператора от други данъчно задължени лица доставки на стоки и услуги, от които пътуващото лице се възползва пряко и които са с място на изпълнение на територията на трети страни и територии.

(3) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Закръгляването по ал. 2 се извършва по правилото:

0,120 0,125
0,121 0,126
0,122 = 0,12 0,127 = 0,13
0,123 0,128
0,124 0,129

 

Документиране на доставките на обща туристическа услуга

Чл. 86. (1) (Изм. – ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Туроператорите документират извършените от тях доставки на обща туристическа услуга, включително получените авансови плащания по такива доставки, с издаването на фактури и известия към фактури, в които не се посочва данък.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Фактурите по ал. 1 се издават в срок до 5 дни от датата на плащането (цялостно или частично авансово плащане) или от датата на възникване на данъчното събитие за доставката, а известията към фактурите по ал. 1 – в срок до 5 дни от изменението на общата сума, която туроператорът е получил или ще получи от клиента или третото лице за доставката.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Фактурите и известията към фактурите по ал. 1 се отразяват в дневника за продажби за данъчния период, в който са издадени, без за тях да се попълва информацията в колони 9 – 25 на приложение № 10.

(4) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) За доставките на туристически услуги туроператорът съставя отчет за извършените продажби през данъчния период по чл. 120, ал. 1 от закона, който не се включва в дневника за продажбите.

 

 

Начисляване на данъка

Чл. 87. (1) (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г., изм. – ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) При възникване на данъчно събитие за доставката на обща туристическа услуга туроператорът начислява данъка за извършената от него доставка на обща туристическа услуга, като съставя протокол най-късно до 15 дни от възникване на данъчното събитие.

(2) Освен реквизитите по чл. 117, ал. 2 от закона протоколът по ал. 1 трябва съдържа и номер и дата на данъчните документи, издадени във връзка с доставката.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) В случай на изменение на данъчната основа на доставката, за която е издаден протокол по ал. 2, корекцията се извършва в 15-дневен срок от възникване на изменението, като се издава протокол за корекция, който отговаря на изискванията на чл. 117, ал. 4 от закона.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Протоколите по ал. 2 и 3 се отразяват в дневника за продажбите за съответния данъчен период, като за тях се попълва и информацията в колони 9 – 25 на приложение № 10.

 

 

Доставки на обща туристическа услуга

Чл. 87а. (Нов – ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) За доказване на доставките по чл. 136, ал. 1 от закона, когато получателят е данъчно задължено лице, доставчикът трябва да разполага с писмена декларация от получателя, че доставката не е предназначена за последваща продажба.

 

Раздел II.
Доставки на стоки втора употреба, на произведения на изкуството, на колекционерски предмети и на антикварни предмети

Доставки на стоки втора употреба, произведения на изкуството, колекционерски предмети и антикварни предмети

Чл. 88. (1) (Предишен текст на чл. 88 – ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Данъкът при доставката на стоки по специален ред на облагане на маржа по глава седемнадесета от закона се определя по следната формула:

 

Д = [(ЦПро – ЦПок) / (100 + ДС)] x ДС , където:

 

Д е дължимият за доставката данък;

ЦПро – общата сума, която дилърът е получил или ще получи от клиента или третото лице за доставката, включително субсидиите и финансиранията, пряко свързани с тази доставка, данъците и таксите, както и съпътстващите разходи за амбалаж, транспорт, комисиони и застраховки, начислени от доставчика на получателя, но без предоставените търговски отстъпки;

ЦПок – сумата, която е платена или ще бъде платена за получените от лицата по чл. 143, ал. 1 и 3 от закона стоки, включително данъкът по този закон, а когато стоката е внесена – данъчната основа при внос, включително данъкът по закона;

ДС – ставката на данъка, приложима за доставките по глава седемнадесета от закона.

(2) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Правото на избор по чл. 143, ал. 3 от закона се упражнява чрез подаване на уведомление по образец съгласно приложение № 23.

 

 

Документиране на доставките

Чл. 89. (1) (Доп. – ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 20.02.2007 г., изм. – ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г.) Дилърите документират извършените от тях доставки по специален ред на облагане на маржа с издаването на фактури и известия към фактури, в които се вписва „режим на облагане на маржа – стоки втора употреба, или режим на облагане на маржа – произведения на изкуството, или режим на облагане на маржа – предмети за колекции и антикварни предмети“. Във фактурите и известията към тях не се посочва данъчна основа и данък.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Фактурите и известията към фактурите по ал. 1 се описват в дневника за продажбите за съответния период, без за тях да се попълва информацията в колони 9 – 25 на приложение № 10.

 

 

Начисляване на данъка

Чл. 90. (1) В края на всеки данъчен период дилърите начисляват данъка за извършените от тях доставки по глава седемнадесета от закона, като съставят протокол.

(2) Протоколът по ал. 1 следва да включва следната информация:

 1. номер и дата;
 2. наименование, идентификационен номер и идентификационен номер по ДДС на лицето, което го издава;
 3. данъчен период;
 4. описание на стоката – втора употреба, произведението на изкуството, колекционерския предмет или антикварния предмет;
 5. покупна цена на стоката по т. 4;
 6. продажна цена на стоката по т. 4;
 7. (изм. – ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) разлика между продажната цена по т. 6 на доставената стока и покупната цена по т. 5, поотделно за всяка доставка през периода;
 8. (нова – ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) обща сума на положителните разлики по т. 7 за периода;
 9. (предишна т. 8 – ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) начислен данък за периода.

(3) За продажбите чрез публичен търг се изготвя отделен протокол.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Протоколите по ал. 2 и 3 се описват в дневника за продажбите за данъчния период, като за тях да се попълва информацията в колони 9 – 25 на приложение № 10.

 

 

Данъчен кредит

Чл. 91. Когато дилърът не е упражнил правото си по чл. 143, ал. 3 от закона, правото на данъчен кредит за внесените и придобити стоки по чл. 143, ал. 3, т. 1 и 2 от закона възниква и се упражнява по общия ред на закона.

 

 

Годишна корекция

Чл. 92. (Отм. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)

 

 

Среден марж на дилъра

Чл. 93. (1) (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Средният марж на дилъра се определя на база извършените доставки по глава седемнадесета от закона за последните 12 месеца преди датата на прекратяване на регистрацията на дилъра по следната формула:

 

ОЦПро – ОЦПок
CM = ______________________________________ , където:
ОЦПок

СМ е средният марж на дилъра, закръглен до втория знак след десетичната запетая;

ОЦПро – общата сума на ЦПро по чл. 88 за периода;

ОЦПок – общата сума на ЦПок по чл. 88 за периода.

(2) Данъкът при прекратяването на регистрацията на дилър се определя по следната формула:

 

Д = (ЦПок x СМ x ДС) /100 , където:

 

Д е дължимият данък по повод прекратяването на регистрацията на дилъра за наличните стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети;

ЦПок – сумата, която е платена или ще бъде платена за наличните стоки, включително данъкът по този закон, а когато стоката е внесена – данъчната основа при внос, включително данъкът по закона;

СМ – средният марж, определен съгласно ал. 1;

ДС – ставката на данъка, приложима за доставките по глава седемнадесета

(3) Дилърът дължи данък по общия ред на закона при прекратяване на регистрацията за наличните активи, за които не е начислен данък съгласно ал. 2.

 

 

Отчет за извършените продажби

Чл. 94. (1) В случаите по чл. 151, ал. 6 от закона за доставките на стоки, за които е приложен специалният ред на облагане по глава седемнадесета от закона, дилърът съставя отчет за извършените продажби през данъчния период по чл. 120, ал. 1 от закона.

(2) Отчетът по ал. 1 не се включва в дневника за продажбите.

(3) Доставките на стоки, различни от тези по ал. 1, се отчитат по общия ред на закона.

 

Раздел III.
Специални режими за облагане на доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, с получатели данъчно незадължени лица (Загл. изм. – ДВ, бр. 84 от 2011 г., в сила от 28.10.2011 г., изм. – ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г.)

Документи във връзка с регистрация и дерегистрация за прилагане на режим извън Съюза или режим в Съюза (Загл. изм. – ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г.)

Чл. 95. (Изм. – ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г.) (1) Заявлението за регистрация за прилагане на режим извън Съюза по чл. 154, ал. 2 от закона и заявлението за актуализация по чл. 154, ал. 8 от закона се подават по образец – приложение № 16.

(2) Заявлението за прекратяване на регистрация за прилагане на режим извън Съюза по чл. 155, ал. 2 от закона се подава по образец – приложение № 17.

(3) Заявлението за регистрация за прилагане на режим в Съюза по чл. 156, ал. 2 от закона и заявлението за актуализация по чл. 156, ал. 8 от закона се подават по образец – приложение № 18.

(4) Заявлението за прекратяване на регистрация за прилагане на режим в Съюза по чл. 157, ал. 2 от закона се подава по образец – приложение № 30.

 

 

Електронен регистър

Чл. 96. (Изм. – ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г.) Структурираният формат на предоставяната по електронен път информация по чл. 159г, ал. 2 от закона се утвърждава със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.

 

 

Деклариране и корекции на подадени справка-декларации (Загл. изм. – ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г.)

Чл. 97. (Изм. – ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г.) (1) Справка-декларацията по чл. 159б, ал. 4 от закона за прилагане на режим извън Съюза или на режим в Съюза за всеки данъчен период се изготвя и подава от регистрирано на основание чл. 154 или чл. 156 от закона лице по реда на чл. 119.

(2) След изтичането на три години от законоустановения срок по законодателството на държавата членка по идентификация в случаите по чл. 159ж, ал. 5 от закона се изготвя и подава справка-декларация за прилагане на режим извън Съюза или на режим в Съюза, съответно корекции в подадена справка-декларация се извършват по реда на чл. 119. В справка-декларацията се посочват само доставки с място на изпълнение на територията на страната. Справка-декларация не се подава за период, през който не са извършвани доставки с място на изпълнение на територията на страната.

(3) Надвнесен данък в резултат на корекция на справка-декларация по ал. 2 се прихваща или възстановява по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

 

Раздел III „а“.
Доставка на стоки и/или услуги по приложение № 2 към глава деветнадесета „а“ от закона, с място на изпълнение на територията на страната, по която данъкът е изискуем от получателя (Нов – ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)

Документиране и отчитане на доставките

Чл. 97а. (Нов – ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) (1) Доставките на стоки и/или услуги, описани в приложение № 2 от закона, се посочват в колона 8а „Доставка по чл. 163а от ЗДДС“ на отчетните регистри по чл. 124 от закона със:

а) код „01“ за доставки на стоки и/или услуги по част І на приложение № 2 от закона;

б) код „02“ за доставки на стоки по част ІІ на приложение № 2 от закона.

(2) Регистрирано лице, което извършва доставка по ал. 1, посочва в издадената фактура и известията към нея като основание за неначисляване на данъка „обратно начисляване по чл. 163а, ал. 2 ЗДДС“.

(3) Лицето по ал. 2 отразява издадените фактури и известията към тях в дневника за продажби, като не попълва колони 10 и 12, когато получателят по доставката е регистрирано лице.

(4) Регистрираното лице, което е получател по доставките по ал. 1, отразява издадените протоколи по чл. 117 или чл. 163б, ал. 1, т. 2 от закона, като задължително посочва:

а) данъчната основа в колони 9 и 14, съответно данъка в колони 10 и 15 на дневник за продажбите;

б) данъчната основа в колони 9, 10 или 12 и начисления данък в колони 11 или 13 на дневника за покупките.

(5) Регистрираното лице, получател по доставките по ал. 1, отразява получената фактура и известия към нея в дневника за покупките, като попълва само данните в колони от 1 до 8а на дневника за покупките.

 

Раздел IV.
Инвестиционно злато

Право на избор

Чл. 98. (1) В случаите, когато доставчикът желае да упражни правото си по чл. 160, ал. 2 от закона, той посочва това, като включи в издадения данъчен документ за доставката текста „За тази доставка се прилага чл. 160, ал. 2 от закона и съгласно чл. 161, ал. 1, т. 2 ЗДДС данъкът ще бъде начислен от получателя в размер …… (посочва се размерът на ДДС).“

(2) В случаите по ал. 1 данъкът се начислява от получателя по доставката – регистрирано по закона лице.

 

 

Доставка на златни материали и полуготови продукти

Чл. 99. (1) Независимо от чл. 82, ал. 1 от закона данъкът за доставката на златни материали или полуготови продукти с чистота 325 хилядни или повече се начислява от получателя – регистрирано по закона лице.

(2) В случаите по ал. 1 доставчикът посочва в издадения данъчен документ за доставката текста: „За тази доставка на основание чл. 161, ал. 1, т. 1 ЗДДС получателят следва да начисли ДДС в размер …(посочва се размерът на ДДС).“

 

 

Начисляване на данъка

Чл. 100. (1) В случаите по чл. 98, ал. 2 и чл. 99, ал. 1 данъкът се начислява от получателя чрез издаване на протокол по чл. 117, ал. 2 от закона.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) Протоколът по ал. 1 се издава в 15-дневен срок, считано от датата, на която данъкът за доставката е станал изискуем.

(3) В случаите на изменение на данъчната основа за доставката изменението се документира от получателя чрез издаване на протокол по чл. 117, ал. 4 от закона.

(4) Протоколите по ал. 1 и 2 се отразяват в дневника за продажбите за съответния данъчен период.

(5) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Отчетът за извършените продажби през данъчния период по чл. 120, ал. 1 от закона не се включва в дневника за продажбите.

 

Раздел V.
Специални разпоредби по отношение на нови превозни средства

Декларация за вътреобщностна доставка или вътреобщностно придобиване на ново превозно средство (Загл. изм. – ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.)

Чл. 101. (1) (Изм. – ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) Всяко лице по чл. 168 от закона, което извърши вътреобщностно придобиване на ново превозно средство по чл. 13, ал. 2 от закона или извърши инцидентна вътреобщностна доставка на ново превозно средство по чл. 7, ал. 2 от закона, е длъжно да декларира вътреобщностното придобиване или извършената вътреобщностна доставка, като подаде декларация по образец – приложение № 19.

(2) Декларацията по ал. 1 се подава в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който данъкът за придобиването или за доставката е станал изискуем. Декларацията се подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите, където е регистрирано лицето или подлежи на регистрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(3) Към декларацията по ал. 1 се прилага копие от документа, издаден от доставчика, който задължително съдържа реквизитите по чл. 114, ал. 1, т. 3 – 15 от закона.

 

 

Внасяне на данъка при вътреобщностно придобиване на ново превозно средство (Загл. изм. – ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.)

Чл. 102. (1) (Изм. – ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Данъкът, дължим за вътрешнообщностното придобиване, се внася от лицето по чл. 101 в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който данъкът за придобиването е станал изискуем.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. – ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г.) Данъкът се внася в държавния бюджет по сметка на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, където лицето е регистрирано или подлежи на регистрация по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

 

 

Възстановяване на данък при последваща вътреобщностна доставка на ново превозно средство (Загл. изм. – ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.)

Чл. 103. (1) Правото на възстановяването на данъка по чл. 168, ал. 5 от закона се упражнява, като лицето, извършващо вътреобщностната доставка на новото превозно средство, посочва размера на данъка, подлежащ на възстановяване, в декларацията за извършена вътреобщностна доставка по чл. 101, ал. 1.

(2) В случаите по ал. 1 към декларацията се прилагат следните документи:

 1. копие на документ, удостоверяващ придобиването на новото превозно средство:

а) (доп. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) фактура, отговаряща на изискванията на чл. 114 от закона – когато превозното средство е закупено на територията на страната, или

б) (доп. – ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г., изм. – ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) митнически документ, удостоверяващ вноса по чл. 16 от закона – когато превозното средство е внесено, или

в) документ, издаден от доставчика, който задължително съдържа реквизитите по чл. 114, ал. 1, т. 3 – 15 от закона – когато превозното средство е придобито от вътреобщностно придобиване;

 1. (изм. – ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. – ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г.) копие на платежен документ, удостоверяващ, че данъкът е внесен в държавния бюджет – когато превозното средство е придобито от внос или от вътреобщностно придобиване;
 2. документи, доказващи изпращането или транспортирането на превозното средство от територията на страната до територията на друга държава членка:

а) транспортен документ или писмено потвърждение от получателя или упълномощено от него лице, удостоверяващи, че превозното средство е получено на територията на друга държава членка – в случаите, когато транспортът е за сметка на доставчика или на получателя, но е извършен от трето лице, или

б) транспортен документ или писмено потвърждение от получателя или упълномощено от него лице, удостоверяващи, че превозното средство е получено на територията на друга държава членка – когато транспортът е извършен от доставчика, или

в) писмено потвърждение от получателя, удостоверяващо, че превозното средство е получено на територията на друга държава членка – когато транспортът е извършен от получателя;

 1. декларация (свободен текст), подписана от получателя, в която той удостоверява:

а) че придобива ново превозно средство по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителната разпоредба на закона;

б) че е запознат, че вътреобщностното придобиване на превозното средство подлежи на деклариране и облагане с данък в държавата членка, където превозното средство се изпраща/транспортира;

 1. документ, издаден от сервиз, застраховател или компетентен държавен орган (министерство, ведомство и др.), удостоверяващ, че превозното средство е ново по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителната разпоредба на закона.

(3) Възстановяването по ал. 1 се извършва в 2-месечен срок от подаване на декларацията и приложените към нея документи.

 

 

Вътреобщностно придобиване и вътреобщностна доставка на ново превозно средство от регистрирани по закона лица

Чл. 104. (1) (Предишен текст на чл. 104 – ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Всяко регистрирано по закона лице, което извършва вътреобщностна доставка на ново превозно средство по чл. 7, ал. 2 от закона (вкл. инцидентна) или вътреобщностно придобиване на ново превозно средство по чл. 13, ал. 2 от закона, прилага общите разпоредби за облагане на вътреобщностни доставки и вътреобщностни придобивания.

(2) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Фактурите, издадени от лицата по ал. 1, се отразяват във VIES-декларацията за съответния данъчен период само когато получателят е регистриран за целите на ДДС в друга държава членка.

(3) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2006 г.) В случаите по ал. 1, когато получател по доставката е лице, нерегистрирано за целите на ДДС в друга държава членка, фактурите по ал. 1 не се отразяват във VIES-декларацията.

 

Глава шестнадесета „а“.
СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ ЗА КАСОВА ОТЧЕТНОСТ НА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (НОВА – ДВ, БР. 110 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2014 Г.)

Раздел I.
Регистрация за прилагане на специалния режим и прекратяване на регистрацията (Нов – ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)

Документи във връзка с регистрацията

Чл. 104а. (Нов – ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) (1) Искането за регистрация по чл. 151а, ал. 4 от закона се подава по образец – приложение № 27.

(2) Към искането за регистрация се прилага справка за облагаемия оборот, който е определен по реда на чл. 96 от закона, по месеци, за последните 12 месеца преди текущия месец.

 

 

Разрешение за прилагане на специалния режим

Чл. 104б. (Нов – ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) (1) Разрешение по чл. 151а, ал. 5 от закона се изготвя по образец – приложение № 28.

(2) Едновременно с връчването на акта за регистрация на лицето се връчва и разрешението за прилагане на специалния режим.

 

 

Документи във връзка с прекратяване на регистрацията

Чл. 104в. (Нов – ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) (1) Искането за прекратяване на регистрацията по чл. 151б, ал. 4 от закона се подава по образец – приложение № 29.

(2) Към искането по ал. 1 се прилага справка за облагаемия оборот, който е определен по реда на чл. 96 от закона, по месеци, за последните 12 месеца преди текущия месец.

(3) С акта за прекратяване на регистрация на лице, регистрирано по чл. 96, 97 и чл. 100, ал. 1 от закона, се прекратява и регистрацията му за прилагане на специалния режим за касова отчетност.

 

 

Специален публичен регистър

Чл. 104г. (Нов – ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) (1) Специалният публичен регистър по чл. 151а, ал. 8 от закона съдържа данни относно:

 1. данните по чл. 169, ал. 1 от закона;
 2. датата на регистрацията за прилагане на специалния режим;
 3. датата, от която лицето прилага специалния режим;
 4. датата на прекратяване на регистрацията за прилагане на специалния режим.

(2) Информацията по ал. 1 е достъпна и се публикува на интернет страницата на приходната администрация.

 

Раздел II.
Документиране и отчитане на доставките от регистрирано лице, което прилага специалния режим (Нов – ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)

Документиране и отчитане на доставките

Чл. 104д. (Нов – ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) (1) Документирането на доставка, за която се прилага специалният режим, се извършва по реда на глава единадесета „Документиране на доставките“ от закона.

(2) Лицето по чл. 151б, ал. 1 от закона е длъжно да отрази издадените от него или от негово име фактури и известия към фактури за доставки, за които прилага специалния режим, в дневника за продажбите за данъчния период, през който са издадени, като данъчната основа и размерът на данъка (след приспадане на данъчната основа и размера на данъка за получени авансови плащания) не участват при определянето на резултата за периода. Издадените фактури и известия към фактури за авансови плащания се отразяват в дневника за продажби за данъчния период, през който са издадени, като данъчната основа и размерът на данъка участват при определянето на резултата за периода.

(3) Лицето по чл. 151б, ал. 1 от закона е длъжно да отрази получените от него фактури и известия към фактури за доставки, за които не е извършено плащане или е извършено частично плащане към датата на данъчното събитие, в дневника за покупки за данъчния период, през който са издадени, като данъчната основа и размерът на данъка (след приспадане на данъчната основа и размера на данъка за извършените авансови плащания) не участват при определянето на резултата за периода. Получените фактури и известия към фактури за авансови плащания се отразяват в дневника за покупки в срока по чл. 72 от закона, като данъчната основа и размерът на данъка участват при определянето на резултата за периода.

(4) Получените от лицето по чл. 151б, ал. 1 от закона фактури и известия към фактури за доставки на стоки или услуги, които съгласно чл. 151а, ал. 2 от закона са изключени от обхвата на специалния режим, се отразяват в дневника за покупките в срока по чл. 72 от закона. Данъчната основа и размерът на данъка участват при определянето на резултата за периода.

 

 

Определяне размера на изискуемия данък

Чл. 104е. (Нов – ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) (1) Размерът на изискуемия данък по чл.151в, ал. 3 от закона се определя по следната формула:

ИДпп = ДОпп х ДС, където:

ИДпп е размерът на изискуемия данък върху добавената стойност за получено плащане;

ДС е данъчната ставка;

ДОпп е данъчната основа за полученото плащане, която се изчислява по следната формула:

ДОпп = (ДО – ДОап) х ПП/ДПдс, където:

ДО е данъчната основа по доставката;

ДОап – общият размер на данъчните основи за всички авансови плащания по доставката;

ПП – полученото частично плащане на датата на данъчното събитие или цялостно или частично плащане след датата на данъчното събитие;

ДПдс – дължимото плащане към датата на данъчното събитие.

(2) За определяне размера на данъка по ал. 1 се издава протокол в 5-дневен срок от датата, на която е получено плащане по доставката, но не по-късно от последния ден на месеца, през който данъкът е станал изискуем.

(3) Протоколът по ал. 2 задължително съдържа:

 1. наименование на документа;
 2. номер, съответстващ на номера на фактурата, към която се издава;
 3. дата на издаване;
 4. име и адрес на доставчика;
 5. идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 от закона на доставчика;
 6. име и адрес на получателя по доставката;
 7. идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 от закона на получателя;
 8. номера и датата на документа за полученото плащане;
 9. датата, на която данъкът е станал изискуем;
 10. данъчна основа и размер на данъка за доставката;
 11. общия размер на дължимото към датата на данъчното събитие плащане;
 12. размера на извършеното частично плащане на датата на данъчното събитие или цялостно или частично плащане след датата на данъчното събитие за доставката;
 13. частта от данъчна основа на доставката, за която данъкът е станал изискуем;
 14. ставката на данъка;
 15. частта от начисления към датата на данъчното събитие данък, който става изискуем.

(4) При намаление на данъчната основа или при разваляне на доставка, за която е издаден протокол по ал. 3, лицето издава нов протокол, който задължително съдържа:

 1. номер, съответстващ на номера на фактурата, към която се издава;
 2. дата на издаване;
 3. основанието за издаване на новия протокол;
 4. номер на кредитното известие;
 5. намалението на частта от данъчна основа на доставката;
 6. намалението на данъка.

(5) Протоколът по ал. 4 се издава в 5-дневен срок от датата, на която е възникнало съответното обстоятелство, но не по-късно от последния ден на месеца, през който е възникнало това обстоятелство.

(6) Размерът на изискуемия данък по чл.151в, ал. 7 от закона се определя по следната формула:

ИДпр = ДОнп х ДС, където:

ИДпр е размерът на изискуемия данък върху добавената стойност при прекратяване на прилагането на специалния режим;

ДС е данъчната ставка;

ДОнп е данъчната основа за неполученото плащане до датата на прекратяване на прилагането на специалния режим, която се изчислява по следната формула:

ДОнп = ДО – ДОап – ДОпп, където:

ДО е данъчната основа по доставката;

ДОап – общият размер на данъчните основи за всички авансови плащания по доставката;

ДОпп – общият размер на данъчните основи за всички получени на или след датата на данъчното събитие плащания по доставката.

(7) Протоколът за определяне размера на данъка по ал. 6 се издава в 5-дневен срок от датата на връчване на акта за прекратяване на прилагането на специалния режим, но не по-късно от последния ден на месеца, през който данъкът е станал изискуем.

(8) Протоколът по ал. 7 съдържа реквизитите по ал. 3 без тези по т. 8.

(9) Лицето по чл. 151б, ал. 1 от закона е длъжно да отрази издадените от него протоколи по ал. 2, 4 и 7 в дневника за продажбите за данъчния период, през който са издадени, като данъчната основа и размерът на данъка участват при определяне на резултата за периода.

 

 

Определяне размера на данъчния кредит

Чл. 104ж. (Нов – ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) (1) Размерът на данъчния кредит по чл. 151г, ал. 1 от закона се определя по следната формула:

ДКип = ДОип х ДС, където:

ДКип е частта на размера на данъчния кредит с право на приспадане за извършено частично плащане на датата на данъчното събитие или цялостно или частично плащане след датата на данъчното събитие;

ДС е данъчната ставка;

ДОип е данъчната основа за извършеното частично плащане на датата на данъчното събитие или цялостно или частично плащане след датата на данъчното събитие, която се изчислява по следната формула:

ДОип = (ДО – ДОап) х ИП/ ДПдс, където:

ДО е данъчната основа по доставката;

ДОап – общият размер на данъчните основи за всички авансови плащания по доставката;

ИП – извършеното частично плащане на датата на данъчното събитие или цялостно или частично плащане след датата на данъчното събитие;

ДПдс – дължимото плащане към датата на данъчното събитие.

(2) За определяне размера на данъчния кредит по ал. 1 от получателя, лице по чл. 151б, ал. 1 от закона, се издава протокол в 5-дневен срок от датата, на която е извършено плащането, но не по-късно от последния ден на месеца, през който е извършено плащането.

(3) Протоколът по ал. 2 задължително съдържа:

 1. наименование на документа;
 2. номер, съответстващ на номера на фактурата, към която се издава;
 3. дата на издаване;
 4. име и адрес на доставчика;
 5. идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 от закона на доставчика;
 6. име, адрес и идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 на лицето, което издава протокола;
 7. номера и датата на документа за извършеното плащане;
 8. датата, на която възниква право на данъчен кредит;
 9. данъчна основа и размер на данъка за доставката;
 10. общия размер на дължимото към датата на данъчното събитие плащане;
 11. размера на извършеното частично плащане на датата на данъчното събитие или цялостно или частично плащане след датата на данъчното събитие за доставката;
 12. частта от данъчна основа на доставката, за която възниква право на данъчен кредит;
 13. ставката на данъка;
 14. частта от начисления към датата на данъчното събитие данък, за който възниква право на данъчен кредит.

(4) При намаление на данъчната основа на доставка или при развалянето на доставка, за която е издаден протокол по ал. 3, лицето издава нов протокол, който задължително съдържа:

 1. номер, съответстващ на номера на фактурата, към която се издава;
 2. дата на издаване;
 3. основанието за издаване на новия протокол;
 4. номер на кредитното известие;
 5. намалението на частта от данъчна основа на доставката;
 6. намалението на данъка.

(5) Протоколът по ал. 4 се издава в 5-дневен срок от датата, на която е възникнало съответното обстоятелство, но не по-късно от последния ден на месеца, през който е възникнало това обстоятелство.

(6) Размерът на данъчния кредит с право на приспадане по чл.151г, ал. 6 от закона се определя по следната формула:

ДКпр = ДОнп х ДС, където:

ДКпр е частта на размера на данъчния кредит с право на приспадане при прекратяване прилагането на специалния режим;

ДС е данъчната ставка;

ДОнп е данъчната основа за неизвършеното плащане до датата на връчване на акта за прекратяване на прилагането на специалния режим, която се изчислява по следната формула:

ДОнп = ДО – ДОап – ДОип, където:

ДО е данъчната основа по доставката;

ДОап – общият размер на данъчните основи за всички авансови плащания по доставката;

ДОип – общият размер на данъчните основи за всички извършени след датата на данъчното събитие плащания по доставката.

(7) Протоколът за определяне размер на данъчния кредит по ал. 6 се издава в 5-дневен срок от датата на връчване на акта за прекратяване на прилагането на специалния режим, но не по-късно от последния ден на месеца, през който актът е връчен.

(8) Протоколът по ал. 7 съдържа реквизитите по ал. 3 без тези по т. 7.

(9) Лицето по чл. 151б, ал. 1 от закона упражнява право на приспадане на данъчен кредит по издадените от него протоколи по ал. 2, 4 и 7 и получените протоколи по чл. 104е, ал. 2 и 4, издадени за доставки, за които доставчикът е приложил специалния режим, като ги отрази в дневника за покупки в срока по чл. 72 от закона. Данъчната основа и размерът на данъка участват при определянето на резултата за периода.

(10) Алинеи 2 и 7 не се прилагат за доставки на стоки или услуги, които съгласно чл. 151а, ал. 2 от закона са изключени от обхвата на специалния режим за касова отчетност.

(11) Получените протоколи по чл. 104е, ал. 7, издадени от друго лице по чл. 151б, ал. 1 от закона, което прекратява прилагането на специалния режим, се отразяват в дневника за покупките за данъчния период, през който са издадени, като данъчната основа и размерът на данъка не участват при определянето на резултата за периода.

(12) Правото на приспадане на данъчен кредит в случаите по ал. 11, независимо че доставчикът е прекратил прилагането на специалния режим, възниква по чл. 151г, ал. 1 от закона за данъчния период, през който е извършено плащане по доставката към него, пропорционално на извършеното плащане.

(13) Размерът на данъчния кредит по ал. 12 се определя по следната формула:

ДКип = ДОип х ДС, където:

ДК е частта на размера на данъчния кредит с право на приспадане за извършеното плащане;

ДС е данъчната ставка;

ДОип е данъчната основа за извършеното плащане след датата на прекратяване на прилагането на специалния режим от доставчика, която се изчислява по следната формула:

ДОип = ДОпр х ИП/ ДПпр, където:

ДОпр е данъчната основа за неизвършеното плащане до датата на прекратяване на прилагането на специалния режим от доставчика, която е равна на данъчната основа по доставката минус общия размер на данъчните основи за всички авансови плащания и данъчните основи за всички плащания, които са извършени след датата на данъчното събитие; тази данъчна основа е равна на данъчната основа, определена от доставчика в протокола по чл. 104е, ал. 6;

ИП – извършеното плащане след датата на прекратяване на прилагането на специалния режим от доставчика;

ДПпр – дължимото плащане към датата на прекратяване на прилагането на специалния режим от доставчика.

(14) За определяне размер на данъчния кредит по ал. 13 се съставя отчет за всеки данъчен период, през който е извършено плащане по доставката към доставчика. Отчетът съдържа:

 1. номер, съответстващ на номера на издадения от доставчика протокол, към който се издава;
 2. дата на издаване;
 3. датата, на която е извършено плащането по доставката;
 4. размера на извършеното плащане за доставката;
 5. данъка, за който възниква право на данъчен кредит.

(15) Правото на приспадане на данъчен кредит по ал. 12 се упражнява, като отчетът по ал. 14 се отразява в дневника за покупките в срока по чл. 72 от закона. Данъчната основа и размерът на данъка участват при определянето на резултата за периода.

 

Раздел III.
Отчитане на доставките, за които доставчикът прилага специалния режим, от регистрирано лице, което не прилага специалния режим (Нов – ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)

Отчитане на получени данъчни документи за доставки, за които доставчикът прилага специалния режим, от регистрирано лице, което не прилага този режим

Чл. 104з. (Нов – ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) (1) Регистрирано по закона лице, което не прилага специалния режим, отразява получените от него фактури и известия към фактури за доставки, за които доставчикът е приложил този режим, в дневника за покупки за данъчния период, през който са издадени, като данъчната основа и размерът на данъка (след приспадане на данъчната основа и размера на данъка за авансови плащания) не участват при определянето на резултата за данъчния период.

(2) Независимо от ал. 1 получените фактури и известия към фактури за авансови плащания се отразяват в дневника за покупки в срока по чл. 72 от закона, като данъчната основа и размерът на данъка участват при определянето на резултата за периода.

(3) Регистрирано лице по ал. 1 отразява получените протоколи за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 3 от закона за доставки, за които доставчикът е приложил специалния режим, в дневника за покупките в срока по чл. 72 от закона. Данъчната основа и размерът на данъка участват при определянето на резултата за периода.

(4) Регистрирано лице по ал.1 отразява получените протоколи за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 7 от закона за доставки, за които доставчикът е приложил специалния режим, в дневника за покупки в срока по чл. 72 от закона. Данъчната основа и размерът на данъка участват при определянето на резултата за периода.

 

Раздел IV.
Отчетни регистри (Нов – ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)

Изисквания при отразяване в отчетните регистри

Чл. 104и. (Нов – ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) (1) Издадените фактури и известия към фактурите за доставки, за които доставчикът прилага специалния режим, задължително се посочват в отчетните регистри по чл. 124 от закона със:

а) код „11“ Фактура – касова отчетност;

б) код „12“ Дебитно известие – касова отчетност;

в) код „13“ Кредитно известие – касова отчетност.

(2) Издадените фактури и известия към фактурите за доставки, които съгласно чл. 151а, ал. 2 от закона са изключени от обхвата на специалния режим, задължително се посочват в отчетните регистри по чл. 124 от закона със:

а) код „01“ Фактура;

б) код „02“ Дебитно известие;

в) код „03“ Кредитно известие.

(3) Издадените фактури и известия към фактурите от доставчик – лице, което не прилага специалния режим, за доставки, които съгласно чл. 151а, ал. 2 от закона не са изключени от обхвата на специалния режим и за тях не е извършено цялостно плащане, задължително се посочват в отчетните регистри по чл. 124 от закона от лице, което прилага специалния режим за касова отчетност, със:

а) код „11“ Фактура – касова отчетност;

б) код „12“ Дебитно известие – касова отчетност;

в) код „13“ Кредитно известие – касова отчетност.

(4) Издадените фактури и известия към фактурите за извършени авансови плащания задължително се посочват в отчетните регистри по чл. 124 от закона със:

а) код „01“ Фактура;

б) код „02“ Дебитно известие;

в) код „03“ Кредитно известие.

(5) Издадените протоколи за определяне размера на изискуемия данък по чл. 104е и издадените протоколи и отчети за определяне размера на данъчния кредит по чл. 104ж задължително се посочват в отчетните регистри по чл. 124 от закона със:

а) код „91“ – Протокол за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 3 от закона;

б) код „92“ – Протокол за данъчния кредит по чл. 151г, ал. 8 от закона или отчет по чл. 104ж, ал. 14 от правилника;

в) код „93“ – Протокол за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 7 от закона с получател по доставката лице, което не прилага специалния режим;

г) код „94“ – Протокол за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 7 от закона с получател по доставката лице, което прилага специалния режим.

 

Глава седемнадесета.
ОСВОБОЖДАВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ДАНЪК В ОСОБЕНИ СЛУЧАИ

Раздел I.
Освобождаване при внос

Освободен внос на стоки по силата на международни договори

Чл. 105. (1) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2009 г., в сила от 15.12.2009 г., изм. – ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Когато в международен договор, по който страна е Република България, ратифициран и обнародван по съответния ред, е предвидено освобождаване при внос от данъци, налози или други вземания (плащания, облагания) с ефект, еквивалентен на косвен данък, освобождаването се извършва въз основа на писмено потвърждение от органа, координиращ изпълнението на договора, до митницата, в състава на която е митническото учреждение, извършващо митническото оформяне за всяка конкретна доставка.

(2) Писменото потвърждение трябва да съдържа:

 1. наименование, дата на обнародване и дата на влизане в сила на международния договор, спогодба, споразумение, конвенция или др., във връзка с чието изпълнение е сключен договор с лицето вносител, и основанието за освобождаването;
 2. наименованието на програмата или проекта, финансиран със средства в изпълнение на международния договор по т. 1;
 3. номер, дата и предмет на договора, сключен в изпълнение на международния договор и съгласно който лицето по т. 4 е вносител, а възложител е координиращият орган по ал. 1;
 4. наименование, седалище, адрес на управление, идентификационен номер (за чуждестранно лице – идентификационния му данъчен номер в страната, в която той е местно лице) на вносителя съгласно договора по т. 3;
 5. вид, количество и стойност на внасяните стоки във връзка с изпълнението на договора по т. 3;
 6. информация за лицата, които са упълномощени да подписват договори или да извършват плащания със средства, отпуснати по международния договор.

(3) Към писменото потвърждение по ал. 1 се прилагат копия на всички документи, необходими за митническото оформяне на стоките.

(4) Органът, координиращ изпълнението на съответния международен договор, писмено уведомява Централното митническо управление на Агенция „Митници“ за лицата, оторизирани да подписват писмените потвърждения по ал. 1, и изпраща копие на договора, сключен в изпълнение на международния договор.

(5) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2009 г., в сила от 15.12.2009 г.) Началникът на митницата извършва проверка относно изпълнение на изискванията за освобождаване от плащане на данък по съответното писмено потвърждение.

(6) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2009 г., в сила от 15.12.2009 г.) Когато при проверка се установи, че изискванията за освобождаване са налице, началникът на митницата предприема действия за митническото оформяне или уведомява началника на митническото учреждение, компетентно за митническото оформяне, че са налице основанията за освобождаване от данък при внос, като уведомява за това органа, координиращ изпълнението на международния договор.

(7) (Изм. – ДВ, бр. 100 от 2009 г., в сила от 15.12.2009 г.) В случай на неизпълнение на изискванията за освобождаване началникът на митницата уведомява за това органа, координиращ изпълнението на международния договор.

 

 

Освободен внос на стоки от въоръжени сили на чужди държави, които са страни по Северноатлантическия договор

Чл. 106. (1) (Доп. – ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) Освободен от данък е вносът на стоки, които се внасят от командвания/щабове на Организацията на Северноатлантическия договор или от въоръжените сили на други държави, които са страни по Северноатлантическия договор, за ползване от тези въоръжени сили или от придружаващия ги цивилен персонал или за снабдяване на техните офицерски или войнишки столове, когато силите участват в общите отбранителни дейности на Северноатлантическия договор на територията на страната.

(2) Освобождаването по ал. 1 се извършва въз основа на Манифест НАТО 302, заверен в съответствие с процедурите на НАТО.

 

Раздел II.
Освободени доставки по силата на международни договори

Процедура за получаване на становище за прилагане на нулева ставка

Чл. 107. (1) (Изм. – ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) За доставки, които са освободени от данък върху добавената стойност по силата на международни договори, спогодби, споразумения, конвенции или други подобни, по които Република България е страна, ратифицирани и обнародвани по съответния ред, се прилага нулева ставка на данъка.

(2) Регистрираното по закона лице – основен изпълнител по договора по ал. 3, т. 3, подава писмено искане за потвърждаване наличието на основание за прилагане на режима по чл. 173, ал. 1 от закона до териториалната дирекция на Националната агенция за приходите – София.

(3) Искането по ал. 2 трябва да съдържа:

 1. наименование, дата на обнародване, дата на влизане в сила на международния договор, спогодба, споразумение, конвенция или др., в които е предвидено освобождаване на облагаеми доставки от данък върху добавената стойност или от данък, налог или вземане с еквивалентен на косвен данък ефект;
 2. наименование на програмата или проекта, във връзка с които се осъществяват доставките, за които се иска потвърждаване на наличието на основанията за ползване на режима по чл. 173, ал. 1 от закона.
 3. (доп. – ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) заверено от основния изпълнител копие на договора, сключен в изпълнение на програма или проект по т. 2, съгласно който данъчно задълженото лице е основен изпълнител, а възложител или получател е координиращият орган;
 4. наименование, седалище, адрес на управление, идентификационен номер и идентификационен номер по ДДС на лицето – основен изпълнител по договора по т. 3;
 5. наименование, седалище, адрес на управление, идентификационен номер на координиращия орган по т. 3, а когато същият е чуждестранно лице – наименование, седалище и адрес на управление.

(4) В 14-дневен срок от получаване на искането териториалната дирекция на Националната агенция за приходите – София, изпраща до регистрираното лице потвърждение, че са налице основания за ползване на режима по чл. 173, ал. 1 от закона.

(5) Координиращ орган по смисъла на този раздел е българско или чуждестранно юридическо лице или организация, което е получател на доставки на стоки и/или услуги по договора по ал. 3, т. 3 и изпълнява програма или проект, финансиран със средства в изпълнение на международен договор, спогодба, споразумение, конвенция или др.

(6) Статутът на координиращ орган по ал. 5 се удостоверява в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите – София, с писмен документ, подписан от лицата, определени от всяка от държавите да изпълняват съответния международен договор, спогодба, споразумение, конвенция или др.

(7) Основен изпълнител по смисъла на този раздел е лице, което е доставчик на стоки и/или услуги по договора по ал. 3, т. 3, по който координиращият орган е възложител.

(8) Нулевата ставка по чл. 173, ал. 1 от закона се допуска само по отношение на доставки, извършени от основния изпълнител(и).

(9) (Нова – ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) Когато при изпълнение на международния договор, спогодба, споразумение, конвенция или др. по ал. 1 страните по договора не са определили координиращ орган по смисъла на ал. 5, не е необходимо потвърждаване на статут на координиращ орган по реда на ал. 6. В тези случаи лицето, което извършва доставката, освободена по силата на международния договор, спогодба, споразумение, конвенция или др., подава искане по ал. 2 за потвърждаване наличието на основание за прилагане на режима по чл. 173, ал. 1 от закона.

 

 

Задължения на координиращия орган

Чл. 108. (1) Лицата, определени от съответната държава да изпълняват съответния международен договор, спогодба, споразумение, конвенция или др., удостоверяват с документ това обстоятелство пред териториална дирекция на Националната агенция за приходите – София.

(2) До 15-о число на месеца, следващ всяко тримесечие на календарната година, лицата по ал. 1 или координиращите органи, по смисъла на чл. 107, ал. 5, представят в териториална дирекция на Националната агенция за приходите – София, информация за:

 1. сключените през съответния период договори по чл. 107, ал. 3, т. 3 заедно с данните по чл. 107, ал. 3 за страните по всеки един от договорите, както и наименованието на програмата или проекта, в изпълнение на който са сключени;
 2. лицата, които са упълномощени да подписват договори или да извършват плащания по програма или проект;
 3. обща стойност на договорените и изплатените средства по сключените договори по чл. 107, ал. 3, т. 3 за покупка на стоки и услуги в България, както и за всеки един договор поотделно;
 4. начина на финансиране на доставките.

 

Раздел III.
Освободени доставки, по които получатели са институциите на Европейския съюз, въоръжените сили на чужди държави, командвания/щабове на Организацията на Северноатлантическия договор, дипломатически и консулски представителства, както и членовете на техния персонал, международни организации и членове на такива организации (Загл. изм. – ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.)

Удостоверяване на доставки, облагаеми с нулева ставка

Чл. 109. (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) (1) За облагаемите доставки на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на страната се прилага нулева ставка на данъка, когато са изпълнени едновременно следните условия:

 1. получатели са:

а) командвания/щабове на Организацията на Северноатлантическия договор;

б) въоръжени сили на други държави, които са страни по Северноатлантическия договор;

в) дипломатически и консулски представителства, както и членовете на техния персонал;

г) международни организации, признати от държавните органи на държавата членка домакин или на членове на такива организации при ограниченията и условията, установени в международните конвенции за създаване на организациите или в споразуменията за техните седалища.

 1. Република България не е държава домакин на лицата по т. 1.

(2) За облагаемите доставки на стоки и услуги с място на изпълнение на територията на страната се прилага нулева ставка на данъка, когато получатели са институции на Европейския съюз, независимо коя е тяхната държава домакин.

(3) За прилагането на нулевата ставка на данъка доставчикът е длъжен да разполага със следните документи:

 1. фактура за доставката, и
 2. удостоверение за освобождаване от задължение за заплащане на данък по образец:

а) (изм. – ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 28.02.2013 г.) приложение към Регламент 282/2011 (чл. 151 от Директива 2006/112/ЕС), потвърдено от съответния компетентен орган на държавата членка домакин – за лицата по ал. 1 и 2, когато Република България не е държава домакин;

б) (изм. – ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 12.08.2008 г.) приложение № 21 – за лицата по ал. 2, когато Република България е държава домакин.

 

 

Процедура за заверяване на удостоверение за освобождаване от задължение за заплащане на данък, когато Република България е държава домакин (Загл. изм. – ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.)

Чл. 110. (Изм. – ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г., изм. – ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 12.08.2008 г.) (1) В случаите, когато Република България е държава домакин, освобождаването от задължение за заплащане на данък на лицата по чл. 109, ал. 1 се извършва при спазване на ограниченията и условията, установени в многостранната конвенция, с която съответният орган е учреден, съответно споразумението за седалището, ратифицирани от Република България и обнародвани по съответния ред.

(2) (Изм. – ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) В случаите, когато Република България е държава домакин, освобождаването от задължение за заплащане на данък, за доставки с място на изпълнение на територията на страната на лицата по чл. 109, ал. 2 се извършва при спазване на ограниченията и условията, установени в споразумението за прилагане на протокола за привилегиите и имунитетите на Европейските общности в Република България.

(3) В случаите, когато Република България е държава домакин, за освобождаване от задължение за заплащане на данък лицата по чл. 109, ал. 1 и 2 могат да подават за потвърждение удостоверение по образец – приложение № 21, в случаите, когато доставките са с място на изпълнение:

 1. в друга държава членка – за лицата по чл. 109, ал. 1 и 2, или
 2. на територията на страната – за лицата по чл. 109, ал. 2.

(4) Удостоверението по ал. 3 се подава от лицата по чл. 109, ал. 1 и 2 за потвърждение в териториална дирекция на Националната агенция за приходите – София, в два екземпляра – един за лицето и един за Националната агенция за приходите. Към удостоверението се прилагат договор, както и формуляр за поръчка, проформа фактура, оферта или друг документ, свързан с доставката.

(5) (Изм. – ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите – София, освобождава:

 1. институциите на Европейския съюз от потвърждаване на удостоверението по ал. 3, когато доставяните стоки и услуги са предназначени за официално ползване;
 2. лицата по чл. 109, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от потвърждаване на удостоверението по ал. 3, когато доставяните стоки и услуги, предназначени за официално ползване, са с място на изпълнение в друга държава членка.

(6) (Изм. – ДВ, бр. 4 от 2009 г., в сила от 12.08.2008 г.) Освобождаването по ал. 5 се извършва с решение за отмяна на задължението за потвърждаване за период две години.

(7) Потвърждението по ал. 3 и освобождаването по ал. 5 се извършват в 14-дневен срок от подаването на удостоверението или в същия срок се постановява мотивиран отказ за потвърждаването му. Отказът може да се обжалва по реда на чл. 144 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(8) (Нова – ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Статутът на лицата, посочени в чл. 173, ал. 5 от закона, освободени от задължение за заплащане на данък, за които Република България е държава домакин, се удостоверява чрез заверяване от Националната агенция за приходите на клетка 6, т. 6.1 на приложение № 21. В случаите на освобождаване по ал. 5 приложение № 21, удостоверяващо статута на лицето, е неразделна част от решението.

(9) (Предишна ал. 8 – ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Териториалната дирекция по ал. 4 води регистър на потвърдените удостоверения образец – приложение № 21, както и регистър за освобождаванията по ал. 5.

 

 

Изисквания към формулярите на удостоверението

Чл. 111. Формулярът на удостоверението по чл. 109, ал. 2 трябва да отговаря на следните изисквания:

 1. да бъде бял с размер 210 мм х 297 мм с максимално отклонение в дължината от – 5 мм или + 8 мм;
 2. да е отпечатан на хартия, отговаряща на изискванията, определени с Официалния вестник на Европейските общности № C 164/3 от 1.07.1989 г.

 

Раздел IV.
Начисляване на данък, дължим от получателя по силата на международен договор (Нов – ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г.)

Начисляване на данък, дължим от получателя по силата на международен договор

Чл. 111а. (Нов – ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г.) (1) За облагаеми доставки с място на изпълнение на територията на страната, за които по силата на международни договори, спогодби, споразумения, конвенции или други подобни, по които Република България е страна, ратифицирани и обнародвани по съответния ред, е предвидено данъкът да се дължи от получателя, регистрирано по закона лице, установено на територията на страна, данъкът се начислява с протокол по чл. 117, ал. 2 и следващите от закона. Протоколът се отразява в отчетните регистри и справка-декларацията по общите правила на закона.

(2) Право на данъчен кредит за доставките по ал. 1, за които е начислен данък с протокол, възниква и се упражнява съгласно общите правила на закона.

 

Глава осемнадесета.
ОТЧИТАНЕ И ДЕКЛАРИРАНЕ

Раздел I.
Отчети и регистри

Отчет за извършените продажби

Чл. 112. (1) За доставките, за които на основание чл. 113, ал. 3 от закона не е издадена фактура, доставчикът – регистрирано по този закон лице, съставя отчет за извършените продажби, който съдържа обобщена информация за тези доставки за съответния данъчен период.

(2) Отчетът по ал. 1 се съставя най-късно в последния ден на данъчния период.

(3) В отчета за извършените продажби по ал. 1 се описват:

 1. (изм. – ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г., изм. – ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 01.06.2012 г.) общата сума на данъчните основи и общата сума на данъка на облагаемите доставки – поотделно в зависимост от данъчната ставка (20 %, съответно 9 %, съответно 0 %);
 2. общата сума на данъчните основи на освободените доставки;
 3. (доп. – ДВ, бр. 101 от 2006 г.) общата сума на данъчните основи на доставките, различни от тези по т. 2, за които не се начислява данък (с право на данъчен кредит, съответно без право на данъчен кредит).

(4) (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Доставчикът отразява отчета за продажбите по ал. 3 в дневника за продажбите, като попълва колони 1 – 5 и 9 – 25 на приложение № 10.

(5) В отчета по ал. 1 не се описват доставките, по които данъкът е начислен от доставчика с протокол, съгласно изискванията на закона и този правилник.

 

 

Отчетни регистри „дневник за покупките“, „дневник за продажбите“ и „регистър за вътреобщностните доставки на нови превозни средства (Загл. изм. – ДВ, бр. 101 от 2006 г.)

Чл. 113. (1) Регистрираните лица водят задължително отчетните регистри по чл. 124, ал. 1 от закона: дневник за покупките и дневник за продажбите, съдържащи информацията за всички издадени и получени данъчни документи и отчети, които следва да бъдат издадени съгласно изискванията на закона или този правилник.

(2) (Доп. – ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) Регистрираните лица следва да изготвят регистъра по ал. 1 „Дневник за продажбите“ по образец – приложение № 10, независимо от вида и формата на водене на счетоводството. Регистрираните лица на основание чл. 97а, 99 и чл. 100, ал. 2 от закона отразяват в дневника за продажбите единствено документите, издадени във връзка с извършените доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от закона с място на изпълнение на територията на друга държава членка, както и получените доставки на услуги, за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2, т. 3 от закона и извършените вътреобщностни придобивания с място на изпълнение на територията на страната.

(3) (Доп. – ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. – ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) Регистрираните лица следва да изготвят регистърът по ал. 1 „Дневник за покупките“ по образец – приложение № 11, независимо от вида и формата на водене на счетоводството. Регистрираните лица на основание чл. 97а, чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от закона могат да не изготвят дневник за покупките. В тези случаи подаваният от лицето дневник за покупките трябва да съдържа един-единствен запис със стойности „нула“ за числовите полета и „интервал“ за символните полета.

(4) Регистрираните лица предоставят информацията по ал. 1 и на магнитен или оптичен носител, респективно по електронен път по параметри и изискванията към структурата на файловете, определени в приложение № 12.

(5) Информацията от отчетните регистри се използва за попълване на справки-декларациите и VIES-декларациите по закона.

(6) Данните от отчетните регистри на хартиен носител следва да съвпадат напълно с данните, подавани на магнитен или оптичен носител.

(7) Данните, които следва да се попълват и подават с дневника за продажбите и дневника за покупките, осигуряват цялата информация, съдържаща се съответно в приложение № 10 и приложение № 11.

(8) Информацията с данните, които следа да се подават на магнитен или оптичен носител заедно със справка-декларацията и VIES-декларацията за съответния период, осигуряват цялата информация, съдържаща се в приложение № 10 и приложение № 11.

(9) (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Ако за данъчен период включените от регистрираното лице документи в дневника за покупките или дневника за продажбите са с обща сума на данъчните основи на облагаемите доставки над 1000 лв., регистрираното лице има право да не подаде отчетните регистри на хартиен носител.

(10) (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2006 г., отм. – ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.)

(11) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2006 г.) При предоставянето на регистрите по ал. 2 и 3 се допуска да не бъдат отпечатани следните колони:

 1. (изм. – ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) име на контрагента и
 2. колоните, които съдържат само празни полета.

(12) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) Регистрираното лице-посредник в тристранна операция отразява фактурата, издадена от прехвърлителя в тристранната операция в дневника за покупките за данъчния период, през който е отразена фактурата за доставката от посредника към придобиващия в тристранната операция. В тези случаи колони от 9 до 14 не се попълват, като в колона „вид на документа“ се посочва съответния код, а в колона „ДО при придобиване на стоки от посредник в тристранна операция“ се посочва данъчната основа в лева от фактурата, издадена от прехвърлителя в тристранната операция. Тази данъчна основа не участва при определянето на резултата за периода.

(13) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Регистрираните лица, които са извършили през календарното тримесечие вътреобщностни доставки на нови превозни средства, по които получатели са нерегистрирани за целите на ДДС лица в други държави членки, отразяват извършените през календарното тримесечие доставки в регистър за вътреобщностните доставки на нови превозни средства.

(14) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Лицата предоставят информация от регистъра по ал. 13 на магнитен или оптичен носител до 14-о число на месеца, следващ календарното тримесечие, за което се отнася.

(15) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Параметрите и изискванията към структурата на данните на регистъра по ал. 13 трябва да са в съответствие с приложение № 22.

(16) (Нова – ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Доставките с място на изпълнение извън територията на страната, които не са приравнени на облагаеми по смисъла на чл. 69, ал. 2 от закона, както и доставките и дейностите извън рамките на независимата икономическа дейност на лицето се отразяват в отчетните регистри като освободени доставки.

(17) (Нова – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Доставките с място на изпълнение на територията на трета страна или територия, които не са приравнени на облагаеми по смисъла на чл. 69, ал. 2 от закона, доставките на финансови услуги по чл. 46 от закона и на застрахователни услуги по чл. 47 от закона с място на изпълнение на територията на страната, както и доставките и дейностите извън рамките на независимата икономическа дейност на лицето могат да се отразяват на един ред в отчетните регистри.

(18) (Нова – ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г.) Лицата, регистрирани на основание чл. 97б от закона, отразяват в дневника за продажбите данъчните документи и отчетите, издадени във връзка с извършените доставки на услуги по чл. 21, ал. 6 от закона с място на изпълнение на територията на страната. В дневника за продажби тези лица отразяват и издадените фактури и известията към тях за извършени доставки с място на изпълнение на територията на страната, различни от тези по чл. 21, ал. 6 от закона, като попълват колони от 1 до 9 включително.

 

 

Деклариране и отчитане на доставка на стока или услуга за лични нужди

Чл. 113а. (Нов – ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г.) Начисленият данък за доставка на стока или услуга за лични нужди по чл. 6, ал. 3, т. 1 или чл. 9, ал. 3, т. 1 и 2 от закона се посочва в колона 16 „Начислен данък за доставки на стоки и услуги за лични нужди“ на дневника за продажбите по чл. 124, ал. 1, т. 2 от закона.

 

 

Изисквания към магнитните и оптичните носители

Чл. 114. (1) (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Магнитните и оптичните носители, както и подаваните по електронен път данни от отчетните регистри следва да съдържа един пакет от следните файлове: Deklar, PRODAGBI, POKUPKI.

(2) Всеки от файловете по ал. 1 трябва да бъде във формат на стандартен ASCII текстов файл с разширение „txt“.

(3) Файловете по ал. 1 се съставят и подават и в случаите, когато не съдържат информация.

(4) Файловете по ал. 1 следва да касаят само един данъчен период, касаещ данъчния период, за който се подава справка-декларацията.

(5) Териториалните дирекции на Националната агенция за приходите не приемат магнитни или оптични носители, които не отговарят на посочените в приложение № 12 параметри.

(6) Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите изготвя и предоставя протокол за удостоверяване на приемането или отказа от приемането на магнитния или оптичния носител.

(7) Ако не е издаден протокол по ал. 6, удостоверяващ приемането, се смята, че регистрираното лице не е подало информацията от отчетните регистри на магнитен или оптичен носител.

(8) (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2006 г.) При установяване на несъответствия между данните в подаваната справка-декларация и данните от подадените към нея магнитен или оптичен носител на отчетните регистри по чл. 124 от закона подателят се поканва да отстрани несъответствията в 7-дневен срок. За удостоверяване на обстоятелствата по тази алинея териториалната дирекция на Националната агенция за приходите изготвя и предоставя съобщение.

(9) (Доп. – ДВ, бр. 101 от 2006 г.) В случаите по ал. 8 справка-декларацията се счита за подадена след отстраняване на несъответствието с подаване на коректна справка-декларация, без това да води до промяна на законоустановения срок за подаването й, както и за внасянето на задължението.

 

Раздел II.
Деклариране на данъка и справки-декларации

Деклариране на данъка

Чл. 115. (1) (Изм. – ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г.) Регистрираното лице подава посочените в този раздел справка-декларация по чл. 125, ал. 1 от закона, VIES-декларация по чл. 125, ал. 2 от закона и когато е регистрирано по глава осемнадесета от закона, справка-декларация по чл. 159б, ал. 4 от закона.

(2) Данъчните периоди за отчитане на данъка и сроковете за подаване на декларациите по ал. 1 са регламентирани със закона.

(3) Определянето, декларирането и отчитането на данъка се извършват с подаване на съответните образци, посочени в този правилник.

(4) Декларирането по реда на ал. 1 се извършва чрез подаване на съответния образец на хартиен носител, както и на магнитен или оптичен носител, когато това се изисква по закона.

(5) Алинея 4 не се прилага в случаите на подаване на декларации по електронен път, при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(6) Декларациите по ал. 1 се подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите лично от представляващия регистрираното лице или упълномощено от него лице.

(7) Лицето задължително попълва всички данни, които се изискват в съответните образци на декларациите и отчетните регистри по тази глава. В случай че поле, описващо стойност, е празно (съгласно изискванията на закона и този правилник не следва да се попълва), се посочва стойност нула.

(8) Декларациите по ал. 1 се попълват на български език.

(9) (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Декларациите по ал. 1 се публикуват на български език в интернет страницата на НАП.

(10) (Изм. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Корекции на грешки в справка-декларацията се извършват по реда на чл. 126 от закона. Корекции на грешки във VIES декларацията се извършват по реда на чл. 126, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от закона.

(11) (Нова – ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Лице, което е прекратило прилагането на специалния режим за касова отчетност на данъка върху добавената стойност, извършва корекции на допуснати грешки вследствие на неотразени в дневника за продажби издадени от него фактури и известия към тях за доставки, за които е приложило специалния режим, за данъчни периоди, през които същото е било регистрирано за прилагане на специалния режим, по реда на чл. 126, ал. 3, т. 2 от закона.

 

 

Справка-декларация

Чл. 116. (1) Регистрираното лице е длъжно за всеки данъчен период да подаде справка-декларация по чл. 125, ал. 1 от закона по образец – приложение № 13.

(2) Справка-декларация по ал. 1 се подава и в случаите, когато данък не следва да се внася или възстановява, както и в случаите, когато регистрираното лице не е извършило или получило доставки или придобивания или не е осъществило внос за този данъчен период.

(3) Регистрираното лице подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларацията по ал. 1 за всеки данъчен период, за който се отнася.

(4) Регистрираното лице представя в компетентната териториалната дирекция на Националната агенция за приходите заедно със справка-декларацията по ал. 1 и отчетните регистри по чл. 124, ал. 1 от закона.

 

 

VIES-декларация

Чл. 117. (1) VIES-декларацията се изготвя по образец – приложение № 14.

(2) Декларацията съдържа следните данни:

 1. данни за регистрираното лице – име/наименование, идентификационен номер по ДДС, адрес за кореспонденция;
 2. (доп. – ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) данни за подаващия декларацията – име, ЕГН/ЛНЧ/служебен номер от регистър на НАП, адрес за кореспонденция;
 3. данъчен период, за който се подава декларацията във формат: мм/гггг;
 4. (изм. – ДВ, бр. 101 от 2006 г.) сума на данъчните основи на:

а) всички извършени вътреобщностни доставки на стоки, по които получатели са регистрирани за целите на ДДС лица в друга държава членка;

б) (изм. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., доп. – ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) доставките на услуги по чл. 21, ал. 2 от закона, включително получените авансови плащания с място на изпълнение на територията на друга държава членка, по които получатели са данъчно задължени, регистрирани за целите на ДДС, лица в друга държава членка;

в) доставките като посредник в тристранна операция;

 1. (изм. – ДВ, бр. 101 от 2006 г.) данъчна основа на вътреобщностните доставки на стоки, по които получатели са регистрирани за целите на ДДС лица в друга държава членка;
 2. (изм. – ДВ, бр. 101 от 2006 г.) общ брой декларирани редове;
 3. (изм. – ДВ, бр. 101 от 2006 г.) идентификационен номер по ДДС на получателя/придобиващия, включително знака на държавата членка по ISO 3166;
 4. (изм. – ДВ, бр. 101 от 2006 г.) обща сума на данъчните основи на извършените вътреобщностни доставки на стоки към едно регистрирано за целите на ДДС лице в друга държава членка;
 5. (изм. – ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., доп. – ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) обща сума на данъчните основи на извършените доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от закона, включително получените авансови плащания към едно данъчно задължено, регистрирано за целите на ДДС, лице в друга държава членка;
 6. (изм. – ДВ, бр. 101 от 2006 г.) обща сума на данъчните основи на осъществените доставки като посредник в тристранни операции към едно регистрирано за целите на ДДС лице в друга държава членка;
 7. (нова – ДВ, бр. 101 от 2006 г.) данъчен период, през който данъкът за доставките по т. 8 – 10 е станал изискуем, в случай че този период е различен от данъчния период по т. 3.

(3) (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Вътреобщностните доставки на стоки, по които лицето е доставчик, доставките на услуги по чл. 21, ал. 2 от закона, с място на изпълнение на територията на друга държава членка, както и доставките като посредник в тристранна операция задължително се отразяват в отчетните регистри.

(4) (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., доп. – ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г., доп. – ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) VIES декларацията се изготвя на база обобщение на данните от отчетните регистри по чл. 124, ал. 1 от закона, като в нея не се включват издадените данъчни документи във връзка с получени авансови плащания по вътреобщностни доставки на стоки, както и доставки на стоки и на услуги с място на изпълнение на територията на друга държава членка, по които получатели са нерегистрирани за целите на ДДС лица. Полученото авансово плащане (цялостно или частично) от посредник в тристранна операция не се включва във VIES-декларацията.

(5) (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. – ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) VIES декларация не се подава в случаите, когато за съответния данъчен период регистрираното лице едновременно:

 1. не е извършило вътреобщностни доставки;
 2. не е извършило доставки на услуги, включително не е получило авансови плащания по чл. 21, ал. 2 от закона, с място на изпълнение на територията на друга държава членка;
 3. не е извършило доставки като посредник в тристранна операция;
 4. не е отразило пропуснати данни за предходен данъчен период в съответствие с чл. 126, ал. 3, т. 1 от закона.

(6) (Изм. – ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) Регистрираните лица подават VIES декларацията по електронен път при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(7) (Отм. – ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.)

(8) (Нова – ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Доставка на услуга по чл. 21, ал. 2 от закона може да не се включва във VIES декларацията, когато доставката на тези услуги е освободена в държавата членка, където е мястото на изпълнение на доставката.

(9) (Нова – ДВ, бр. 84 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Доставките на услуги по управление на въздушното движение и аеронавигационно обслужване, предоставяни от Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“, за които таксите се събират от Евроконтрол и които са с код RХ съгласно чл. 31а, ал. 1, т. 3, буква „г“, може да не се включват във VIES декларацията за съответния период.

 

 

Изисквания при подаване на VIES декларация по електронен път (Загл. изм. – ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.)

Чл. 118. (Изм. – ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) (1) Параметрите на данните на информацията от VIES декларацията и изискванията към структурата на файловете, подавани по електронен път, са определени в приложение № 15.

(2) Териториалните дирекции на Националната агенция за приходите не приемат подадена по електронен път VIES декларация, която не отговаря на посочените в приложение № 15 параметри.

(3) VIES декларацията трябва да съдържа само по един запис (ред) с обобщените данни за всички извършени доставки към конкретен получател/придобиващ от държава членка за текущия период, притежаващ валиден идентификационен номер за целите на ДДС, издаден от държавата членка.

(4) Допълнителни записи за същия получател/придобиващ са допустими само при деклариране на пропуснати данни за предходни периоди в съответствие с чл. 126, ал. 3, т. 1 от закона.

 

 

Справка-декларация за прилагане на режим извън Съюза или на режим в Съюза (Загл. изм. – ДВ, бр. 84 от 2011 г., в сила от 28.10.2011 г.)

Чл. 119. (Изм. – ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г.) (1) Регистрирано на основание чл. 154 от закона лице за прилагане на режим извън Съюза подава справка-декларация по чл. 159б, ал. 4 от закона по образец – приложение № 31.

(2) Регистрирано на основание чл. 156 от закона лице за прилагане на режим в Съюза подава справка-декларация по чл. 159б, ал. 4 от закона по образец – приложение № 32.

(3) Данните за справка-декларацията по ал. 1 или по ал. 2 се попълват въз основа на обобщените данни от електронния регистър по чл. 120, ал. 3 от закона.

(4) Лице, регистрирано в друга държава членка за прилагане на режим извън Съюза, което извършва доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, с място на изпълнение на територията на страната, в случаите по чл. 159ж, ал. 5 от закона подава справка-декларация по образец – приложение № 33.

(5) Лице, регистрирано в друга държава членка за прилагане на режим в Съюза, което няма постоянен обект на територията на страната и извършва доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, с място на изпълнение на територията на страната, в случаите по чл. 159ж, ал. 5 от закона подава справка-декларация по образец – приложение № 34.

(6) Справка-декларацията по ал. 4 и 5 се подава до териториалната дирекция на Националната агенция за приходите – София.

(7) В справка-декларацията по ал. 4 и 5 се посочват идентификационният номер на лицето за целите на прилагане на съответния режим, приложимата данъчна ставка, общият размер на данъчните основи на извършените доставки, за които се прилага режимът и за които данъкът върху добавената стойност по съответната ставка е станал изискуем, общият размер на дължимия данък по съответната ставка и общият размер на дължимия данък за страната ни като държава членка по потребление за съответния данъчен период.

(8) Лице, регистрирано в друга държава членка за прилагане на режим в Съюза, което има един или повече постоянни обекти на територията на други държави членки, в справка-декларацията по ал. 5 посочва също идентификационните номера за целите на ДДС, издадени от държавите членки, където се намира всеки от обектите, и информацията по ал. 7 за извършените от тези постоянни обекти през съответния данъчен период доставки с място на изпълнение на територията на страната, за които данъкът върху добавената стойност по приложимата ставка е станал изискуем.

(9) Стойностите по ал. 7 и 8 се посочват в евро. За доставки в други валути се използва обменният курс в последния ден от данъчния период, като се прилага обменният курс, публикуван от Европейската централна банка за този ден, или ако няма публикуван такъв за този ден, то публикуваният на следващия ден.

 

 

Обмен на информация с чужди администрации

Чл. 120. (1) (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Информацията, посочена в отчетните регистри, регистъра за вътреобщностни доставки на нови превозни средства и VIES-декларацията, се обменя с администрацията на другите държави членки по ред, начин и в срокове, определени с Регламент (ЕО) № 1798/2003 на Съвета на Европа.

(2) Обмен на информация, свързана с облагането с данък върху добавената стойност, с данъчните администрации на други държави членки се извършва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

 

Глава деветнадесета.
ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Счетоводна отчетност и записване на данъка

Чл. 121. (1) Регистрираните лица водят документация и отчетност в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Закона за данък върху добавената стойност и този правилник.

(2) Документация и отчетност се води за облагаемите доставки, за освободените доставки, за доставките с място на изпълнение извън територията на страната, за вътреобщностните придобивания, за получените доставки, по които лицето е платец на данъка по глава осма от закона, и за вноса.

(3) Клоновете на регистрираното лице водят отчетност и поддържат документацията като самостоятелно регистрирано лице, без да се разчитат с бюджета.

(4) Клоновете предоставят на регистрираното лице необходимата информация за попълване на справка-декларацията, VIES-декларацията за периода и информацията за магнитните и оптичните носители.

(5) Разчитането с бюджета за данък върху добавената стойност се извършва от регистрираното лице.

(6) Клоновете на чуждестранните лица се разчитат с бюджета самостоятелно.

(7) Регистрираните лица определят резултата за съответния данъчен период въз основа на документите, отразени в дневниците за този данъчен период.

(8) Всяко регистрирано лице е длъжно да води регистър на стоките по чл. 7, ал. 5, т. 8 – 10 и чл. 13, ал. 4, т. 8 – 10 от закона, който осигурява следната информация:

 1. вид на изпратените/получените стоки;
 2. цел на изпращане/получаване на стоките;
 3. количество на изпратените/получените стоки;
 4. държава членка, до която са изпратени или от която са получени стоките;
 5. дата на изпращане/получаване на стоките.

 

Допълнителни разпоредби

 

 • 1. (1) (Предишен текст на § 1 – ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) За целите на този правилник:
 1. „Идентификационен номер“ е:

а) единен идентификационен код по търговския регистър – на вписаните в търговския регистър лица;

б) единният идентификационен код по БУЛСТАТ – на вписаните в регистър БУЛСТАТ лица;

в) единният граждански номер или личният номер на чужденец – на физическите лица, които не са вписани в търговския регистър, съответно в регистър БУЛСТАТ;

г) (предишна втора б. „в“ – ДВ, бр. 101 от 2006 г.) служебният номер по чл. 84, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за лицата, различни от тези по букви „а“ – „в“ и които са задължени лица по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

 1. (изм. – ДВ, бр. 84 от 2011 г., в сила от 28.10.2011 г.) „Трета страна“ е страна, която не попада в митническата територия на Европейския съюз.
 2. (изм. – ДВ, бр. 84 от 2011 г., в сила от 28.10.2011 г.) „Трета територия“ е територия, която е част от митническата територия на Европейския съюз, но не е част от „територията на Европейския съюз“ по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителната разпоредба на закона.
 3. (нова – ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Идентификационен номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона на регистрираните по закона лица е идентификационният номер по т. 1, пред който е поставен знакът „BG“.
 4. (нова – ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) „Държава домакин“ за целите на чл. 109 и 110 е:

а) държавата, в която лицата са установени или имат седалище съгласно международните конвенции за създаването им или в споразуменията за тяхното създаване – за международните организации;

б) приемащата държава – за дипломатическите и консулските представителства;

в) държавата, в която е установено командването/щабът на Организацията на Северноатлантическия договор – за командвания/щабове на Организацията на Северноатлантическия договор;

г) държавата, чиито въоръжени сили взимат участие в общи отбранителни действия в друга държава – за въоръжени сили на държавите, които са страни по Северноатлантическия договор.

 1. (нова – ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г.) „ДДС група“ за целите на чл. 3, ал. 7 е група от свързани лица, установени в една и съща държава членка, които по силата на член 11 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност се третират като едно данъчно задължено лице.

(2) (Нова – ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Физическите лица са длъжни да се идентифицират за целите на закона с получения при регистрацията си идентификационен номер по ДДС за всички извършвани от тях доставки, представляващи независима икономическа дейност.

(3) (Нова – ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Когато физическо лице получи при регистрацията си идентификационен номер по ДДС, в качество различно от едноличен търговец и впоследствие се впише като едноличен търговец, лицето е длъжно да се пререгистрира, като за него идентификационен номер по ДДС е номерът по ал. 1, т. 1, буква „а“, съответно буква „б“, получен в качеството му на едноличен търговец, пред който е поставен знакът „BG“.

(4) (Нова – ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Когато физическо лице получи при регистрацията си идентификационен номер по ДДС в качеството си на едноличен търговец и впоследствие се заличи от търговския регистър и за него са налице основанията за регистрация по закона, лицето е длъжно да се пререгистрира, като за него идентификационен номер по ДДС е единният граждански номер, съответно личният номер на чужденец, пред който е поставен знакът „BG“.

(5) (Нова – ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Пререгистрацията по ал. 3 и 4 се извършва в 14-дневен срок от вписване на съответното обстоятелство в търговския регистър чрез подаване на писмено уведомление до съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. За дата на пререгистрация се счита датата на вписване на съответното обстоятелство в търговския регистър.

(6) (Нова – ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г.) В случаите на пререгистрация по ал. 3 и 4 не се смята, че лицето извършва доставка на наличните стоки или услуги по чл. 111 от закона.

 

 

 • 1а. (Нов – ДВ, бр. 4 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.) Доставката на услуга по изработка и/или доработката на софтуер се приравнява на услуга по преработка на софтуер.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

 

 • 2. Този правилник отменя Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 19 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 55 от 1999 г., бр. 9 от 2000 г.; попр., бр. 15 от 2000 г.; изм. с Решение № 404 от 2001 г. на ВАС – бр. 12 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 15 от 2001 г.; изм., бр. 58 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 43 от 2002 г., бр. 63 от 2002 г., бр. 29 от 2003 г., бр. 26 от 2004 г., бр. 32 от 2005 г., бр. 9 от 2006 г.).

 

 

 • 3. (1) (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2006 г.) На лицата по § 4, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност се издават удостоверения за регистрация по чл. 75, ал. 1.

(2) Удостоверенията по ал. 1 се издават служебно от компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите и се връчват на лицата в едномесечен срок от влизането на този правилник в сила.

(3) До връчване на удостоверението по ал. 2 идентификационният номер по ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона е идентификационният номер по § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на този правилник, пред който се поставя знакът „BG“.

(4) (Нова – ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) За физическите лица, различни от едноличен търговец, които при вписването си в регистър БУЛСТАТ са получили единен идентификационен код, различен от единния граждански номер, идентификационният номер по ДДС е единният граждански номер, пред който е поставен знакът „BG“.

(5) (Нова – ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Лицата по ал. 4, вписани в регистър БУЛСТАТ по реда на § 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за регистър БУЛСТАТ, могат да изберат идентификационният им номер за целите на ДДС да е единният им идентификационен код по БУЛСТАТ, пред който е поставен знакът „BG“. Правото на избор се осъществява с подаване на писмена декларация пред компетентната Териториална дирекция на Националната агенция за приходите.

 

 

 • 4. (1) За данъчните периоди до влизане в сила на този правилник се прилагат образците на документите, регламентирани с отменения Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.

(2) Заедно със справката-декларация за последния данъчен период преди влизане на този правилник в сила лицата подават на хартиен и на магнитен носител отчетните регистри за този последен период.

(3) Подаваните хартиени и магнитни носители по ал. 2 следва да отговарят на формата, параметрите и изискванията, регламентирани в чл. 91 и 92 и в приложение № 10 от отменения Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.

(4) В случаите по § 4, ал. 5 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност регистрационният опис за наличните към датата на регистрация активи, съответно наличните към датата на повторна регистрация активи, се подава по образец – приложение № 3, съответно приложение № 4 от отменения Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.

(5) За активите по ал. 4 правото на приспадане на данъчен кредит възниква, когато са налице условията по глава дванадесета от отменения Закон за данък върху добавената стойност.

 

 

 • 5. За представяне на извършеното приспадане на данъка за възстановяване, отнасящ се за данъчните периоди до влизане в сила на този правилник, се съставя и подава образецът на приложение № 5 от отменения Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.

 

 

 • 6. Остатъкът за възстановяване по § 6, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност се посочва в клетка 80 на приложение № 8 и в справката по приложение № 5 от отменения Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.

 

 

 • 7. Отчетът за извършените продажби, отнасящ се за данъчните периоди до влизане в сила на този правилник, се съставя в съответствие с изискванията на чл. 93, ал. 5 от отменения Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.

 

 

 • 8. (1) Регистрираното лице има право да приспадне начисления за активите данък при дерегистрацията му по чл. 119, ал. 3 от отменения Закон за данък върху добавената стойност, които са налични към датата на повторната му регистрация по Закона за данък върху добавената стойност.

(2) Правото по ал. 1 възниква, когато са налице едновременно следните условия:

 1. наличните активи по смисъла на Закона за счетоводството към датата на повторна регистрация по Закона за данък върху добавената стойност са били обложени при дерегистрацията по реда на чл. 119, ал. 3 от отменения Закон за данък върху добавената стойност;
 2. начисленият данък при дерегистрацията е внесен ефективно или е прихванат от органа по приходите;
 3. с наличните активи по т. 1 лицето е извършвало, извършва или ще извършва облагаеми доставки по смисъла на чл. 69 от закона;
 4. регистрационният опис по образец – приложение № 3, за активите по т. 1 е съставен към датата на повторната регистрация и е подаден не по-късно от 7 дни от датата на регистрация;
 5. активите по т. 1 са придобити от лицето до 5 години, а за недвижими вещи – до 20 години, преди датата на повторната регистрация по този закон.

(3) В случаите, когато активът по ал. 2 се е използвал, използва се или ще се използва както за облагаеми, така и за освободени доставки или за доставки или дейности, за които не е налице право на приспадане на данъчен кредит, за начисления данък е налице право на частичен данъчен кредит, изчислен по реда на чл. 73 от закона.

(4) Правото на приспадане на данъчен кредит по ал. 1 се упражнява през данъчния период, през който е възникнало, или в един от следващите три данъчни периода, като съответният документ по чл. 71 от закона се отразява в дневника за покупките за съответния данъчен период.

(5) Правото на приспадане на данъчен кредит по ал. 1 не възниква и не може да се упражни, ако описът по ал. 2, т. 4 е подаден след срока по ал. 2, т. 4.

 

 

 • 9. (1) Когато срокът за предоставяне на информация по чл. 120, ал. 1 от отменения Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност изтича след влизането в сила на този правилник, търговските банки предоставят информацията в 7-дневен срок от откриването/закриването „ДДС-сметката“.

(2) До 14-о число на месеца, следващ месеца на влизане в сила на този правилник, банките предоставят информацията по реда на чл. 120, ал. 2 и 3 от отменения Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност за последния календарен месец преди месеца на влизане в сила на този правилник.

 

 

 • 10. Когато до влизането в сила на този правилник е възникнало задължение за издаване на протокол по реда на отменения Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност и такъв не е издаден до влизането в сила на този правилник, лицето издава протокол, който трябва да отговаря на изискванията на Закона за данък върху добавената стойност и на този правилник.

 

 

 • 11. За получени от други данъчно задължени лица доставки на стоки и услуги, от които туристът ще се възползва пряко, за които туроператорите и туристическите агенти са упражнили правото си на приспадане на данъчен кредит до влизане в сила на този правилник, не се извършва корекция по реда на чл. 79 от Закона за данък върху добавената стойност.

 

 

 • 12. (Изм. – ДВ, бр. 101 от 2006 г.) (1) Независимо от § 14, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност не се дължи данък при извършването на митническите формалности по деклариране за свободно обращение на стоки, когато едновременно са налице следните условия:
 1. към момента на декларирането стоките са под митнически режим и митническо складиране, активно усъвършенстване по системата с отложено плащане, временен внос с пълно или частично освобождаване от митни сборове или са със статут на временно складирани стоки или са поставени в свободна зона или свободен склад, и
 2. едновременно с декларирането:

а) стоките напускат територията на страната с направление трета страна или територия, или

б) стоките, поставени под режим временен внос с пълно освобождаване от митни сборове напускат територията на страната с направление държавата членка, от която са били изнесени (включително Република Румъния), и получател е лицето, което ги е изнесло.

(2) Разпоредбата на чл. 16, ал. 2 се прилага и в случаите, когато стоки са временно изнесени от територията на страната до територията на държава членка или до територията на Република Румъния преди 31.XII.2006 г. включително, за обработка, преработка или поправка под митнически режим пасивно усъвършенстване и тези стоки се внасят обратно на територията на страната след 1 януари 2007 г. включително.

 

 

 • 13. (Нов – ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Коефициентът по чл. 73, ал. 5 от закона за предходната 2006 г. се изчислява по формулата, регламентирана в чл. 68 от отменения правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност, на база на всички извършени доставки през 2006 г. При определяне на вида на доставките се изхожда от данъчния режим на доставките към датата на възникване на данъчното събитие за тях.

 

 

 • 14. (Нов – ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Номерирането на документите по чл. 78, издадени след 1 януари 2007 г. включително, започва от „0000000001“.

 

 

 • 15. (Нов – ДВ, бр. 101 от 2006 г.) (1) Въвеждането на територията на страната на стоки, които са били изнесени до 31.XII.2006 г. включително, от територията на държава членка или от територията на Република Румъния, се счита за внос на стоки по смисъла на чл. 16 от закона.

(2) В случаите по ал. 1 не е налице вътреобщностно придобиване на стоките.

 

 

 • 16. (Нов – ДВ, бр. 101 от 2006 г.) (1) Не се начислява данък за вътреобщностно придобиване на стока, когато са налице едновременно следните условия:
 1. правото на собственост върху стоката се прехвърля след 1 януари 2007 г. включително;
 2. за стоката е внесен или начислен данък при внос на стоки.

(2) В случаите по ал. 1, когато данъчната основа на вътреобщностното придобиване е по-висока от данъчната основа при внос, се счита че е налице вътреобщностно придобиване на стока, за което данъкът става изискуем по реда на закона, като разликата се приема за данъчна основа на придобиването.

 

 

 • 17. (Нов – ДВ, бр. 101 от 2006 г.) (1) Когато хотелиери, туроператори и туристически агенти са получили авансови плащания до 31.XII.2006 г. включително, за доставки по глава двадесет и първа от отменения Закон за данък върху добавената стойност и за тези доставки след влизане на закона в сила се прилагат разпоредбите на чл. 66, ал. 2 или на глава шестнадесета от закона, при възникване на данъчно събитие за доставките лицата издават данъчен документ по реда и в сроковете на закона, в който посочват:
 1. цялата данъчна основа за доставката, формирана по реда на закона;
 2. размера на данъка, определен върху данъчна основа по т. 1;
 3. размера на начисления данък по авансовите плащания до 31.XII.2006 г. включително;
 4. размера на начисления данък по авансовите плащания след 1.I.2007 г. включително;
 5. разликата между размера на данъка по т. 2 и сумата от размера на данъка по т. 3 и 4.

(2) В случаите по ал. 1 в дневника за продажбите за съответния данъчен период се отразява разликата по ал. 1, т. 5.

 

 

 • 18. (Нов – ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Разпоредбите на § 9 от преходните и заключителните разпоредби на закона се прилагат и за доставка на стоки при условията на договор за финансов лизинг, за която режимът на облагане е променен с влизането на закона в сила от облагаема в освободена доставка или от освободена в облагаема доставка. За вноските, дължими след 1.I.2007 г., се прилага данъчният режим към датата на възникване на данъчното събитие по закона.

 

 

 • 19. (Нов – ДВ, бр. 101 от 2006 г.) (1) Когато е получено авансово плащане до 31.XII.2006 г. включително, за доставка по глава трета от закона и до 31.III.2007 г. доставчикът не се снабди с документите, удостоверяващи наличие на обстоятелства по глава четвърта от този правилник, се счита, че доставката е облагаема със ставка 20 на сто.

(2) В случаите по ал. 1 данък се начислява от доставчика чрез издаване на протокол по чл. 117, ал. 2 от закона, в 5-дневен срок, считано от 31.III.2007 г.

(3) Когато впоследствие доставчикът се снабди с необходимите документи, той коригира резултата от прилагането на ал. 2 по реда на чл. 39, ал. 4 – 7 на този правилник.

 

 

 • 20. (Нов – ДВ, бр. 101 от 2006 г.) (1) Когато е получено авансово плащане до 31.12.2006 г. включително, за доставка на стока или услуга, за която със закона е променено данъчното третиране по отношение на размера на ставката, мястото на изпълнение на доставката, приравняване на доставката на облагаема по чл. 69, ал. 2 от закона и данъчното събитие за която възниква след тази дата, доставчикът документира доставката чрез издаване на фактура, в която посочва цялата данъчна основа на доставката. За доставката се прилага данъчният режим към датата на възникване на данъчното събитие на доставката по закона.

(2) Когато е направено авансово плащане до 31.ХII.2006 г. включително, за доставка на стока или услуга, данъчното събитие за която възниква след тази дата и данъкът за доставката е изискуем от получателя по реда на закона и този правилник, регистрираното лице-получател е длъжно да начисли данък върху цялата данъчна основа на доставката, включително за направеното авансово плащане.

(3) Алинея 2 не се прилага, когато по реда на отменения Закон за данък върху добавената стойност за авансовото плащане е начислен данък. За данъчното третиране на доставката, включително за последващи авансови плащания, се прилагат разпоредбите на закона и този правилник.

 

 

 • 21. (Нов – ДВ, бр. 101 от 2006 г.) Правилникът влиза в сила от 1 януари 2007 г.

 

ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

(ОБН. – ДВ, БР. 3 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

 

 • 13. В приложение № 12 към чл. 113, ал. 4 се правят следните изменения:
 1. Навсякъде думите „чл. 82, ал. 2 – 4“ се заменят с „чл. 82, ал. 2 – 5“.
 2. В таблицата към файла „PRODAGBI.ТХТ“ в последната колона на ред 02-20 след думите „02 – 14“ се добавя „02 – 15“.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

(ОБН. – ДВ, БР. 3 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

 

 • 16. Правилникът влиза в сила от 1 януари 2007 г.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

(ОБН. – ДВ, БР. 16 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

 

 • 16. (1) Разрешенията, издадени от министъра на финансите по реда на чл. 58б от отменения Закон за данък върху добавената стойност запазват действието си за срока, за който са издадени като разрешения по чл. 166 от закона.

(2) Потвърждения, издадени по реда на чл. 83 от отменения Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност запазват действието си по отношение на договорите, във връзка с които са издадени.

 

 

 • 17. Правилникът влиза в сила от 1 януари 2007 г., с изключение на § 11, който влиза в сила от датата на обнародване на правилника в „Държавен вестник“.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

(ОБН. – ДВ, БР. 39 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 15.04.2008 Г.)

 

 • 38. Когато до 18.XII.2007 г. включително е начислен данък по чл. 37, ал. 2 от закона за получено предварително плащане и доставчикът впоследствие се снабди с документите по чл. 21 – 38, той коригира резултата от прилагането на чл. 39, ал. 1 и 2 по реда на чл. 39, ал. 4 и 5.

 

 

 • 39. (1) Когато от 1.I.2007 г. до 18.XII.2007 г. включително е получено авансово плащане по доставка на услуга за процесуално представителство, с което се осъществява правото на защита на физически лица в досъдебни, съдебни, административни и арбитражни производства, данъчното събитие за която настъпва след тази дата, доставката има характер на освободена по чл. 44, ал. 1, т. 5 от закона.

(2) Регистрираното лице доставчик документира доставката по ал. 1 чрез анулиране на издадената фактура за авансовото плащане и издаване на нова фактура, в която посочва цялата данъчна основа за доставката. За анулирането се издава и протокол по чл. 116, ал. 4 от закона. В случаите по чл. 119 от закона корекцията се извършва чрез посочване на полученото плащане и начисления за него данък с противоположен знак в отчета за извършените продажби.

(3) Корекциите по ал. 2 се извършват през данъчния период, през който е възникнало данъчното събитие на доставката.

 

 

 • 40. Правилникът влиза в сила от датата на обнародването в „Държавен вестник“.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

(ОБН. – ДВ, БР. 71 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 12.08.2008 Г.)

 

 • 8. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

(ОБН. – ДВ, БР. 105 ОТ 2008 Г., В СИЛА ОТ 01.12.2008 Г.)

 

 • 2. Правилникът влиза в сила от 01.12.2008 г.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

(ОБН. – ДВ, БР. 4 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2009 Г.)

 

 • 12. В случаите по чл. 56, когато дължимият данък не е посочен в митническа декларация, а в друг документ, издаден след 1 януари 2007 г. включително, от митническата администрация и правото на приспадане на данъчен кредит не е упражнено към влизането в сила на този правилник, същото може да бъде упражнено чрез включване на този документ в дневника за покупките за данъчния период на влизането в сила на този правилник или през един от следващите три данъчни периода.

 

 

 • 13. В случаите на чл. 56а, ал. 1 и 2, когато административният акт е издаден след 1 януари 2007 г. включително от митническите органи и е получен от вносителя преди влизането в сила на този правилник и правото на приспадане на данъчен кредит не е упражнено до влизането му в сила, то се упражнява чрез включване на акта в дневника за покупките за данъчния период на влизането в сила на този правилник или през един от следващите три данъчни периода.

 

 

 • 14. Регистрираните лица – получатели по доставката или вносители, за които данъкът е станал изискуем като лице – платец по глава осма от закона, до 31 декември 2008 г. включително, които към тази дата са начислили данъка извън сроковете по чл. 117, ал. 3 от закона, и/или са упражнили правото си на данъчен кредит извън сроковете по чл. 72 от закона, не прилагат чл. 81, ал. 5 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност. В тези случаи се смята, че лицата правомерно са упражнили правото на приспадане на данъчен кредит, доколкото доставката не е укрита и данни за нея са налични в счетоводството на лицето.

 

 

 • 15. Регистрираните лица, които са начислили данък като получатели на услуга по чл. 81, ал. 6 до 31 декември 2008 г. включително, анулират протокола за начисляването на данъка в четиримесечен срок от влизане в сила на този правилник. Анулираният протокол се отразява с обратен знак в дневника за продажбите и ако лицето е упражнило право на данъчен кредит – с обратен знак и в дневника за покупките.

 

 

 • 16. Изречение второ и трето на чл. 58, ал. 1 и чл. 61а от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавена стойност се прилагат за фактури, анулирани след 31 декември 2006 г., и за дебитни известия, издадени след тази дата.

 

 

 • 17. (1) Лице, регистрирано на основание чл. 133 от закона, може да подаде заявление за дерегистрация по избор по чл. 108 от закона независимо от облагаемия им оборот за последните 12 последователни месеца преди текущия, когато през същия период лицето е извършвало само доставки, за които след 31 декември 2008 г. данъкът е изискуем от получателя по доставката като платец по глава осма от закона.

(2) В случаите по ал. 1 дерегистрацията се извършва след извършване на ревизия.

 

 

 • 18. Правилникът влиза в сила от 1 януари 2009 г. с изключение на § 9, който влиза в сила от 12 август 2008 г.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

(ОБН. – ДВ, БР. 100 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 15.12.2009 Г.)

 

 • 2. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

(ОБН. – ДВ, БР. 6 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2010 Г.)

 

 • 50. (1) За данъчни периоди до 31 декември 2009 г. включително се прилагат образците на документите по досегашните приложения.

(2) Досегашното приложение № 6 към чл. 68, ал. 4 се прилага към справките декларации, отнасящи се за данъчни периоди след 1 януари 2010 г., до приключване на тримесечната процедура по приспадане.

 

 

 • 51. (1) При доставка след 1 януари 2010 г. включително на стока втора употреба, внесена или придобита при условията на вътреобщностно придобиване, за която е начислен данък към 31 декември 2009 г. включително, се прилага общият ред на закона за облагане на доставката.

(2) В случаите по ал. 1 за начисления данък към 31 декември 2009 г. включително правото на приспадане на данъчен кредит възниква и се упражнява по реда на чл. 151, ал. 4 от закона.

 

 

 • 52. (1) За доставки с непрекъснато изпълнение с продължителност за период, по-дълъг от една година, за които не е налице дължимост за плащане за период, по-дълъг от една година, чието изпълнение е започнало към 31 декември 2009 г. и към същата дата няма получено плащане по доставката, се прилага чл. 25, ал. 5 от закона.

(2) За доставките по ал. 1 се счита, че първото данъчно събитие по чл. 25, ал. 5 от закона настъпва на 31 декември 2010 г., освен ако към същата дата доставката не е прекратена. Данъчната основа по изречение първо се определя пропорционално на броя на месеците от началото на изпълнение на доставката до 31 декември 2010 г. спрямо общия брой на месеците на изпълнение на доставката, включително месеца на прекратяване на доставката.

 

 

 • 53. За лицата по § 52, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ДВ, бр. 95 от 2009 г.), които са внесли данъка за направеното авансово плащане на основание на отменения чл. 91, ал. 3 от закона, на датата на възникване на данъчното събитие на доставката възниква задължение за регистрираното лице получател да начисли данък върху данъчна основа на доставката, намалена с направеното авансово плащане, за което е внесен данъкът.

 

 

 • 54. Акредитираните представители на регистрирани чуждестранни лица, установени в друга държава членка или в трета страна, с която страната ни има правни инструменти за взаимопомощ, отговарят солидарно и неограничено за задълженията на чуждестранното лице за данъчни периоди до 31 декември 2009 г. включително.

 

 

 • 55. В случаите по § 50 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ДВ, бр. 95 от 2009 г.), когато лицата са начислили данък за получено авансово плащане до 31 декември 2009 г., включително, във връзка с облагаема доставка, за която след 1 януари 2010 г. не трябва да се начислява данък и данъчното събитие, за която възниква след тази дата, регистрираното лице – доставчик, документира доставката чрез издаване на нова фактура, в която посочва цялата данъчна основа за доставката. Издадената във връзка с полученото авансово плащане фактура се анулира и за анулирането се издава протокол по чл. 116, ал. 4 от закона.

 

 

 • 56. В случаите по § 55 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ДВ, бр. 95 от 2009 г.) регистрираните към датата на влизане в сила на закона лица посочват електронен адрес за кореспонденция по чл. 101, ал. 5 чрез подаване на декларация до компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Декларация не се подава, когато електронният адрес за кореспонденция е заявен за вписване в Агенцията по вписванията.

 

 

 • 57. Правилникът влиза в сила от 1 януари 2010 г., с изключение на § 18, който влиза в сила от датата на обнародване на този правилник в „Държавен вестник“.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

(ОБН. – ДВ, БР. 10 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.02.2011 Г.)

 

 • 43. (1) Когато за доставка по настаняване, предоставяно от хотелиер, е получено авансово плащане до 31 март 2011 г. включително, за която доставка данъчното събитие възниква след тази дата, доставчикът документира доставката чрез издаване на фактура, в която посочва цялата данъчна основа на доставката. За доставката се прилага данъчният режим към датата на възникване на данъчното събитие на доставката по закона.

(2) Регистрираното лице доставчик документира доставката по ал. 1 (както и по § 30, ал. 2 и § 32 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност) (ДВ, бр. 94 от 2010 г.) чрез анулиране на издадената фактура за авансовото плащане и издаване на нова фактура, в която посочва цялата данъчна основа за доставката. За анулирането се издава и протокол по чл. 116, ал. 4 от закона. В случаите по чл. 119 от закона корекцията се извършва чрез посочване на полученото плащане и начисления за него данък с противоположен знак в отчета за извършените продажби.

(3) Корекциите по ал. 2 се извършват през данъчния период, през който е възникнало данъчното събитие на доставката.

 

 

 • 44. (1) Когато е получено авансово плащане във връзка с освободена доставка по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност, в сила до 31 декември 2010 г. включително, която е облагаема доставка (без облагаемите със ставка нула) след тази дата и данъчното събитие за която настъпва след 31 декември 2010 г., регистрираното лице – доставчик, документира доставката чрез издаване на фактура, в която посочва цялата данъчна основа за доставката. За анулирането се издава и протокол по чл. 116, ал. 4 от закона. В случаите по чл. 119 от закона корекцията се извършва чрез посочване на полученото плащане с противоположен знак в отчета за извършените продажби за данъчния период, през който е възникнало данъчното събитие за доставката. За доставката се прилага данъчният режим към датата на възникване на данъчното събитие на доставката по закона.

(2) Когато е получено авансово плащане във връзка с облагаема доставка по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност, в сила до 31 декември 2010 г. включително, която по смисъла на закона е освободена доставка след тази дата и данъчното събитие за която настъпва след 31 декември 2010 г., регистрираното лице – доставчик, документира доставката чрез анулиране на издадената за авансовото плащане фактура и издаване на нова фактура, в която посочва цялата данъчна основа за доставката. За анулирането се издава и протокол по чл. 116, ал. 4 от закона. В случаите по чл. 119 от закона корекцията се извършва чрез посочване на полученото плащане с противоположен знак в отчета за извършените продажби за данъчния период, през който е възникнало данъчното събитие за доставката. За доставката се прилага данъчният режим към датата на възникване на данъчното събитие на доставката по закона.

 

 

 • 45. За данъчните периоди до влизане в сила на този правилник се прилагат образците на документите, регламентирани с Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност, в сила към 31 декември 2010 г.

 

 

 • 46. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

(ОБН. – ДВ, БР. 84 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2012 Г.)

 

 • 14. Навсякъде в правилника думата „Общността“ се заменя с „Европейския съюз“.

 

 

 • 15. Правилникът влиза в сила от 1 януари 2012 г. с изключение на: § 3, 4,§ 5, т. 1, § 6, 8,12, 13 и 14, които влизат в сила от деня на обнародване на правилника в „Държавен вестник“.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

(ОБН. – ДВ, БР. 15 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 21.02.2012 Г., ПОПР. – ДВ, БР. 16 ОТ 2012 Г.)

 

 • 19. Прекратяването на дейността на търговски дружества и кооперации на 1 януари 2012 г. съгласно § 5, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за търговския регистър, както и заличаването на клоновете на чуждестранни търговци съгласно ал. 1 на същия параграф е основание за задължителна дерегистрация по чл. 107, т. 4 от закона.

 

 

 • 20. (Попр. – ДВ, бр. 16 от 2012 г.) Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на § 17, т. 1, който влиза в сила от 1 март 2012 г., и § 14, § 17, т. 2 и 3 и § 18, които влизат в сила от 1 юни 2012 г.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

(ОБН. – ДВ, БР. 20 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 28.02.2013 Г.)

 

 • 21. Концедентът или концесионерът отразява фактурите по § 43, ал. 4 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ДВ, бр. 94 от 2012 г.) в дневника за продажбите за данъчния период, през който са издадени, без за тях да се попълва информацията в колони 9 – 25 на приложение № 10 към чл. 113, ал. 2.

 

 

 • 22. Правото за подаване на описа по чл. 60, ал. 5, което е възникнало и не е упражнено към датата на влизане в сила на този правилник и за упражняването му не е изтекъл срокът по чл. 60, ал. 6, може да се упражни от правоприемника в 45-дневен срок считано от датата на вписването на съответното обстоятелство по чл. 10 от закона в търговския регистър или в регистър БУЛСТАТ.

 

 

 • 23. В случаите по чл. 67, ал. 1, т. 2, за които обстоятелствата по чл. 79, ал. 8 от закона са настъпили преди влизане в сила на този правилник, протоколът по чл. 67, ал. 2 се издава в срок до 30 април. За целите на определянето частта на размера на данъчния кредит с право на приспадане се смята, че обстоятелствата по чл. 79, ал. 8 от закона са настъпили през 2012 г.

 

 

 • 24. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“, с изключение на § 15, 16,17, 18, 19 и 20, които влизат в сила от 15 март 2013 г.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

(ОБН. – ДВ, БР. 110 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2014 Г.)

 

 • 24. (1) В случаите на анулиране на издадена за авансовото плащане фактура, както е посочено в § 8 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДВ, бр. 98 от 2013 г.; доп., бр. 104 от 2013 г.), доставчикът на стоки по приложение № 2, част II (втора) вписва в издадената нова фактура „обратно начисляване по чл. 163а, ал. 2 от ЗДДС“.

(2) Когато данъчното събитие за доставка на стока по приложение № 2, част II (втора) е възникнало до 31 декември 2013 г. включително и данъчният документ за доставката се издава след тази дата, доставката се документира чрез издаване на фактура по чл. 114 от закона, при издаването на която се прилага данъчният режим към датата на възникване на данъчното събитие на доставката.

(3) Когато след 1 януари 2014 г. включително възникнат основания за изменение на данъчната основа на доставка на стока по приложение № 2, част ІІ (втора) от закона, данъчното събитие за която е възникнало преди тази дата, изменението на данъчната основа се извършва чрез издаване на известие по чл. 115 от закона, при издаването на което се прилага данъчният режим към датата на възникване на данъчното събитие на доставката.

 

 

 • 25. Правото на приспадане на данъчен кредит за наличните към датата на регистрацията активи по смисъла на Закона за счетоводството и за получените услуги по чл. 74, ал. 3 от закона, възникнало до 1 януари 2014 г., което не е упражнено към датата на влизане в сила на този правилник и за упражняването на което не са изтекли трите данъчни периода, следващи данъчния период, през който е възникнало това право, може да се упражни в някои от дванадесетте данъчни периода, следващи данъчния период, през който е възникнало това право.

 

 

 • 26. Правилникът влиза в сила от 1 януари 2014 г.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

(ОБН. – ДВ, БР. 1 ОТ 2015 Г., В СИЛА ОТ 06.01.2015 Г.)

 

 • 32. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
Преходни и Заключителни разпоредби

(ОБН. – ДВ, БР. 8 ОТ 2016 Г., В СИЛА ОТ 29.01.2016 Г.)

 

 • 21. (1) До 29 февруари 2016 г. включително приложения № 2 към чл. 61, ал. 1, № 3 към чл. 61, ал. 2 и № 7 към чл. 60, ал. 5, когато съдържат повече от пет записа, се подават по досегашния ред.

(2) До 29 февруари 2016 г. включително се прилага образецът на документа по досегашното приложение № 7 към чл. 60, ал. 5.

(3) За данъчни периоди до 31 януари 2016 г. включително се прилагат образците на документите по досегашните приложения № 10 към чл. 113, ал. 2 и № 13 към чл. 116, ал. 1, съответно параметрите, структурата и изискванията към файловете на магнитния или оптичния носител по досегашното приложение № 12 към чл. 113, ал. 4.

 • 22. (1) В случаите на доставка на услуги по чл. 9, ал. 3, т. 1 от закона след 31 декември 2015 г. при определяне на сумата на направените преки разходи по чл. 27, ал. 2 от закона за стоки, които са били използвани за доставка на услуги за лични нужди до 31 декември 2015 г., разходът за изхабяването им се изчислява като част от разликата между данъчната основа, върху която е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит, и сумата на изхабяването, включено в преките разходи при формиране на данъчната основа на услугите, извършени до 31 декември 2015 г. включително.

(2) Разходът за изхабяването като част от разликата по ал. 1 се изчислява за всеки данъчен период по линейния метод за остатъка от броя на годините до изтичане на 5-годишния срок, считано от данъчния период, през който е упражнено правото на данъчния кредит включително, за движими вещи, съответно до изтичане на 20-годишния срок – за недвижимите вещи. Разходът за изхабяване при учредено вещно право върху стока се определя за периода, за който е учредено правото, но не повече от съответните години по предходното изречение.

 • 23. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Приложение № 1 към чл. 74, ал. 1

 

(Изм. и доп. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. – ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г.)

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ТД на НАП
ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ Входящ № / г.
ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
Попълва се от приходната администрация
А. Наименование, адрес за кореспонденция и електронен Идентификационен номер
адрес за кореспонденция на регистрираното лице
Раздел А: Настоящото заявление подавам за регистрация по ЗДДС:
 Регистрация по ЗДДС
 Промяна на данни относно регистрацията по ЗДДС
Раздел Б: Правото (задължението) си за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност реализирам на основание:
 Чл. 96, ал. 1 ЗДДС – задължителна регистрация при облагаем оборот
съгласно чл. 96, ал. 1 ЗДДС за последните 12 последователни месеца
преди текущия ___________________ лв.
 Чл. 100, ал. 1 ЗДДС – регистрация по избор за лице, за което не са налице условията за задължителна регистрация по чл. 96, ал. 1 ЗДДС
 Чл. 97, ал. 1 ЗДДС – задължителна регистрация за лице, установено в друга държава членка, което не е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки, които се монтират или инсталират на територията на страната от или за негова сметка
 Чл. 97а ЗДДС – Задължителна регистрация за данъчно задължени лица по чл. 3, ал. 1, 5 и 6 ЗДДС
 Чл. 97б ЗДДС – задължителна регистрация за всяко данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и извършва доставки на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, с получатели данъчно незадължени лица, които са установени или имат постоянен адрес, или обичайно пребивават в страната
 Чл. 98, ал. 1 ЗДДС – задължителна регистрация за данъчно задължено лице, което извършва доставка на стоки с място на изпълнение на територията на страната съгласно чл. 20 при условията на дистанционна продажба по чл. 14 ЗДДС
 Чл. 100, ал. 3 ЗДДС – регистрация по избор за данъчно задължено лице, което извършва доставки на стоки при условията на дистанционни продажби и за което не са налице основанията за задължителна регистрация по чл. 98, ал. 1 ЗДДС
 Чл. 99, ал. 1 ЗДДС – задължителна регистрация за данъчно незадължено юридическо лице и данъчно задължено лице, което не е регистрирано на основание чл. 96, 97, 98, чл. 100, ал. 1 и 3 и чл. 102 и което извършва вътреобщностно придобиване на стоки
 Чл. 100, ал. 2 ЗДДС – регистрация по избор на данъчно задължено лице, което извършва вътреобщностно придобиване на стоки и за което не са налице условията на чл. 99, ал. 1 ЗДДС
 Чл. 132, ал. 1 ЗДДС – задължителна регистрация на лице, което на основание чл. 10, ал. 1 ЗДДС придобива стоки и услуги от регистрирано лице
Раздел В: Приложени документи
 Справка за облагаемия оборот по чл. 96 ЗДДС по месеци за последните 12 месеца преди текущия
 Друг документ: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 Друг документ: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 Друг документ: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 Друг документ: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 Друг документ: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Раздел Г: Акредитиран представител
 Регистрацията по този закон осъществявам на основание чл. 133 ЗДДС чрез
акредитирания представител: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Идентификационен номер на акредитирания представител: ____________________________________________________________________________________________________________________________________
Адрес на акредитирания представител: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Подписаният ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
декларирам, че представлявам акредитирания представител, посочен по-горе, и съм се запознал със задълженията на акредитирания представител съгласно ЗДДС и правилника за неговото прилагане.
Дата: _________ Длъжност: ___________________ Подпис и печат: ___________________________________________________________________________________________________________________________
Долуподписаният ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
декларирам, че представлявам лицето, посочено в кл. А, и посочената в този формуляр информация е вярна и точна. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по НК.
Дата: _________ Длъжност: ___________________ Подпис и печат: ___________________________________________________________________________________________________________________________

Забележка. Този формуляр се попълва задължително на машина. Стойностите се посочват в левове и стотинки.

 

 

Приложение № 2 към чл. 61, ал. 1

 

(Изм. и доп. – ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г.)

 

Опис на наличните активи по смисъла на Закона ТДД на НАП:
за счетоводството и на получените услуги преди
датата на регистрацията по ЗДДС, за които е Вх. № …………………../……………. г.
налице право на приспадане на данъчен кредит
на основание чл. 74 ЗДДС Попълва се от приходната администрация
А. Наименование и адрес за кореспонденция на лицето Идентификационен номер
Идентификационен номер по ДДС
BG
Опис на наличните активи към дата …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
и на получени стоки преди дата…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Актив по смисъла на Стой- ДДС при ДДС при Данни за докумен- Данни за
по Закона за счетовод- ност придобиване- придобиване- та, с който е контрагента
ред ството/получена то с право на то с право на придобит
услуга пълен данъ- частичен да- активът
чен кредит нъчен кредит
заведен описание вид номер дата иденти- наиме-
по смет- на актива/ на фикацио- нование
ка № * услугата, изда- нен номер
включи- ване по ДДС
телно ко-
личество
Обща стойност на данъчния кредит
Долуподписаният, ……………………………………………………………………………………………………………, декларирам, че представлявам лицето,
посочено в кл. А, и посочената в този формуляр информация е вярна и точна. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 НК.
Дата: Длъжност: Подпис и печат:

Забележка. (доп. – ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г.) Формулярът се попълва задължително на машина. Стойностите се посочват в левове и стотинки.

*Колоната се попълва от лица, задължени да водят счетоводна отчетност по Закона за счетоводството.

 

 

Приложение № 3 към чл. 61, ал. 2

 

(Изм. и доп. – ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г.)

 

Опис на наличните активи по смисъла на Закона за ТДД на НАП:
счетоводството към датата на регистрацията по ЗДДС,
за които е начислен данък при предишно прекратяване Вх. № …………………../……………. г.
на регистрацията по закона и за които е налице право на
приспадане на данъчен кредит на основание чл. 76 ЗДДС Попълва се от приходната администрация
А. Наименование и адрес за кореспонденция на лицето Идентификационен номер
Идентификационен номер по ДДС
BG
Опис на наличните активи към дата ………………………, за които е начислен данък при предишно прекратяване на регистрацията по ЗДДС по
протокол-опис № ………… / ……………. г.
№ по ред от Актив по смисъла на Закона за Пазарна цена Начислен ДДС при Забележка
по описа при счетоводството прекратяването
ред прекратя- (Данъчен кредит)
ване на
регистра-
цията
заведен по описание
сметка № * на актива
Обща стойност на данъчния кредит
Долуподписаният, …………………………………………………………………………………………………….., декларирам, че пред-
ставлявам лицето, посочено в кл. А, и посочената в този формуляр информация е вярна и точна. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 НК.
Дата: Длъжност: Подпис и печат:

Забележка. (доп. – ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г.) Формулярът се попълва задължително на машина. Стойностите се посочват в левове и стотинки.

*Колоната се попълва от лица, задължени да водят счетоводна отчетност по Закона за счетоводството.

 

 

Приложение № 4 към чл. 75, ал. 1

 

(Доп. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)

 

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
Национална агенция за приходите
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
Националната агенция за приходите удостоверява, че лицето:
с идентификационен номер по ДДС:
е регистрирано по ЗДДС лице от:
на основание …………….. от закона
Дата на издаване: Подпис:

 

Приложение № 5 към чл. 75, ал. 2

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
REPUBLIC OF BULGARIA/REPUBLIK BULGARIEN
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
MINISTRY OF FINANCE/MINISTERIUM DER FINANZEN
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
NATIONAL REVENUE AGENCY/GENERAL DIREKTION „STEUERN“
Териториална дирекция на НАП – адрес, тел., факс
Territorial office –
address, tel., fax
TERITORIALE DIREKTION –
anschrift, tel., fax
УДОСТОВЕРЕНИЕ
CERTIFICATE/
BESCHEINIGUNG
ПРЕДПРИЯТИЕ НАИМЕНОВАНИЕ/
ENTERPRISE NAME OF ENTERPRISE/
UNTERNEHMEN NAME DES
UNTERNEHMENS
ПРАВНА ФОРМА/LEGAL
FORM/RECHTSFORM
АДРЕС (СЕДАЛИЩЕ)/
ADDRESS OF HEAD
OFFICE/
ANSCHRIFT (SITZ)
СФЕРА НА ДЕЙНОСТ/
BUSINESS ACTIVITY/
TATIGKEITSGEBIET
РЕГИСТРАЦИЯ Идентификационен номер/
Identification number/
Identifizierung nummer
REGISTRATION ДАТА НА РЕГИСТРАЦИЯТА
ПО ЗДДС/
REGISTRATION DATE OF VAT REGISTRATION/
DATUM DER REGISTRIERUNG
NACH DEM MEHRWERT-STEUERGESETZ
ЗАБЕЛЕЖКИ/
COMMENTS/
BEMERKUNGEN

С настоящото удостоверение потвърждавам, че горепосоченото предприятие е регистрирано по българския Закон за данък върху добавената стойност към датата на издаване на същото.

With this certificate we confirm, that the above-mentioned enterprise is registered under the Bulgarian Value Added Tax Law at the date of issuing the certificate.

Hiermit wird bestatigt, das o.g. Undernehmen zum Ausstellungsdatum dieser Bescheinigung nach des Bulgarischen Mehrwertsteuergesetzes registriert war.

 

Дата и място на Директор на ТД на НАП
издаване на Head of Territorial office
удостоверението Leiter des teritoriale
Place and date of direktion
issuing the certificate
Datum und ort der Подпис, печат
ausstellung der Signature,
bescheinigung StampUnderschrift,
Stempel

 

Приложение № 6 към чл. 68, ал. 4

 

(Доп. – ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 4 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)

 

Вх. № …………/дата…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Справка за извършеното приспадане на данък върху добавената стойност
Идентификационен номер по ДДС ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Описание Клетка Период, през Период след периода,
от СД за който е въз- през който е възник-
периода никнал ДДС нал ДДС за възста-
за възстано- новяване
вяване
1 2
1 Описание на периода – месец, година
2 Деклариран ДДС за внасяне кл. 50
3 Прихванат
4 Допълнителна информация за прихващането:
акт №/дата
5 Приспаднат кл. 70
6 Ефективно внесен кл. 71
7 Допълнителна информация за внасянето: дата на
платежно нареждане
8 Деклариран ДДС за възстановяване кл. 60
9 Прихванат
10 Допълнителна информация за прихващането:
акт №/дата
11 Приспаднат
12 Ефективно възстановен или подлежащ на въз-
становяване по чл. 92, ал. 3 и 4 ЗДДС
13 Допълнителна информация за възстановяването:
дата
14 Остатък за възстановяване
Общо сума за ефективно възстановяване
Дата на съставяне:
Подпис на представляващия данъчнозадълженото лице:

Забележка. Формулярът се попълва задължително на машина. Стойностите се посочват в левове и стотинки.

 

 

Приложение № 7 към чл. 60, ал. 5

 

(Изм. и доп. – ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г., доп. – ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г.)

 

Опис на стоките и услугите, получени във връзка с ТДД на НАП:
правоприемство по чл. 10 ЗДДС, за които е налице
право на приспадане на данъчен кредит на основание Вх. № …………………../……………. г.
чл. 10, ал. 2 ЗДДС
Попълва се от приходната администрация
А. Наименование и адрес за кореспонденция на лицето Идентификационен номер
Идентификационен номер по ДДС
 Б. Дата на вписване на съответното обстоятелство по чл. 10 ЗДДС (дд/мм/гггг): BG
Опис на стоките и услугите, получени във връзка с правоприемство по чл. 10 ЗДДС
Стока или Стой- ДДС при ДДС при Данни за докумен- Данни за
по услуга ност придобиване- придобиване- та, с който е контрагента
ред то с право на то с право на придобит
пълен данъ- частичен да- активът
чен кредит нъчен кредит
заведен описание вид номер дата иденти- наиме-
по смет- на стоката/ на фикацио- нование
ка № * услугата, изда- нен номер
включи- ване по ДДС
телно ко-
личество
Обща стойност на данъчния кредит
Долуподписаният, ……………………………………………………………………………………………………………., декларирам, че представлявам лицето,
посочено в кл. А, и посочената в този формуляр информация е вярна и точна. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 НК.
Дата: Длъжност: Подпис и печат:

 

Забележка. (доп. – ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г.) Формулярът се попълва задължително на машина. Стойностите се посочват в левове и стотинки.

*Колоната се попълва от лица, задължени да водят счетоводна отчетност по Закона за счетоводството.

 

 

Приложение № 8 към чл. 77, ал. 1

 

(Доп. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г.)

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДЕРЕГИСТРАЦИЯ ТД на НАП
ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ Входящ № / г.
ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
Попълва се от приходната администрация
А. Наименование и адрес за кореспонденция на Индентификационен номер
регистрираното лице
Идентификационен номер по ДДС
BG
Раздел А: Настоящият формуляр подавам за:
 Прекратяване на регистрация по ЗДДС по задължение (задължителна дерегистрация)
 Прекратяване на регистрация по ЗДДС по избор (дерегистрация по избор)
Раздел Б: Правото (задължението) си за прекратяване на регистрацията по Закона за данък върху добавената стойност реализирам на основание:
 Чл. 107, т. 3 ЗДДС – задължителна дерегистрация при заличаване на едноличния търговец от търговския регистър
 Чл. 107, т. 4, буква „а“ ЗДДС – задължителна дерегистрация при прекратяване на юридическо лице – търговец със или без ликвидация
 Чл. 107, т. 4, буква „б“ ЗДДС – задължителна дерегистрация при прекратяване на регистрирано лице – кооперация
 Чл. 107, т. 4, буква „в“ ЗДДС – задължителна дерегистрация при прекратяване на регистрирано лице – юридическо лице, което не е търговец
 Чл. 107, т. 4, буква „г“ ЗДДС – задължителна дерегистрация при прекратяване на неперсонифицираното лице или осигурителната каса
 Чл. 107, т. 5 ЗДДС – задължителна дерегистрация при регистрация в друга държава членка за прилагане на режим извън Съюза или на режим в Съюза – за лице, регистрирано на основание чл. 97б
 Чл. 108, ал. 1, т. 1 ЗДДС – дерегистрация по избор при отпадане на съответното основание за задължителна регистрация – за лице, регистрирано на основание чл. 96, 97, 97б, чл. 98, ал. 3 или чл. 100, ал. 1
 Чл. 108, ал. 1, т. 2 ЗДДС – дерегистрация по избор на лице, регистрирано на основание чл. 98 или чл. 100, ал. 3, когато за всяка от двете календарни години преди текущата година сумата на данъчните основи на извършените доставки при условията на дистанционна продажба на територията на страната (без доставките на акцизни стоки) не надвишава 70 000 лв., и към датата на подаване на заявлението за дерегистрация не е налице основание за задължителна регистрация
 Чл. 108, ал. 1, т. 3 ЗДДС – дерегистрация по избор на лице, регистрирано на основание чл. 99 и чл. 100, ал. 2, когато за предходната календарна година сумата на данъчните основи на облагаемите вътреобщностни придобивания, с изключение на нови превозни средства и акцизни стоки, не надвишава 20 000 лв., и към датата на подаване на заявлението за дерегистрация не е налице основание за задължителна регистрация
 Чл. 108, ал. 1, т. 4 ЗДДС – дерегистрация по избор на лице, регистрирано на основание чл. 97а, когато към датата на подаване на заявлението за дерегистрация не е налице основание за задължителна дерегистрация.
Раздел В: Приложени документи
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Долуподписаният ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
декларирам, че представлявам лицето, посочено в кл. А, и посочената в този формуляр информация е вярна и точна. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по НК.
Дата: ________________ Длъжност: ________________________________ Подпис и печат: ______________________________________________________________________________________________________________________________

Забележка. Този формуляр се попълва задължително на машина.

 

 

Приложение № 9 към чл. 77, ал. 4

 

(Доп. – ДВ, бр. 101 от 2006 г., предишно Приложение № 9 към чл. 77, ал. 2, т. 4 – ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г.)

 

Протокол-опис № ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
дата ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
за начисляване на данък при дерегистрация по чл. 111 ЗДДС за наличните активи към датата на
дерегистрация
Идентификационен номер по ДДС ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
№ по ред Актив Данъчна основа Начислен ДДС Забележка
заведен по описание на актива,
сметка № * вкл. количество
Обща стойност на начисления ДДС
Дата на съставяне: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Подпис на представляващия данъчнозадълженото лице: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Печат на данъчнозадълженото лице: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Забележка. (доп. – ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г.) Този формуляр се попълва задължително на машина. Стойностите се посочват в левове и стотинки.

*Колоната се попълва от лица, задължени да водят счетоводна отчетност по Закона за счетоводството.

 

 

Приложение № 10 към чл. 113, ал. 2

 

(Изм. – ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 16 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. – ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г., изм. – ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г., доп. – ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. – ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г.)

 

Дневник за продажбите
ИН по ЗДДС(1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Данъчен период: мм/гггг

 

______

(*1) Идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 от закона.

(*2) Идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 от закона, съответно идентификационен номер по смисъла на § 1 ППЗДДС или идентификационния номер на контрагента за целите на ДДС, издаден от друга държава членка (вкл. знака на държавата членка).

(*3) Данъчни основи.

(*4) Вътреобщностни придобивания на стоки.

(*5) Вътреобщностни доставки на стоки.

 

 

Приложение № 11 към чл. 113, ал. 3

 

(Изм. – ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., доп. – ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)

 

Дневник за покупките
ИН по ЗДДС(1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Данъчен период: мм/гггг

 

_______________

(*1) Идентификационен номер на лицето по чл. 94, ал. 2 от закона.

(*2) Идентификационен номер по чл. 94, ал. 2 от закона, съответно идентификационен номер по смисъла на § 1 ППЗДДС или идентификационния номер на контрагента за целите на ДДС, издаден от друга държава членка (вкл. знака на държавата членка).

(*3) Данъчни основи.

(*4) Вътреобщностни придобивания на стоки.

(*5) ДО при придобиване на стоки от посредник в тристранна операция не участва при определянето на резултата за периода.

 

 

Приложение № 12 към чл. 113, ал. 4

 

(Изм. – ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г., изм. – ДВ, бр. 15 от 2012 г., попр. – ДВ, бр. 16 от 2012 г., изм. – ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г., доп. – ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. – ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г.)

 

Параметри, структура и изисквания към файловете на магнитния или оптичния носител

 

Общи изисквания към структурата на файловете

(Доп. – ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) Файловете DEKLAR.TXT, POKUPKI.TXT, PRODAGBI.TXT трябва да са текстови файлове с кодиране cp-1251/windows-1251.

Между отделните полета на един запис във файловете няма разделители.

Между отделните записи (редове) се поставя стандартен разделител за край на ред на текстов файл – знак за Carriage Return с последващ знак Line Feed.

Файловете „DEKLAR.ТХТ“, „POKUPKI.ТХТ“ и „PRODAGBI.ТХТ“ се разполагат последователно на магнитен или оптичен носител. При положение че капацитетът на носителя не е достатъчен, той се запълва до изчерпване на капацитета. Файлът, за който не е достигнал капацитетът, се разделя на цял запис, като останалата информация се разполага на следващ носител в нов файл със същото име.

 

Изисквания към подредбата на записите във файловете

Записите във файловете „POKUPKI.ТХТ“ и „PRODAGBI.ТХТ“ са подредени по полето „Номер по ред на документа в дневника“ в нарастващ ред.

Полето „Номер по ред на документа в дневника“ се попълва с поредния номер на записа в дневника за съответния данъчен период. В първия запис във файловете „POKUPKI.ТХТ“ или „PRODAGBI.ТХТ“ полето има стойност „1“. Стойностите в полето в следващите записи са нарастващи с 1 без пропуски и без дублиране. При положение че информацията се предава на повече от един носител, поредната номерация в полето „Номер по ред на документа в дневника“ не се нарушава. Номерацията не се нарушава и в случаите, когато предаваните данни са за повече от един клон.

При обединяването на информацията от дневниците за покупки и продажби на регистрираното лице и клоновете му в един файл записите следва да са подредени във възходящ ред, по поле „Номер на клона на регистрираното лице, който е издал документа“ („Номер на клона на регистрираното лице, в който е получен документът“), като съответно се спазват изискванията за попълването на полето „Номер по ред на документа в дневника“.

Полетата във файл „DEKLAR.TXT“, описващи стойност, съдържат сумата на стойностите на съответните полета във файлове „POKUPKI.ТХТ“ и „PRODAGBI.ТХТ“.

При положение че за съответния данъчен период в дневника за покупките или в дневника за продажбите няма отразени документи, файловете „POKUPKI.ТХТ“ и/или „PRODAGBI.ТХТ“ няма да съдържат нито един запис.

 

Изисквания към съдържанието на полетата във файловете

Предвидената дължина (брой знаци) за всяко поле е задължителна. Позициите, които не се използват, следва да са запълнени със знак за интервал. При положение че полето е празно (не е попълнено), отделените му позиции са запълнени със знак за интервал.

(Изм. – ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 01.03.2012 г., попр. – ДВ, бр. 16 от 2012 г.) Полетата в условен формат „Символен“ могат да съдържат символи от кодовата таблица Windows 1251 с код от 20 до FF включително. Съдържанието е ляво изравнено, като не се позволява допълване на празните позиции в полето с нули (0), за да се спази изискваната дължина на полето.

Пример: Номер на документ 250 – попълва се „250“.

Пример: Номер на документ 6000ЕХ0412345 – попълва се „6000/ЕХ/04/12345“.

Полетата в условен формат „Цифров“ могат да съдържат само арабски цифри. Съдържанието е дясно изравнено. Когато полето описва стойност, то може да съдържа и разделител „.“ за стотинки и знак минус, без други знаци и разделители. Не се позволява допълване с нули (0) пред дадената сума, за да се спази изискваната дължина на полето. Попълнените стойности трябва да са в български левове.

Пример: Стойност 100,00 лв. – попълва се „100.00“.

Пример: Стойност -200,00 лв. – попълва се “ – 200.00″.

Полетата в условен формат „Дата“ съдържат само цифри и знака „/“. Съдържанието на полето е в следния формат: „дд/мм/гггг“, където: дд е денят, мм – номерът на месеца, гггг – годината.

Пример: Дата 3 декември 2007 г. – попълва се „03/12/2007“.

Пример: Дата 25 март 2007 г. – попълва се „25/03/2007″.

Пример: Полето е празно (не се попълва) – то съдържа “ “ или “ / / „.

 

Изисквания към конкретни полета

Полетата „Идентификационен номер на регистрираното лице, подаващо данните“, „Наименование на регистрираното лице, подаващо данните“, „Лице, подаващо данните“ се попълват задължително.

Полето „Отчетен период“ съдържа периода, за който се отнася подаваната информация на носителя. Полето съдържа само цифри. Съдържанието на полето е в следния формат: „ггггмм“, където: гггг е годината, за която се отнасят данните, мм – номерът на месеца, за който се отнасят данните. Полето се попълва задължително.

Пример: Подава се информация за периода 01 март 2007 г. – 31 март 2007 г. – попълва се „200703“.

Пример: Лицето прекратява регистрацията си на 7 май и подава информация от дневниците за периода 01 май 2007 г. – 07 май 2007 г. – попълва се „200705“.

Пример: Лицето е регистрирано на 13 май 2007 г. и подава информация от дневниците за периода 13 май 2007 г. – 31 май 2007 г. – попълва се „200705“.

Полетата „Номер на клона на регистрираното лице, в който е получен документът“ и „Номер на клона на регистрираното лице, в който е издаден документът“ се попълват с уникален номер за всеки от клоновете. За документите, получени или издадени от централното управление, полето се оставя празно (не се попълва) или се попълва със стойност нула (0).

Пример: За документ, издаден от клон номер 1 – попълва се „1“.

Пример: За документ, издаден от централното управление на регистрирано лице или от регистрирано лице, което няма клонове – попълва се “ “ или „0“.

Полето „Вид на документа“ се попълва със следните кодове:

 

Код Описание
01 Фактура
02 Дебитно известие
03 Кредитно известие
07 Митническа декларация/митнически документ, удостоверяващ приключването на митническите формалности
09 Протокол или друг документ
11 Фактура – касова отчетност
12 Дебитно известие – касова отчетност
13 Кредитно известие – касова отчетност
91 Протокол за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 3 от закона
92 Протокол за данъчния кредит по чл. 151г, ал. 8 от закона или отчет по чл. 104ж, ал. 14
93 Протокол за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 7 от закона с получател по доставката лице, което не прилага специалния режим
94 Протокол за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 7 от закона с получател по доставката лице, което прилага специалния режим
81 Отчет за извършените продажби
82 Отчет за извършените продажби при специален ред на облагане

Издадените фактури и известия към фактури за доставка, за която се прилага специалният режим, в поле „Вид на документа“ се отразяват с код 11, 12 или 13. Издадените фактури и известия към фактурите за извършени авансови плащания по доставка, за която се прилага специалният режим, в поле „Вид на документа“ се отразяват с код 01, 02 и 03.

Лице, което прилага специалния режим за касова отчетност, отразява получените от него фактури и известия към фактури за доставка, за която не се прилага специалният режим за касова отчетност и за която не е извършено цялостно плащане, в поле „Вид на документа“ на дневник за покупките с код 11, 12 или 13. Получените фактури и известия към фактурите за извършени авансови плащания по доставка, за която не се прилага специалният режим за касова отчетност и за която не е извършено цялостно плащане, се отразяват в поле „Вид на документа“ на дневник за покупките с код 01, 02 или 03.

Лице, което прилага специалния режим за касова отчетност, отразява получените от него фактури и известия към фактури за доставка, която съгласно чл. 151а, ал. 2 от закона е изключена от обхвата на специалния режим, в дневник за покупките с код 01, 02 или 03;

Полето „Вид на документа“ във файла „POKUPKI.ТХТ“ не може да съдържа код „81“ и „82“.

Полето „Вид на документа“ във файла „PRODAGBI.ТХТ“ не може да съдържа код „92“;

Полето „Вид на документа“ се попълва задължително.

Полето „Номер на документ“ е символен тип. Съдържанието е ляво изравнено. Полето се попълва задължително, като позициите, които не се използват, не следва да са запълнени със знак за „0“.

За митническа декларация/митнически документ, удостоверяващ приключване на митническите формалности, в полето се попълва номерът, под който е издаден, съгласно митническото законодателство, без датата. Попълването на този номер включва: буквен код, кода на митническото учреждение, митническия режим, поредния номер от регистъра, както и разделители между тях „/“ или “ – „. Съдържанието е ляво изравнено. Полето се попълва задължително, като позициите, които не се използват, не следва да са запълнени със знак за „0“.

За издадените протоколи за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 3 и 7 от закона и за данъчния кредит по чл. 151г, ал. 8 от закона и за издадените отчети по чл. 104ж, ал. 14 в поле „Номер на документ“ се попълва номерът на протокола, съответстващ на номера на фактурата, към която е издаден съответният протокол, или номерът на отчета, съответстващ на номера на издадения от доставчика протокол, към който е издаден съответният отчет.

Полето „Дата на издаване на документ“ съдържа датата, на която документът е издаден. Полето се попълва задължително.

За издадените протоколи за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 3 и 7 от закона и за данъчния кредит по чл. 151г, ал. 8 от закона и за издадените отчети по чл. 104ж, ал. 14 в поле „Дата на издаване на документ“ се попълва датата на издаване на документа.

Полетата, описващи стойност, са полетата с номера от 03 – 30 до 03 – 44 във файл „POKUPKI.ТХТ“ и от 02 – 10 до 02 – 25 във файл „PRODAGBI.ТХТ“. Във всеки отделен запис съдържанието на полетата, описващи стойност, трябва да е с еднакъв знак.

При положение че поле, описващо стойност, е празно (не е попълнено), то може да съдържа и стойност нула (0).

Пример: Полето е празно (не се попълва) – то съдържа “ “ или „0.00“.

Полетата „Идентификационен номер на контрагента (доставчик)“ и „Идентификационен номер на контрагента (получател)“ съдържат идентификационния номер по ДДС на контрагента, когато същият е регистриран за целите на ДДС (в България или в държава членка), и идентификационния номер на контрагента по смисъла на § 1 от допълнителната разпоредба на ППЗЗД, когато контрагентът не е регистрирано по закона лице.

Полетата задължително се попълват с код „999999999999999“ в случаите, когато контрагентът е чуждестранно лице (физическо или юридическо), което няма регистрация по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и ЗДДС или няма ДДС номер, с който лицето е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка.

Полетата „Име на контрагента (доставчик)“ и „Име на контрагента (получател)“ съдържат наименованието на контрагента. Полетата се попълват задължително, когато са попълнени полетата „Идентификационен номер на контрагента (доставчик)“ и съответно „Идентификационен номер на контрагента (получател)“.

Полето „Доставка по чл. 163а от ЗДДС“ се попълва задължително в следните случаи:

Регистрирани лица, които са доставчици и/или получатели по доставки на стоки и/или услуги, описани в част І на приложение № 2 към глава деветнадесета „а“ от закона, посочват код „01“ в дневника за продажбите в колона 8а „Доставка по чл. 163а от ЗДДС“. Регистрирани лица, които са доставчици и/или получатели по доставки на стоки, описани в част ІІ на приложение № 2 към глава деветнадесета „а“ от закона, посочват код „02“ в дневника за продажбите в колона 8а „Доставка по чл. 163а от ЗДДС“.

Регистрирани лица, които са получатели по доставки на стоки и/или услуги, описани в част І на приложение № 2 към глава деветнадесета „а“ от закона, посочват код „01“ в дневника за покупките в колона 8а „Доставка по чл. 163а от ЗДДС“. Регистрирани лица, които са получатели по доставки на стоки, описани в част ІІ на приложение № 2 към глава деветнадесета „а“ от закона, посочват код „02“ в дневника за покупките в колона 8а „Доставка по чл. 163а от ЗДДС“.

 

Код Описание
01 Доставка по част I на приложение 2 от ЗДДС
02 Доставка по част II на приложение 2 от ЗДДС

Изисквания към записите при анулиране на документи

При положение че се анулира документ (фактура или известие към фактура) в периода, в който е издаден, той се описва във файла „PRODAGBI.ТХТ“ на издателя, но полетата, описващи стойност, се оставят празни (не се попълват) или се записва стойност нула (0). Документът не се описва в дневника за покупки на получателя.

При положение че се анулира документ (протокол за начисляване на данък или протокол по чл. 117, ал. 4 от закона) в периода, в който е издаден, той се описва във файла „PRODAGBI.ТХТ“ на издателя, но полетата, описващи стойност, се оставят празни (не се попълват) или се записва стойност нула (0). Документът не се описва в дневника за покупки на издателя.

При положение че се анулира документ (фактура или известие към фактура) след периода, в който е издаден, той се включва във файла „PRODAGBI.ТХТ“ на издателя, като в полетата, описващи стойности, се попълват стойности, равни по размер на съдържанието на съответните полета от оригиналния запис в дневника, но с противоположен знак. Документът се описва в дневника за покупки на получателя във файл „POКUPKI.ТХТ“ на получателя, касаещ данъчния период, през който е анулиран документът, като в полетата, описващи стойности, се попълват стойности, равни по размер на съдържанието на съответните полета от оригиналния запис в дневника, но с противоположен знак.

При положение че се анулира документ (протокол за начисляване на данък или протокол по чл. 117, ал. 4 от закона) след периода, в който е издаден, той се включва във файла „PRODAGBI.ТХТ“ на издателя, като в полетата, описващи стойности, се попълват стойности, равни по размер на съдържанието на съответните полета от оригиналния запис в дневника, но с противоположен знак. Документът се описва и в дневника за покупки на издателя във файл „POКUPKI.ТХТ“ на издателя, касаещ данъчния период, през който е анулиран документът, като в полетата, описващи стойности, се попълват стойности, равни по размер на съдържанието на съответните полета от оригиналния запис в дневника, но с противоположен знак.

В случаите на разваляне на доставка, за която е издадена фактура (известие към фактура), издаденият или полученият документ се описва във файла „PRODAGBI.ТХТ“ на издателя, съответно „POКUPKI.ТХТ“ на получателя, като в полетата, описващи стойности, се попълват стойности, равни по размер на съдържанието на съответните полета от оригиналния запис в дневника, но с противоположен знак.

В случаите на разваляне на доставка, за която данъкът е начислен с протокол, издаденият протокол по чл. 117, ал. 4 от закона се описва във файла „PRODAGBI.ТХТ“ и „POКUPKI.ТХТ“ на издателя, като в полетата, описващи стойности, се попълват стойности, равни по размер на съдържанието на съответните полета от оригиналния запис в дневника, но с противоположен знак.

Не могат да се анулират вече анулирани документи.

Не могат да се анулират записи, чрез които са анулирани документи.

 

Изисквания към записите при издаване на протоколи по чл. 117, ал. 4 от закона

При положение че е издаден протокол по чл. 117, ал. 4 от закона за увеличение на данъчната основа на доставката, той се описва във файла „PRODAGBI.ТХТ“ на издателя, така както се описва издадено дебитно известие към фактура. Протоколът се описва и в дневника за покупки на издателя във файл „POКUPKI.ТХТ“ на издателя, така както се описва получено дебитно известие към фактура.

При положение че е издаден протокол по чл. 117, ал. 4 от закона за намаление на данъчната основа на доставката, той се описва във файла „PRODAGBI.ТХТ“ на издателя, така както се описва издадено кредитно известие към фактура. Протоколът се описва и в дневника за покупки на издателя във файл „POКUPKI.ТХТ“ на издателя, така както се описва получено кредитно известие към фактура.

При положение, че е издаден протокол по чл. 117, ал. 2 от закона, в който получателят по доставката е начислил данък 0 или в който не е начислен данък, протоколът се отразява в „PRODAGBI.ТХТ“ и „POКUPKI.ТХТ“ на издателя, но полето, описващо стойност за данъка, се оставя празно (не се попълва) или се записва стойност нула (0).

 

Изисквания към записите при издаване на фактури, известия към фактури и протоколи по специалния режим на касова отчетност на данък върху добавената стойност

Изисквания за попълване на данни в дневник за продажбите

При положение че е издадена фактура – касова отчетност (код 11), дебитно известие – касова отчетност (код 12), кредитно известие – касова отчетност (код 13), издаденият документ се отразява от доставчика в дневник за продажбите, като се попълват колони 9, 10, 11, 12, 17 или 18.

Попълнените стойности в дневник за продажбите за документите с код на вида документ 11, 12 или 13 не се включват при изчисляването на сумарните стойности от СД по ЗДДС.

При положение че е издаден протокол за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 3 от закона (код 91), протокол за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 7 от закона с получател по доставката лице, което не прилага специалния режим за касова отчетност (код 93), и протокол за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 7 от закона с получател по доставката лице, което прилага специалния режим (код 94), издаденият документ се отразява от доставчика в дневник за продажбите, като се попълват колони 9, 10, 11, 12, 17 или 18.

Попълнените стойности в дневник за продажбите за документите с код на вида документ 91, 93 или 94 се включват при изчисляването на сумарните стойности на клетки 01, 11, 13, 20, 21 или 24 от СД по ЗДДС.

Изисквания за попълване на данни в дневник за покупките

При положение че е издадена фактура – касова отчетност (код 11), дебитно известие – касова отчетност (код 12), кредитно известие – касова отчетност (код 13), същите се отразяват в дневник за покупките, като се попълват съответните колони 9, 10, 11, 12 или 13.

Попълнените стойности в дневник за покупките за документите с код на вида документ 11, 12 или 13 не се включват при изчисляването на сумарните стойности от СД по ЗДДС.

При положение че е издаден протокол за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 3 от закона (код 91) или протокол за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 7 от закона с получател по доставката лице, което не прилага специалния режим (код 93) или протокол за данъчния кредит по чл. 151г, ал. 8 от закона или отчет по чл. 104ж, ал. 14 от правилника (код 92), същият се отразява, като се попълват съответните колони (9, 10, 11, 12, 13) на дневник за покупките.

Попълнените стойности в дневник за покупките за документите с код на вида документ 91, 92 или 93 се включват в изчисляване на сумарните стойности на клетки 30, 31, 32, 41 или 42 от СД по ЗДДС.

При положение че е издаден протокол за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 7 от закона с получател по доставката лице, което прилага специалния режим за касова отчетност (код 94), същият се отразява в дневник за покупките, като се попълват съответните колони (9, 10, 11, 12, 13).

Попълнените стойности в дневник за покупки за документите с код на вида документ 94 не се включват при изчисляването на сумарните стойности от СД по ЗДДС.

 

Основания за отказ на приемането на носителя

Носителят не се приема от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, когато някой от файловете:

– липсва или не може да се прочете;

– е с нарушена дължина или структура на записа;

– е с нарушена структура – във файла липсват или има допълнителни записи;

– е с непопълнени полета – във файла поле, което задължително трябва да бъде попълнено, е празно.

Носителят не се приема от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите и когато във файла „DEKLAR.ТХТ“:

– полетата „Идентификационен номер по ДДС на лицето“, „Наименование на регистрираното лице, подаващо данните“ са с невярно съдържание;

– съдържанието на полето „Отчетен период“ се отнася за бъдещ период, период, когато лицето не е било регистрирано или когато за посочения отчетен период вече са били подадени данни.

Носителят не се приема от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите и когато във файловете „POKUPKI.ТХТ“ или „PRODAGBI.ТХТ“:

– полето “ Идентификационен номер по ДДС на лицето“ е с невярно съдържание;

– в един и същи запис полетата, описващи стойност, съдържат стойности с различен знак;

– съдържанието на полетата, описващи стойност, във файла „DEKLAR.ТХТ“ не отговарят на сумата на съответните полета от файловете „POKUPKI.ТХТ“ или „PRODAGBI.ТХТ“, изключвайки от файл „POKUPKI.ТХТ“ записите с код за вид документ 11, 12, 13 и 94 и от файл „PRODAGBI.ТХТ“ записите с код за вид документ 11, 12 и 13;

– съдържанието на полетата във файла „DEKLAR.ТХТ“ не отговаря на съдържанието на справка-декларацията за периода.

– във файл „PRODAGBI.ТХТ“ полето „Вид на документа“ съдържа кодове 11, 12 или 13 и лицето няма право да прилага специалния режим за касова отчетност на данъка върху добавената стойност за данъчния период от файл „DEKLAR.ТХТ“.

 

(Изм. – ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 01.06.2012 г., попр. – ДВ, бр. 16 от 2012 г., изм. – ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г., изм. – ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г.) Файлът „DEKLAR.ТХТ“ съдържа информация за регистрираното лице, периода, за който се подават данните, и сумарни стойности от дневник продажби и дневник покупки (за номера, отбелязани със „*“). Файлът съдържа единствен запис (ред) със следната структура:

 

Номер Описание на полето Формат Формула, Контроли/правила Задължи-
(брой знаци) допустими при приемане телно по-
стойности пълнено
(стойност,
различна
от nil)
1 2 3 4 5 6
00 – 01 Идентификационен но- символен стандарт за допустимо лице от регистъра да
мер по ДДС на лицето (15) (валиден) ИН
00 – 02 Наименование на лицето символен от оператор, при представяне да
(50) на данните на технически но-
сител, иначе при html-upload
се зарежда директно името
от регистъра
00 – 03 Данъчен период символен >= 200701 <= допустим период – не е пода- да
ГГГГММ текуща дата ден; минал; подаден в срок
за корекция
00 – 04 Лице, подаващо данните символен допустимо лице от регистъра да
(ЕГН/име) (50)
00 – 05 Брой документи в днев- цифров брой документи контрол за коректност да
ника за продажби (15) от дневника
00 – 06 Брой документи в днев- цифров брой документи контрол за коректност да
ника за покупки (15) от дневника
Продажби
*01 – 01 Общ размер на данъчните основи цифров сума от дневника контрол за коректност да
за облагане с ДДС (15) (02 – 10 от дневник продажби)
без документи с код за вид документ 11, 12 или 13
*01 – 20 Всичко начислен ДДС цифров сума от дневника контрол за коректност да
(15) (02 – 20 от дневник продажби)
без документи с код за вид документ 11, 12 или 13
*01 – 11 Данъчна основа на облагаемите цифров сума от дневника контрол за коректност да
доставки със ставка 20 %, вкл. (15) (02 – 11 от дневник продажби)
доставките при условията на дистанционни продажби, с място на изпълнение на територията на страната без документи с код за вид документ 11, 12 или 13
*01 – 21 Начислен ДДС 20 % цифров сума от дневника контрол за коректност да
(15) (02 – 21 от дневник продажби) без документи с код за вид документ 11, 12 или 13
*01 – 12 Данъчна основа на ВОП и данъч- цифров сума от дневника контрол за коректност да
на основа на получени доставки по чл. 82, ал. 2 – 5 ЗДДС (15) ([02 – 12]+[02 – 26] от дневник продажби) без документи с код за вид документ 11, 12 или 13
*01 – 22 Начислен данък за ВОП и за по- цифров сума от дневника контрол за коректност да
лучени доставки по чл. 82, (15) (02 – 22 от дневник
ал. 2 – 5 ЗДДС продажби) без документи с код за вид документ 11, 12 или 13
*01 – 23 Начислен данък за доставки на стоки цифров сума от дневника контрол за коректност да
и услуги за лични нужди (15) (02 – 23 от дневник
продажби) без документи с код за вид документ 11, 12 или 13
*01 – 13 Данъчна основа на облагаемите цифров сума от дневника контрол за коректност да
доставки със ставка 9 % (15) (02 – 13 от дневник продажби) без документи с код за вид документ 11, 12 или 13
*01 – 24 Начислен ДДС 9 % цифров сума от дневника контрол за коректност да
(15) (02 – 24 от дневник продажби) без документи с код за вид документ 11, 12 или 13
*01 – 14 Данъчна основа, подлежаща на цифров сума от дневника контрол за коректност да
облагане със ставка 0 % по глава (15) (02 – 14 от дневник
трета от ЗДДС продажби) без документи с код за вид документ 11, 12 или 13
*01 – 15 Данъчна основа на доставките цифров сума от дневника контрол за коректност да
със ставка 0 % за ВОД на стоки (15) (02 – 15 от дневник
продажби) без документи с код за вид документ 11, 12 или 13
*01 – 16 Данъчна основа на доставки, под- цифров сума от дневника контрол за коректност да
лежаща на облагане с 0 % по (15) (02 – 16 от дневник
чл. 140, 146 и чл. 173 ЗДДС продажби) без документи с код за вид документ 11, 12 или 13
*01 – 17 Данъчна основа на доставки на цифров сума от дневника контрол за коректност да
услуги по чл. 21, ал. 2 ЗДДС (15) (02 – 17 от дневник
с място на изпълнение на територията на друга държава членка продажби) без документи с код за вид документ 11, 12 или 13
*01 – 18 Данъчна основа на доставки по цифров сума от дневника контрол за коректност да
чл. 69, ал. 2 ЗДДС, вкл. доставките при условията на дистанционни продажби, с място на изпълнение на територията на друга държава членка (15) (02-18) + (02-25) от дневник продажби без документи с код за вид документ 11, 12 или 13
*01 – 19 Данъчна основа на освободени цифров сума от дневника контрол за коректност да
доставки и освободените ВОП (15) (02 – 19 от дневник
продажби) без документи с код за вид документ 11, 12 или 13
Покупки
*01 – 30 Данъчна основа и данък на полу- цифров сума от дневника контрол за коректност да
чените доставки, ВОП, получени- (15) (03-30) + (03-44) от дневник
те доставки по чл. 82, ал. 2 – 5 ЗДДС и вносът без право на данъчен кредит или без данък покупки без документи с код за вид документ 11, 12, 13 или 94
*01 – 31 Данъчна основа на получените цифров сума от дневника контрол за коректност да
доставки, ВОП, получените доставки по чл. 82, ал. 2 – 5 ЗДДС, вносът, както и данъчната основа на получените доставки, използвани за извършване на доставки по чл. 69, ал. 2 ЗДДС с право на пълен данъчен кредит (15) (03 – 31 от дневник покупки) без документи с код за вид документ 11, 12, 13 или 94
*01 – 41 Начислен ДДС с право на пълен цифров сума от дневника контрол за коректност да
данъчен кредит (15) (03 – 41 от дневник покупки) документ 11, 12, 13 или 94
*01 – 32 Данъчна основа на получените цифров сума от дневника контрол за коректност да
доставки, ВОП, получените доставки по чл. 82, ал. 2 – 5 ЗДДС, вносът, както и данъчната основа на получените доставки, използвани за извършване на доставки по чл. 69, ал. 2 ЗДДС с право на частичен данъчен кредит (15) (03 – 32 от дневник покупки) документ 11, 12, 13 или 94
*01 – 42 Начислен ДДС с право на части- цифров сума от дневника контрол за коректност да
чен данъчен кредит (15) (03 – 42 от дневник покупки) документ 11, 12, 13 или 94
*01 – 43 Годишна корекция по чл. 73, цифров сума от дневника контрол за коректност да
ал. 8 (+/-) ЗДДС (15) (03 – 43 от дневник покупки)
Резултат
01 – 33 Коефициент по чл. 73, ал. 5 ЗДДС цифров К >=0.00 и контрол за коректност да
(4) К<=1.00
01 – 40 Общо данъчен кредит цифров сума от СД контрол за коректност да
(кл. 41 + кл. 42 x (15) [01 – 41] + [01 – 42] x
x кл. 33 + кл. 43) x [01 – 33] + [01 – 43]
01 – 50 ДДС за внасяне цифров сума от СД контрол за коректност да
(кл. 20 – кл. 40) >= 0 (15) [01 – 20] – [01 – 40] >= 0
01 – 60 ДДС за възстановяване цифров сума от СД контрол за коректност да
(кл. 20 – кл. 40) < 0 (15) [01 – 20] – [01 – 40] < 0
01 – 70 Данък за внасяне от кл. 50, при- цифров >=0 контрол за коректност да
спаднат по реда на чл. 92, ал. 1 (15)
ЗДДС
01 – 71 Данък за внасяне от кл. 50, внесен цифров >= 0 контрол за коректност да
ефективно (15)
01 – 80 ДДС, подлежащ на възстановява- цифров >= 0 да
не, съгласно чл. 92, ал. 1 ЗДДС в (15)
30-дневен срок от подаването на тази декларация
01 – 81 ДДС, подлежащ на възстановява- цифров >= 0 да
не, съгласно чл. 92, ал. 3 ЗДДС (15)
в 30-дневен срок от подаването
на тази декларация
01 – 82 ДДС, подлежащ на възстановява- цифров >= 0 да
не, съгласно чл. 92, ал. 4 ЗДДС (15)
в 30-дневен срок от подаването
на тази декларация

Дневник за продажбите – структура на файловете на магнитния или оптичния носител

 

(Изм. – ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 01.06.2012 г., попр. – ДВ, бр. 16 от 2012 г., изм. – ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г., изм. – ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г.) Файлът „PRODAGBI.ТХТ“ съдържа информация от дневника за продажбите за периода, за който се подават данните. Всеки документ от дневника се описва с един запис (ред) във файла „PRODAGBI.ТХТ“ със следната структура:

 

Дневник за продажбите СД Формат Задъл- Контроли/правила при прие-
Код Име на полето (брой знаци) жително мане, водещи до отхвърляне
на файла поради нарушена
структура
1 2 3 4 5 6
02 – 00 Идентификационен номер по да символен да допустим и валиден ИН –
ДДС на лицето (15) съвпада със СД
02 – 01 Данъчен период да символен да съвпада със СД
(6) ггггмм
02 – 02 Клон/обособено звено цифров >=0 и <=9999
(4)
02 – 03 Пореден номер на документа цифров да пореден номер без пропуски
в дневника (15) и дублирания в дневника,
започва от 1, увеличава се с
1 и последният съвпада с брой
документи в дневника по СД
02 – 04 Вид на документа не символен да Валиден вид на документа.
(2) Възможните стойности са:
01 – Фактура
02 – Дебитно известие
03 – Кредитно известие
07 – Митническа декларация/
митнически документ за
приключване на митнически-
те формалности
09 – Протокол или друг доку-
мент
81 – Отчет за извършените
продажби
82 – Отчет за извършените
продажби при специален ред
на облагане
11 – Фактура – касова отчетност
12 – Дебитно известие – касова отчетност
13 – Кредитно известие – касова отчетност
91 – Протокол за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 3 от закона
93 – Протокол за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 7 от закона с получател по доставката лице, което не прилага специалния режим
94 – Протокол за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 7 от закона с получател по доставката лице, което прилага специалния режим
02 – 05 Номер на документа не символен да съгласно общите изисквания
(20) за попълване на полето
02 – 06 Дата на документа не Дата да валидна дата
(dd/mm/yyyy)
02 – 07 Идентификационен номер не символен да ако е попълнен – валиден
на контрагента (получател) (15) ИН
02 – 08 Име на контрагента не символен да не
(получател) (50)
02 – 09 Вид на стоката или обхват и не символен да не
вид на услугата – точно описа- (30)
ние съгласно документа
02 – 10 Общ размер на данъчните да цифров да Сума на 02 – 11, 02 – 12, 02 – 13,
основи за облагане с ДДС (15) 02 – 14, 02 – 15, 02 – 16, 02 – 26
(Бел. ред. Сиела Норма) Изменението от ДВ, бр. 3 от 2007 г. е направено на ред 02 – 10, вместо на 02 – 20, защото кодът 02 – 15 е данъчна основа, а не ДДС.
02 – 20 Всичко начислен ДДС да цифров да Сума на 02 – 21, 02 – 22,
(15) 02 – 23, 02 – 24
02 – 11 Данъчна основа на облагаеми- да цифров да число >=0.00 или <0.00
те доставки със ставка 20 %, (15)
вкл. доставките при условията
на дистанционни продажби,
с място на изпълнение на те-
риторията на страната
02 – 21 Начислен ДДС 20 % да цифров да число >=0.00 или <0.00
(15)
02 – 12 ДО на ВОП да цифров да число >=0.00 или <0.00
(15)
02 – 26 ДО по получените доставки по да цифров да число >=0.00 или <0.00
чл. 82, ал. 2 – 5 ЗДДС (15)
02 – 22 Начислен ДДС за ВОП и за полу- да цифров да число >=0.00 или <0.00
чени доставки по чл. 82, (15)
ал. 2 – 5 ЗДДС
02 – 23 Начислен данък за доставки на стоки да цифров да число >=0.00 или <0.00
и услуги за лични нужди (15)
02 – 13 ДО на облагаемите доставки със да цифров да число >=0.00 или <0.00
ставка 9 % (15)
02 – 24 Начислен ДДС 9 % да цифров да число >=0.00 или <0.00
(15)
02 – 14 ДО на доставките със ставка 0 % да цифров да число >=0.00 или <0.00
по глава трета от ЗДДС (15)
02 – 15 ДО на доставките със ставка 0 % да цифров да число >=0.00 или <0.00
на ВОД на стоки (15)
02 – 16 ДО на доставките със ставка 0 % да цифров да число >=0.00 или <0.00
по чл. 140, чл. 146, ал. 1 и чл. 173 ЗДДС (15)
02 – 17 Данъчна основа на доставки на ус- да цифров да число >=0.00 или <0.00
луги по чл. 21, ал. 2 ЗДДС, (15)
с място на изпълнение
на територията на друга
държава членка
02 – 18 Данъчна основа на доставки по да цифров да число >=0.00 или <0.00
чл. 69, ал. 2 ЗДДС, вкл. данъчна (15)
основа на доставките при усло-
вията на дистанционни продажби,
с място на изпълнение на терито-
рията на друга държава членка
02 – 19 ДО на освободени доставки и ос- да цифров да число >=0.00 или <0.00
вободените ВОП (15)
02 – 25 ДО на доставки като посредник в да цифров да число >=0.00 или <0.00
тристранни операции (15)
02 – 27 Доставка по чл. 163а от ЗДДС не сим- Валиден вид на доставката:
во- Възможните стойности са:
лен 01 – Доставка по част I на приложение 2 от ЗДДС
(2) 02 – Доставка по част II на приложение 2 от ЗДДС

Дневник за покупките – структура и изисквания към файловете на магнитния или оптичния носител

 

Файлът „POKUPKI.ТХТ“ съдържа информация от дневника за покупките за периода, за който се подават данните. Всеки документ от дневника се описва с един запис (ред) във файла „POKUPKI.ТХТ“ със следната структура:

 

Дневник за покупките СД Формат Задъл- Контроли/правила при прие-
Код Име на полето (брой знаци) жително мане, водещи до отхвърляне
на файла поради нарушена
структура
1 2 3 4 5 6
03 – 02 Идентификационен номер да символен да допустим и валиден ИН –
по ДДС на лицето (15) съвпада със СД
03 – 01 Данъчен период да символен да съвпада със СД
(6) ггггмм
03 – 03 Клон/обособено звено цифров (4) >=0 и <=9999
03 – 04 Пореден номер на доку- цифров да пореден номер без пропуски
мента в дневника (15) и дублирания в дневника,
започва от 1, увеличава се с 1
и последният съвпада с брой
документи в дневника по СД
03 – 05 Вид на документа символен да Валиден вид на документа.
(2) Възможните стойности са:
01 – Фактура
02 – Дебитно известие
03 – Кредитно известие
07 – Митническа декларация/
митнически документ за
приключване на митнически-
те формалности
09 – Протокол или друг документ
11 – Фактура – касова отчетност
12 – Дебитно известие – касова отчетност
13 – Кредитно известие – касова отчетност
91 – Протокол за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 3 от закона
92 – Протокол за данъчния кредит по чл. 151г, ал. 8 от закона или отчет по чл. 104ж, ал. 11
93 – Протокол за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 7 от закона с получател по доставката лице, което не прилага специалния режим
94 – Протокол за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 7 от закона с получател по доставката лице, което прилага специалния режим
03 – 06 Номер на документа символен да съгласно общите изисквания
(20) за попълване на полето
03 – 07 Дата на документа дата да валидна дата
(dd/mm/yyyy)
03 – 08 Идентификационен номер на символен да ако е попълнен – валиден ИН
контрагента (доставчик) (15)
03 – 09 Име на контрагента символен да
(доставчик) (50)
03 – 10 Вид на стоката или обхват и символен да
вид на услугата – точно опи- (30)
сание съгласно документа
03 – 30 Данъчна основа и данък на да цифров да число >=0.00 или <0.00
получените доставки, ВОП, (15)
получените доставки по
чл. 82, ал. 2 – 5 ЗДДС и вносът
без право на данъчен кредит
или без данък
03 – 31 Данъчна основа на получе- да цифров да число >=0.00 или <0.00
ните доставки, ВОП, получе- (15)
ните доставки по чл. 82,
ал. 2 – 5 ЗДДС, вносът, както
и данъчната основа на полу-
чените доставки, използвани
за извършване на доставки по
чл. 69, ал. 2 ЗДДС с право на
пълен данъчен кредит
03 – 41 ДДС с право на пълен данъ- да цифров да число >=0.00 или <0.00
чен кредит (15)
03 – 32 Данъчна основа на получени- да цифров да число >=0.00 или <0.00
те доставки, ВОП, получени- (15)
те доставки по чл. 82,
ал. 2 – 5 ЗДДС, вносът, както и
данъчната основа на получе-
ните доставки, използвани за
извършване на доставки по
чл. 69, ал. 2 ЗДДС с право на
частичен данъчен кредит
03 – 42 ДДС с право на частичен да цифров да число >=0.00 или <0.00
данъчен кредит (15)
03 – 43 Годишна корекция по чл. 73, да цифров да число >=0.00 или <0.00
ал. 8 ЗДДС (15)
03 – 44 ДО при придобиване на сто- да цифров да число >=0.00 или <0.00
ки от посредник в тристранна (15)
операция
03 – 45 Доставка по чл. 163а от ЗДДС не сим- Валиден вид на доставката:
во- Възможните стойности са:
лен 01 – Доставка по част I на приложение 2 от ЗДДС
(2) 02 – Доставка по част II на приложение 2 от ЗДДС

 

Приложение № 13 към чл. 116, ал. 1

 

(Изм. и доп. – ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. – ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г., изм. – ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 01.06.2012 г., попр. – ДВ, бр. 16 от 2012 г., изм. – ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г.)

 

СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ТД на НАП /офис
ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ Входящ № …………../…………….. г.
попълва се от приходната администрация
Данъчен период: ……………/……………………………………………………………………………………..
мм/гггг
А: Наименование и адрес за кореспонденция на ИН по ЗДДС: BG……………………………………………………………………………………..
регистрираното лице ИН:……………………………………………………………………………………………….
Раздел А: Данни за начислен данък върху добавената стойност
Общ размер на данъчните основи 01 Всичко начислен ДДС 20
за облагане с ДДС (сума от кл. 11 до кл. 16) (сума от кл. 21 до кл. 24)
Данъчна основа, подлежаща на облагане със ставка 20 %:
– данъчна основа на облагаемите 11 Начислен ДДС 21
доставки, вкл. доставките при усло-
вията на дистанционни продажби с
място на изпълнение на територи-
ята на страната
– данъчна основа на ВОП и данъч- 12 Начислен ДДС за ВОП и 22
на основа на получени доставки по за получени доставки по
чл. 82, ал. 2 – 5 ЗДДС чл. 82, ал. 2 – 5 ЗДДС
Начислен данък за доставки 23
на стоки и услуги за лични
нужди ****
Данъчна основа на облагаемите 13 Начислен ДДС (9 %) 24
доставки със ставка 9 %
Данъчна основа, подлежаща на облагане със ставка 0 %:
– данъчна основа на доставки по 14
глава трета от ЗДДС
– данъчна основа на ВОД на стоки 15
– данъчна основа на доставки по 16
чл. 140, 146 и чл. 173 ЗДДС *
Данъчна основа на доставки на 17
услуги по чл. 21, ал. 2 с място на
изпълнение на територията на
друга държава членка
Данъчна основа на доставки по 18
чл. 69, ал. 2 ЗДДС, вкл. доставки-
те при условията на дистанционни
продажби с място на изпълнение
на територията на друга държава
членка, както и на доставки като
посредник в тристранна операция **
Данъчна основа на освободените 19
доставки и освободените ВОП ***
Раздел Б: Данни за упражнено право на данъчен кредит
Данъчна основа и данък на полу- 30
чените доставки, ВОП, получените
доставки по чл. 82, ал. 2 – 5 ЗДДС
и вноса без право на данъчен кре-
дит или без данък
Данъчна основа на получените
доставки, ВОП, получените достав-
ки по чл. 82, ал. 2 – 5 ЗДДС, вно-
са, както и данъчна основа на полу-
чените доставки, използвани за из-
вършване на доставки по чл. 69,
ал. 2 ЗДДС:
– с право на пълен данъчен кредит 31 ДДС с право на пълен 41
данъчен кредит
– с право на частичен данъчен 32 ДДС с право на части- 42
кредит чен данъчен кредит
Годишна корекция по 43
чл. 73, ал. 8 (+/-)
Коефициент по чл. 73, ал. 5 ЗДДС 33 Общо данъчен кредит 40
(кл. 41 + кл. 42 х кл. 33+
+ кл. 43)
Раздел В: Резултат за периода
ДДС за внасяне 50 ДДС за възстановяване 60
(кл. 20 – кл. 40) >= 0 (кл. 20 – кл. 40) < 0
Раздел Г: ДДС за внасяне
Данък за внасяне от кл. 50, при- 70 Данък за внасяне от кл. 50, 71
спаднат по реда на чл. 92, внесен ефективно
ал. 1 ЗДДС
Раздел Д: ДДС, подлежащ на възстановяване
Съгласно чл. 92, ал. 1 80 Съгласно чл. 92, ал. 3 81 Съгласно чл. 92, ал. 4 82
ЗДДС в 30-дневен срок от ЗДДС в 30-дневен срок от ЗДДС в 30-дневен срок от
подаването на тази подаването на тази подаването на тази
декларация декларация декларация
Долуподписаният ………………………………………, декларирам, че:
 представлявам лицето, посочено в кл. А, и посочената в този формуляр информация е вярна и точна.
 са налице обстоятелствата по чл. 92, ал. 3 и 4 ЗДДС.
Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 НК.
Дата на съставяне: ………………………………. Длъжност: ………………………………………. Подпис и печат: …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Забележка. Този формуляр се попълва задължително на машина. Стойностите се посочват в левове и стотинки.

* В клетка 16 се декларират доставки, за които се прилага нулева ставка на данъка:

– доставки на обща туристическа услуга в случаите, когато доставките на стоките и услугите, от които пътуващото лице се възползва пряко, са с място на изпълнение на територията на трети страни и територии;

– доставки на стоки по специалния ред на облагане на маржа, когато за доставките са налице условията на чл. 28 ЗДДС;

– освободени доставки по силата на международни договори;

– доставки, по които получатели са въоръжените сили на други държави, които са страни по Северноатлантическия договор или институции на Европейския съюз.

** В клетка 18 се декларират доставките с място на изпълнение извън територията на страната, които биха били облагаеми, ако бяха извършени на територията на страната, както и доставките на финансови услуги и на застрахователни услуги, когато получателят на услугите е установен извън Европейския съюз или когато са пряко свързани със стоки, за които са изпълнени условията на чл. 28 ЗДДС.

*** В клетка 19 не се декларират доставките на финансови услуги и на застрахователни услуги, когато получателят е установен извън Европейския съюз или когато са пряко свързани със стоки, за които са изпълнени условията на чл. 28 ЗДДС, които са приравнени на облагаеми по смисъла на чл. 69, ал. 2 ЗДДС и се декларират в клетка 18.

**** В клетка 23 се декларира дължимият данък за използваните през данъчния период стоки и услуги за лични нужди.

 

 

Приложение № 14 към чл. 117, ал. 1

 

(Изм. – ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.)

 

VIES- ТД/офис …………………………………………………………………………….
ДЕКЛАРАЦИЯ Входящ № ………./ …….. г.
попълва се от приходна-
та администрация
Данъчен период:
мм/гггг
А. Данни за регистрираното лице
Идентификационен номер по ДДС BG
Име/наименование
Адрес за кореспонденция
Б. Данни за лицето, подаващо декларацията:
Име
ЕГН/ЛНЧ/служебен номер от регистър на НАП
Адрес за кореспонденция:
Адрес (кв., ж.к., ул. №)
Населено място (гр./с.)
Пощенски код
В качеството на 
представляващ пълномощник
В. Извършени вътреобщностни доставки на стоки, доставки на стоки като посредник в тристранна операция, както и доставка на услуги по чл. 21, ал. 2 ЗДДС с място на изпълнение на територията на друга държава членка, по които получатели са данъчно задължени, регистрирани за целите на ДДС лица, в друга държава членка.
Данъчна основа – общо в лева 01
(сума на колони к3+ к4 + к5),
в това число
Данъчна основа на ВОД
(сума на колона к3) 17
Общ брой редове в декларацията 02
ИН по Данъчна основа в лв. Данъчен
на ДДС вътреобщ- доставки доставка на период,
ред на ностни на стоки услуги по през
полу- доставки като по- чл. 21, ал. 2 който
чателя/ на стоки средник ЗДДС с мяс- данъкът
придо- в три- то на изпъл- е станал
биващия странна нение на изискуем*
(вкл. операция територия- (мм/гггг)
знака) та на друга
държава
членка
к1 к2 к3 к4 к5 к6

____________

* В колона к. 6 се вписва данъчният период, през който

данъкът е станал изискуем, в случаите, когато този период е различен от данъчния период, за който се отнася тази декларация.

Долуподписаният ……………………………………….., декларирам, че представлявам лицето, посочено в кл. А, и посочената в този формуляр информация е вярна и точна. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 НК.

Забележка. (Изм. – ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.) Стойностите се посочват в левове и стотинки.

 

 

Приложение № 15 към чл. 118, ал. 1

 

(Изм. – ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. – ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г., изм. – ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.)

 

Параметри, структура и изисквания към файла, съдържащ VIES декларацията, подавана по електронен път

(Загл. изм. – ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.)

 

Информацията, изпращана по електронен път, трябва да съдържа един от следните файлове: VIES.TXT или VIES.CSV

Файловете VIES.TXT, VIES.CSV трябва да са текстови файлове с кодиране cp-1251/windows-1251.

Структура на файловете.

Файловете VIES.TXT и VIES.CSV съдържат информация от една VIES-декларация, като разширението (TXT, CSV) на файла VIES определя неговия формат, и имат следното значение:

 • Разширение TXT – полетата във файла са с фиксирана дължина и между отделните записи (редове) се поставя стандартен разделител за край на ред на текстов файл – знак за Carriage Return с последващ знак Line Feed.
 • Разширение CSV – полетата във файла са разделени със знака точка и запетая (;) и между отделните записи (редове) се поставя стандартен разделител за край на ред на текстов файл – знак за Carriage Return с последващ знак Line Feed.

Файлът „VIES.ТХТ“ съдържа информация от една VIES декларация за периода, за който се подава. Полетата във файла са с фиксирана дължина и между отделните записи (редове) се поставя стандартен разделител за край на ред на текстов файл – знак за Carriage Return с последващ знак Line Feed.

Структурата на VIES.TXT файла съдържа следните секции, които физически са разделени с нов ред:

 1. Секция „Основен запис“ – секцията се състои от един-единствен запис (ред) със следната структура:
Но- Описание на полето Дъл- Формат
мер жина
(брой
знаци)
1. Код на секцията „Основен 3 символен със
запис“ стойност VHR
(латинско)
2. Отчетен период 7 символен
3. Общ брой редове в декла- 5 цифров
рацията
 1. Секция „Декларатор“ – секцията се състои от един-единствен запис (ред), съдържащ информация за лицето, подаващо VIES декларацията, и има следната структура:
Но- Описание на полето Дъл- Формат
мер жина
(брой
знаци)
1. Код на секцията „Декла- 3 символен със
ратор“ стойност VDR
(латинско)
2. ЕГН/ЛНЧ/служебен номер от регистър на НАП на лицето, подаващо декларацията 15 символен
3. Трите имена на лицето, подаващо декларацията 150 символен
4. Град от адреса за кореспон- 50 символен
денция на лицето, подава-
що декларацията
5. Пощенски код от адреса за 4 цифров
кореспонденция на лицето,
подаващо декларацията
6. Адрес за кореспонденция 150 символен
(кв., ж.к., ул., №) на лицето,
подаващо декларацията
7. Качество на лицето, пода- 1 символен
ващо декларацията
 1. Секция „Регистрирано лице“ – секцията се състои от един-единствен запис (ред), съдържащ информация за регистрираното лице, подаващо данните, и има следната структура:
Но- Описание на полето Дъл- Формат
мер жина
(брой
знаци)
1. Код на секцията „Регист- 3 символен със
рирано лице“ стойност VTR
(латинско)
2. Идентификационен номер 15 символен
по ДДС на регистрираното
лице
3. Име на регистрираното 150 символен
лице
4. Адрес за кореспонденция 200 символен
 1. Секция „Общ оборот“ – секцията се състои от един-единствен запис (ред), съдържащ информация за общата стойност на доставките в декларацията, и има следната структура:
Но- Описание на полето Дъл- Формат
мер жина
(брой
знаци)
1. Код на секцията „Общ 3 символен със
оборот“ стойност TTR
(латинско)
2. Данъчна основа общо 12 цифров
(сума по к3 + к4 + к5)
3. Данъчна основа на ВОД 12 цифров
(сума по к3)
 1. Секция „ВОД“ – секцията се състои от един или няколко записа (редове), всеки от които съдържа информация за извършените доставки към чуждестранен контрагент от държава – членка на ЕС, за отчетния период. Записите имат следната структура:
Но- Описание на полето Дъл- Формат
мер жина
(брой
знаци)
1. Код на секцията „ВОД“ 3 символен със
стойност VIR
(латинско)
2. Номер на ред 5 цифров
3. VIN номер на чуждестран- 15 символен
ния контрагент, вкл. зна-
кът на държавата членка
4. Обща стойност на данъчната 12 цифров
основа за доставки на стоки
5. Обща стойност на данъчна- 12 цифров
та основа за тристранни
сделки
6. Обща стойност на данъчна- 12 цифров
та основа за доставени ус-
луги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС, с
място на изпълнение територията
на друга държава членка
7. Отчетен период за извърше- 7 символен
ните ВОД към съответния
чуждестранен контрагент

VIN номер на чуждестранния контрагент, вкл. знакът на държавата членка, е идентификационният номер за целите на ДДС, издаден от държавата членка, където лицето е регистрирано за целите на ДДС.

Общата дължина на VIN номер на чуждестранния контрагент, включително знакът на държавата членка, трябва да отговаря на изискванията за структура и дължина на идентификационен номер за целите на данък върху добавената стойност, издаден от държава – членка на ЕС, където контрагентът е регистриран за целите на данък върху добавената стойност.

Изисквания към подредбата на записите във файла

Секциите във файла VIES.TXT трябва да имат следната последователност:

 1. Секция „Основен запис“.
 2. Секция „Декларатор“.
 3. Секция „Регистрирано лице“.
 4. Секция „Общ оборот“.
 5. Секция „ВОД“.

Записите в секцията „ВОД“ са подредени по полето “ Номер на ред“ в нарастващ ред, като в първия запис полето има стойност „1“, а в следващите записи стойностите са нарастващи с 1 без пропуски и без дублиране.

Изисквания към съдържанието на полетата във файла.

Общи изисквания

Предвидената дължина (брой знаци) за всяко поле е задължителна. Позициите, които не се използват, следва да са запълнени със знак за интервал. При положение че полето е празно (не е попълнено), отделените му позиции са запълнени със знак за интервал.

(изм. – ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) Полетата в условен формат „Символен“ могат да съдържат символи от кодовата таблица Windows 1251 с код от 20 до FF включително. Съдържанието е ляво изравнено.

Полетата в условен формат „Цифров“ могат да съдържат само арабски цифри. Съдържанието е дясно изравнено. Когато полето описва стойност, то може да съдържа и разделител „.“ за стотинки и знак минус, без други знаци и разделители. Позволява се допълване с нули (0) пред дадената сума, за да се спази изискваната дължина на полето. Попълнените стойности трябва да са в български левове.

Пример: Стойност 100,00 лв. – попълва се „100.00“.

Пример: Стойност -200,00 лв. – попълва се „-200.00“.

Изисквания към конкретни полета

Полетата във всички секции се попълват задължително с изключение на полето „Отчетен период“ в секцията „ВОД“ за редовете, чийто данъчен период съвпада с данъчния период на декларацията.

Изисквания към полета от секция „Основен запис“

 • Полето „Код на секцията „Основен запис“ се попълва с кода VHR на латиница.
 • Полето „Отчетен период“ съдържа периода, за който се отнасят данните в подадената на VIES-декларация. Полето съдържа само цифри и знака „/“. Съдържанието на полето е в следния формат: „мм/гггг“, където: гггг е годината, за която се отнасят данните, мм – номерът на месеца, за който се отнасят данните. Пример: Подава се информация за периода 01 март 2007 г. – 31 март 2007 г. – попълва се „03/2007“.

Изисквания към полета от секция „Декларатор“

 • Полето „Код на секцията „Декларатор“ се попълва с кода VDR на латиница.
 • Полето „Тип на лицето, подаващо декларацията“ се попълва със следните кодове:
Код на Описание
латиница
А Лицето, подаващо декларацията,
е пълномощник
R Лицето, подаващо декларацията,
е представляващ

Изисквания към полета от секция

„Регистрирано лице“

Полето „Код на секцията „Регистрирано лице“ се попълва с кода VTR на латиница.

Изисквания към полета от секция

„Общ оборот“

Полето „Код на секцията „Общ оборот“ се попълва с кода TTR на латиница.

Изисквания към полета от секция „ВОД“

 • Полето „Код на секцията „ВОД“ се попълва с кода VIR на латиница.
 • Полето „Отчетен период за извършените ВОД към съответния чуждестранен контрагент“ съдържа периода, в който са извършени ВОД към съответния чуждестранен контрагент. Полето съдържа само цифри и знака „/“. Съдържанието на полето е в следния формат: „мм/гггг“, където: гггг е годината, за която се отнасят данните, мм – номерът на месеца, за който се отнасят данните. Пример: Подава се информация за периода 01 март 2007 г. – 31 март 2007 г. – попълва се „03/2007“.

Основания за отказ на приемането на подадена по електронен път декларация

Подаденият файл VIES.TXT не се приема от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, когато:

 1. Файлът не може да се прочете.
 2. Файлът е с нарушена дължина или структура на записите.
 3. Файлът е с нарушена структура – във файла липсват или има допълнителни записи.
 4. Файлът е с непопълнени данни в задължителните полета.
 5. Полето „Идентификационен номер по ДДС на регистрираното лице“ от секцията „Регистрирано лице“ е с невярно съдържание.
 6. Полето „VIN номер на чуждестранния контрагент“ от секция „ВОД“ съдържа неразпознат или липсващ знак на друга държава членка в идентификационния номер за целите на ДДС

 

Структура на файла VIES.CSV

Файлът „VIES.CSV“ съдържа информация от една VIES-декларация за периода, за който се подава. Полетата във файла са разделени със знака точка и запетая (;) и между отделните записи (редове) се поставя стандартен разделител за край на ред на текстов файл – знак за Carriage Return с последващ знак Line Feed.

Структурата на VIES.CSV файла съдържа следните секции, които физически са разделени с нов ред:

Секция „Основен запис“ – секцията се състои от един-единствен запис (ред) със следната структура:

Но- Описание Максимал- Формат
мер на полето на дължи-
на (макси-
мален
брой знаци)
1. Код на секцията 3 символен със
„Основен запис“ стойност VHR
(латинско)
2. Отчетен период 7 символен
3. Общ брой редове в 5 цифров
декларацията

Секция „Декларатор“ – секцията се състои от един-единствен запис (ред), съдържащ информация за лицето, подаващо VIES декларацията, и има следната структура:

Но- Описание Максимал- Формат
мер на полето на дължи-
на (макси-
мален
брой знаци)
1 2 3 4
1. Код на секцията 3 символен със
„Декларатор“ стойност VDR
(латинско)
2. ЕГН/ЛНЧ/служебен номер от регистър на НАП на лицето, подаващо декларацията 15 символен
3. Трите имена на лицето, подаващо декларацията 150 символен
4. Град от адреса за кореспонденция на лицето, подаващо декларацията 50 символен
5. Пощенски код от адреса за кореспонденция на лицето, подаващо декларацията 4 цифров
6. Адрес за кореспонден- 150 символен
ция (кв., ж.к., ул., №)
на лицето, подаващо
декларацията
7. Качество на лицето, по- 1 символен
даващо декларацията

Секция „Регистрирано лице“ – секцията се състои от един-единствен запис (ред), съдържащ информация за регистрираното лице, подаващо данните, и има следната структура:

Но- Описание Максимал- Формат
мер на полето на дължи-
на (макси-
мален
брой знаци)
1. Код на секцията 3 символен със
„Регистрирано лице“ стойност VTR
(латинско)
2. Идентификационен 15 символен
номер по ДДС на ре-
гистрираното лице
3. Име на регистрира- 150 символен
ното лице
4. Адрес за кореспон- 200 символен
денция

Секция „Общ оборот“ – секцията се състои от един-единствен запис (ред), съдържащ информация за общата стойност на доставките в декларацията, и има следната структура:

Но- Описание Максимал- Формат
мер на полето на дължи-
на (макси-
мален
брой знаци)
1 2 3 4
1. Код на секцията 3 символен със
„Общ оборот“ стойност TTR
(латинско)
2. Данъчна основа обща 12 цифров
(сума по к3 + к4 +к5)
3. Данъчна основа на 12 цифров
ВОД (сума по к3)

Секция „ВОД“ – секцията се състои от един или няколко записа (редове), всеки от които съдържа информация за извършените доставки към чуждестранен контрагент от държава – членка на ЕС, за отчетния период. Записите имат следната структура:

Но- Описание Максимал- Формат
мер на полето на дължи-
на (макси-
мален
брой знаци)
1. Код на секцията 3 символен със
„ВОД“ стойност VIR
(латинско)
2. Номер на ред 5 цифров
3. VIN номер на чужде- 15 символен
странния контрагент вкл. знакът на държавата членка
4. Обща стойност на 12 цифров
данъчната основа за
доставки на стоки
5. Обща стойност на 12 цифров
данъчната основа за
тристранни сделки
6. Обща стойност на 12 цифров
данъчната основа за
доставени услуги по
чл. 21, ал. 2 ЗДДС с
място на изпълнение
на територията на друга
държава членка
7. Отчетен период за из- 7 символен
вършените ВОД към
съответния чужде-
странен контрагент

VIN номер на чуждестранния контрагент, вкл. знакът на държавата членка, е идентификационният номер за целите на ДДС, издаден от държавата членка, където лицето е регистрирано за целите на ДДС. Общата дължина на VIN номер на чуждестранния контрагент, включително знакът на държавата членка, трябва да отговаря на изискванията за структура и дължина на идентификационен номер за целите на данък върху добавената стойност, издаден от държава – членка на ЕС, където контрагентът е регистриран за целите на данък върху добавената стойност.

 

Изисквания към подредбата на записите във файла

Секциите във файла VIES.CSV трябва да имат следната последователност:

 1. Секция „Основен запис“.
 2. Секция „Декларатор“.
 3. Секция „Регистрирано лице“.
 4. Секция „Общ оборот“.
 5. Секция „ВОД“.

Записите в секцията „ВОД“ са подредени по полето “ Номер на ред“ в нарастващ ред, като в първия запис полето има стойност „1“, а в следващите записи стойностите са нарастващи с 1 без пропуски и без дублиране.

Изисквания към съдържанието на полетата във файла.

Общи изисквания

(изм. – ДВ, бр. 20 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) Полетата в условен формат „Символен“ могат да съдържат символи от кодовата таблица Windows 1251 с код от 20 до FF включително, с изключение на знака точка и запетая (;).

Полетата в условен формат „Цифров“ могат да съдържат само арабски цифри. Когато полето описва стойност, то може да съдържа и разделител „.“ за стотинки и знак минус, без други знаци и разделители. Позволява се допълване с нули (0) пред дадената сума, за да се спази изискваната дължина на полето. Попълнените стойности трябва да са в български левове.

Пример: Стойност 100,00 лв. – попълва се „100.00“.

Пример: Стойност -200,00 лв. – попълва се „-200.00“.

Изисквания към конкретни полета

Полетата във всички секции се попълват задължително с изключение на полето „Отчетен период“ в секцията „ВОД“ за редовете, чийто данъчен период съвпада с данъчния период на декларацията.

Изисквания към полета от секция „Основен запис“

 • Полето „Код на секцията „Основен запис“ се попълва с кода VHR на латиница.
 • Полето „Отчетен период“ съдържа периода, за който се отнасят данните в подадената VIES-декларация. Полето съдържа само цифри и знака „/“. Съдържанието на полето е в следния формат: „мм/гггг“, където: гггг е годината, за която се отнасят данните, мм – номерът на месеца, за който се отнасят данните. Пример: Подава се информация за периода 01 март 2007 г. – 31 март 2007 г. – попълва се „03/2007“.

Изисквания към полета от секция „Декларатор“

 • Полето „Код на секцията „Декларатор“ се попълва с кода VDR на латиница.
 • Полето „Тип на лицето, подаващо декларацията“ се попълва със следните кодове:
Код на Описание
латиница
А Лицето, подаващо декларацията, е пълномощник
R Лицето, подаващо декларацията, е представляващ

Изисквания към полета от секция „Регистрирано лице“

Полето „Код на секцията „Регистрирано лице“ се попълва с кода VTR на латиница.

Изисквания към полета от секция „Общ оборот“

Полето „Код на секцията „Общ оборот“ се попълва с кода TTR на латиница.

Изисквания към полета от секция „ВОД“

 • Полето „Код на секцията „ВОД“ се попълва с кода VIR на латиница.
 • Полето “ Отчетен период за извършените ВОД към съответния чуждестранен контрагент“ съдържа периода, в който са извършени ВОД към съответния чуждестранен контрагент. Полето съдържа само цифри и знака „/“. Съдържанието на полето е в следния формат: „мм/гггг“, където: гггг е годината, за която се отнасят данните, мм – номерът на месеца, за който се отнасят данните. Пример: Подава се информация за периода 01 март 2007 г. – 31 март 2007 г. – попълва се „03/2007“.

Основания за отказ на приемането на информацията, подадена по електронен път

Подаденият файл VIES.CSV не се приема от териториалната дирекция на Националната агенция за приходите, когато:

 1. Файлът не може да се прочете.
 2. Файлът съдържа полета, надвишаващи максималния брой символи или записи с нарушена структура.
 3. Файлът е с нарушена структура – във файла липсват или има допълнителни записи.
 4. Файлът е с непопълнени данни в задължителните полета.
 5. Полето „Идентификационен номер по ДДС на регистрираното лице“ от секцията „Регистрирано лице“ е с невярно съдържание.
 6. Полето „VIN номер на чуждестранния контрагент“ от секция „ВОД“ съдържа неразпознат или липсващ знак на друга държава членка в идентификационния номер за целите на ДДС.

 

 

Приложение № 16 към чл. 95, ал. 1

 

(Предишно Приложение № 16 към чл. 119, ал. 1, изм. – ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г.)

 

Входящ номер/дата:
ТД на НАП:
Попълва се от приходната администрация.
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ (АКТУАЛИЗАЦИЯ) ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ ИЗВЪН СЪЮЗА ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИ НА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ, УСЛУГИ ЗА РАДИО- И ТЕЛЕВИЗИОННО ИЗЛЪЧВАНЕ ИЛИ УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ, С ПОЛУЧАТЕЛИ ДАНЪЧНО НЕЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА (СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ ИЗВЪН СЪЮЗА)
Настоящото заявление подавам за:
Регистрация за прилагане на специалния режим извън Съюза
Промяна на данни относно регистрацията за прилагане на специалния режим извън Съюза
Данни за данъчно задълженото лице
Идентификация
Идентификационен номер за целите на данъчна регистрация
Държава, в която данъчно задълженото лице е установено по седалище и адрес на управление
Наименование/име, презиме, фамилия на данъчно задълженото лице
Търговско име, ако е различно от наименованието
Контакти
Адрес
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Телефон …………………………………………………… Електронен адрес …………………………………………………………………………
Интернет страница ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Лице, представляващо данъчно задълженото лице
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Упълномощено лице, подаващо заявлението
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Банкова сметка
IBAN/OBAN
BIC
Титуляр на банковата сметка
Предходни регистрации за прилагане на специалните режими*
Ако посоченото по-горе данъчно задължено лице вече е било регистрирано за прилагане на този специален режим в Република България или в друга държава – членка на ЕС, или е било регистрирано за прилагане на специалния режим за далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, приложим за данъчно задължени лица, установени на територията на Европейския съюз, посочете идентификационните номера за целите на ДДС, които е използвало.
Държава – членка на ЕС, издала идентификационния номер за целите на ДДС Идентификационен номер за целите на ДДС
*Информацията се попълва поотделно за всички идентификационни номера, използвани преди подаване на заявлението.
Дата на започване на прилагането на специалния режим извън Съюза
Извършвало ли е преди подаване на заявлението посоченото по-горе данъчно задължено лице доставки, за които специалният режим би бил приложим?
Да Не 
Ако да, посочете датата на първата доставка: …………………
Промяна на държава членка по идентификация
Ако посоченото по-горе данъчно задължено лице е регистрирано в друга държава членка за прилагане на режим извън Съюза, но желае да се регистрира за прилагане на този режим в Република България, посочете идентификационния номер за целите на ДДС, под който лицето е регистрирано в другата държава – членка на ЕС.
Имайте предвид, че за да се регистрира лицето за прилагане на режим извън Съюза в Република България, то трябва да прекрати регистрацията си в другата държава – членка на ЕС, като я уведоми за прекратяването на регистрацията си в нея не по-късно от десетия ден на месеца, следващ датата, от която желае да направи промяната.
Държава – членка на ЕС, издала идентификационния номер за целите на ДДС Идентификационен номер за целите на ДДС
Декларация
 Декларирам, че посоченото по-горе лице не е регистрирано за целите на ДДС в държава – членка на Европейския съюз, освен за целите на прилагане на режим извън Съюза в случаите на промяна на държавата членка по идентификация по избор на лицето.
Приложения
Име на прикачения файл Описание Тип на файла
Декларация
 Декларирам, че посочената в този формуляр информация е вярна и точна. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата:

 

Приложение № 17 към чл. 95, ал. 2

 

(Изм. – ДВ, бр. 101 от 2006 г., предишно Приложение № 17 към чл. 119, ал. 3, изм. – ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г.)

 

Входящ номер/дата:
ТД на НАП

 

Попълва се от приходната администрация.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ ИЗВЪН СЪЮЗА ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИ НА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ, УСЛУГИ ЗА РАДИО- И ТЕЛЕВИЗИОННО ИЗЛЪЧВАНЕ ИЛИ УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ, С ПОЛУЧАТЕЛИ ДАНЪЧНО НЕЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА (СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ ИЗВЪН СЪЮЗА)
Настоящото заявление подавам за:
Прекратяване на регистрация за прилагане на специалния режим извън Съюза
Данни за данъчно задълженото лице
Идентификация
Идентификационен номер по ЗДДС
Идентификационен номер за целите на данъчна регистрация
Държава, в която данъчно задълженото лице е установено по седалище и адрес на управление
Наименование/име, презиме, фамилия на данъчно задълженото лице
Контакти
Адрес
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Телефон …………………………………………………………………………………………………………. Електронен адрес ………………………………………………………………………………………………………………………
Интернет страница ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Лице, представляващо данъчно задълженото лице
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Упълномощено лице, подаващо заявлението
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Правото (задължението) за прекратяване на регистрацията за прилагане на специалния режим извън Съюза се реализира на основание:
чл. 155, ал. 1, т. 1 ЗДДС – регистрираното лице вече не извършва далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път
Посочете датата на настъпване на съответното обстоятелство: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
чл. 155, ал. 1, т. 2 ЗДДС – регистрираното лице вече не отговаря на условията по чл. 154, ал. 1 ЗДДС
Посочете датата на настъпване на съответното обстоятелство: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
В случаите, когато регистрираното лице не отговаря на условията по чл. 154, ал. 1 ЗДДС поради това, че се е установило по седалище и адрес на управление или по постоянен обект на територията на държава – членка на ЕС, посочете идентификационния номер за целите на ДДС, предоставен от държавата членка, в която лицето е установено по седалище и адрес на управление или по постоянен обект:
Държава, издала идентификационния номер за целите на ДДС: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Идентификационен номер за целите на ДДС: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
чл. 155, ал. 1, т. 3 ЗДДС – регистрираното лице не желае да прилага специалния режим извън Съюза
Посочете датата, от която регистрираното лице желае да преустанови прилагането на специалния режим: ………………………………………………………………………………………………………
чл. 155, ал. 10 ЗДДС – регистрираното лице желае да се регистрира за прилагане на специалния режим в друга държава – членка на Европейския съюз
Посочете датата, от която регистрираното лице желае да преустанови прилагането на специалния режим в Република България: ……………………………………………………………….
чл. 159з ЗДДС – регистрираното лице вече не отговаря на условията по чл. 154, ал. 1 ЗДДС и желае да се регистрира за прилагане на специалния режим в Съюза поради това, че отговаря на условията на чл. 156, ал. 1 от същия закон
Посочете датата на настъпване на промяната на съответното обстоятелство: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Друга причина:
Приложения
Име на прикачения файл Описание Тип на файла
Декларация
 Декларирам, че посочената в този формуляр информация е вярна и точна. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата:

 

 

Приложение № 18 към чл. 95, ал. 3

 

(Изм. – ДВ, бр. 101 от 2006 г., предишно Приложение № 18 към чл. 96, ал. 2, изм. – ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г.)

 

Входящ номер/дата:
ТД на НАП:
попълва се от приходната администрация
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ (АКТУАЛИЗАЦИЯ) ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ В СЪЮЗА ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИ НА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ, УСЛУГИ ЗА РАДИО- И ТЕЛЕВИЗИОННО ИЗЛЪЧВАНЕ ИЛИ УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ, С ПОЛУЧАТЕЛИ ДАНЪЧНО НЕЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА (СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ В СЪЮЗА)
Настоящото заявление подавам за:
Регистрация за прилагане на специалния режим в Съюза
Промяна на данни относно регистрацията за прилагане на специалния режим в Съюза
Данни за данъчно задълженото лице
Идентификация
Идентификационен номер по ЗДДС
ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер от регистъра на НАП
ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТР/Служебен номер от регистъра на НАП
Наименование/Име, презиме, фамилия на данъчно задълженото лице
Търговско име, ако е различно от наименованието
Държава, в която данъчно задълженото лице е установено по седалище и адрес на управление или когато не е установено по седалище и адрес на управление в Европейски съюз (ЕС), е установено по постоянен обект
Държава, в която данъчно задълженото лице е установено по седалище и адрес на управление, когато същата не е държава – членка на ЕС
Контакти
Адрес
Улица ………………………………… Номер ………………………… Етаж ………………………… Апартамент ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Град ……………………………………………………………………………… Пощенски код ……………. Пощенска кутия …………………………………………………………………………………………………………………………….
Община …………………………………………………………………………. Област/Регион …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Държава ………………………………………………………………………
Телефон Електронен адрес
Интернет страница …………………………………………………..
Лице, представляващо данъчно задълженото лице
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Банкова сметка
IBAN
BIC
Титуляр на банковата сметка
Постоянни обекти в други държави – членки на ЕС*
Идентификационен номер за целите на ДДС
Търговско име на постоянния обект
Адрес
Улица ………………………………… Номер ………………………… Етаж ………………………… Апартамент ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Град ……………………………………………………………………………… Пощенски код ……………. Пощенска кутия …………………………………………………………………………………………………………………………….
Община …………………………………………………………………………. Област/Регион …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Държава ………………………………………………………………………
*информацията се попълва поотделно за всеки постоянен обект
Идентификация в други държави – членки на ЕС*
Ако друга държава – членка на ЕС, е издала на посоченото по-горе лице идентификационен номер за целите на ДДС като неустановено на територията на тази държава членка данъчно задължено лице, посочете всички такива идентификационни номера.
Държава от ЕС, издала идентификационния номер за целите на ДДС Идентификационен номер за целите на ДДС
*информацията се попълва поотделно за всяка държава – членка на ЕС, в която лицето има идентификация
Предходни регистрации за прилагане на специалните режими*
Ако посоченото по-горе данъчно задължено лице вече е било регистрирано за прилагане на режим в Съюза в Република България или в друга държава – членка на ЕС, или е било регистрирано за прилагане на специалния режим за далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по електронен път, приложим за данъчно задължени лица, неустановени на територията на Европейския съюз, посочете идентификационните номера за целите на ДДС, които е използвало лицето.
Държава – членка на ЕС, издала идентификационния номер за целите на ДДС Идентификационен номер за целите на ДДС
*информацията се попълва поотделно за всички идентификационни номера, използвани преди подаване на заявлението
Дата на започване на прилагането на специалния режим в Съюза
Извършвало ли е преди подаване на заявлението посоченото по-горе данъчно задължено лице доставки, за които специалният режим би бил приложим?
Да Не 
Ако да, посочете датата на първата доставка: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Промяна на държава членка по идентификация
Ако посоченото по-горе данъчно задължено лице е регистрирано в друга държава членка за прилагане на режима в Съюза и:
– е преместило мястото си на установяване по седалище и адрес на управление на територията на Република България, или
– няма установяване по седалище или адрес на управление на територията на ЕС и е преместило постоянния си обект от територията на друга държава членка на територията на Република България, или
– няма установяване по седалище и адрес на управление на територията на ЕС, но има установеност по постоянен обект както на територията на Република България, така и на територията на друга държава членка и след като са изтекли две години, следващи годината, през която лицето е регистрирано за прилагане на режима в другата държава членка, желае да се регистрира за прилагане на този режим в Република България
посочете идентификационния номер за целите на ДДС, под който лицето е регистрирано в другата държава – членка на ЕС.
Имайте предвид, че за да се регистрира лицето за прилагане на режим в Съюза в Република България, то трябва да прекрати регистрацията си в другата държава – членка на ЕС, като я уведоми не по-късно от десетия ден на месеца, следващ датата на настъпване на промяната.
Държава – членка на ЕС, издала идентификационния номер за целите на ДДС Идентификационен номер за целите на ДДС
Приложения
Име на прикачения файл Описание Тип на файла
Декларация
Долуподписаният _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
декларирам, че представлявам лицето, посочено по-горе, и посочената в този формуляр информация е вярна и точна. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: Подпис:

 

Приложение № 19 към чл. 101, ал. 1

 

(Изм. – ДВ, бр. 101 от 2006 г., изм. – ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.)

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 168 ЗДДС ЗА ВЪТРЕОБЩНОСТНА ДОСТАВКА ИЛИ ВЪТРЕОБЩНОСТНО ПРИДОБИВАНЕ НА НОВО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО
ДЕКЛАРАЦИЯ ТД/офис ……………………………………………………………………………………………..
за вътреобщностна доставка
или вътреобщностно придобиване
на ново превозно средство Входящ № …………… / ………………………. г.
попълва се от приходната администрация
А. Данни за декларатора:
ИН по смисъла на § 1, т. 1 и 4 от допълнителната разпоредба на ППЗДДС ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Идентификационен номер за данъчни цели/ДДС номер на чуждестранно лице ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Име ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Адрес за кореспонденция …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Б. Вид на транзакцията:
Вътреобщностна доставка Вътреобщностно придобиване
В. Данни за превозното средство:
01 Вид на превозното средство:
 
МПС плавателен съд въздухоплавателно средство
02 Регистрационен номер:
03 Марка:
04 Модел:
05 Цвят:
06 № на рама (за МПС)/идентификационен номер (за плавателен съд или въздухоплавателно средство)
07 Обем на двигателя в куб.см (за МПС)
08 Мощност на двигателя в kW (за МПС)
09 Дължина в метри (за плавателни съдове)
10 Излетно тегло в килограми (за въздухоплавателни средства)
11 Дата на първа регистрация ……………………………………………………………………………………….
(дд/мм/ггггг)
12 Изминати километри (за МПС)
13 Часове на плаване/часове на полет
(за плавателни съдове, съответно за въздухоплавателни средства)
Г. Данни за контрагента – доставчик (продавач) / придобиващ (купувач):
ИН по смисъла на § 1, т. 1 и 4 от допълнителната разпоредба на ППЗДДС ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Идентификационен номер за данъчни цели/ДДС номер на чуждестранно лице ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Име ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Адрес за кореспонденция …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Д. Данни за доставката/придобиването:
14 Дата на възникване на данъчното събитие (дд/мм/гггг) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
15 Данъчна основа ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
16 ДДС, дължим за вътреобщностното придобиване ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Е. Данни за възстановяването на данъка по чл. 168, ал. 5 ЗДДС(1):
17 Данъчна основа за вътреобщностната доставка (пренася се ред 15) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
18 Размер на данъка, който би бил изискуем, ако доставката е облагаема със ставка 20 %
(данъчната основа по ред 17 се умножава по 0,20) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
19 ДДС при придобиването на превозното средство
(при покупка на територията на страната, при ВОП, при внос) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
20 Размер на ДДС с право за възстановяване по чл. 168, ал. 5 ЗДДС
(пренася се ред 19, а когато стойността в ред 19 е по-голяма от стойността в ред 18, се пренася
стойността на ред 18) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Ж. Приложени документи:
Документи, удостоверяващи вътреобщностната доставка и вътреобщностното придобиване:
 1) Копие от документ, издаден от лицето по кл. А за извършената доставка, който задължително
съдържа реквизитите по чл. 114, ал. 1, т. 3 – 15 ЗДДС (в случаите на вътреобщностна доставка)
 2) Копие от документ по чл. 103, ал. 2, т. 3 ППЗДДС, удостоверяващ, че превозното средство е
транспортирано до територията на друга държава членка (в случаите на вътреобщностна доставка)
 3) Копие от документ, издаден от доставчика (продавача), посочен в кл. Г, който задължително
съдържа реквизитите по чл. 114, ал. 1, т. 3 – 15 ЗДДС (в случаите на вътреобщностно придобиване)
Документи, удостоверяващи правото на възстановяване на данък по чл. 168, ал. 5 ЗДДС 2:
 4) Фактура, отговаряща на изискванията на чл. 114 ЗДДС (когато превозното средство е закупено на
територията на страната)
 5) Митническа декларация/митнически документ, удостоверяващ приключването на митническите
формалности (когато превозното средство е внесено)
 6) Копие от документ, издаден от доставчика (продавача), който задължително съдържа реквизитите
по чл. 114, ал. 1, т. 3 – 15 ЗДДС (когато превозното средство е придобито при вътреобщностно
придобиване)
 7) Копие на платежен документ, удостоверяващ, че данъкът е внесен в републиканския бюджет
(когато превозното средство е придобито от внос или от вътреобщностно придобиване)
 8) Декларация, подписана от получателя по чл. 103, ал. 2, т. 4 ППЗДДС
 9) Документ, издаден от сервиз, застраховател или компетентен държавен орган (министерство,
ведомство и др.) по чл. 103, ал. 2, т. 5 ППЗДДС
Долуподписаният …………………………………….., декларирам, че представлявам лицето, посочено в кл. А, и посочената в този формуляр информация е вярна и точна. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 НК.
Дата на съставяне: ……………….. Длъжност: ………………………. Подпис и печат: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Забележка. Този формуляр се попълва задължително на машина. Стойностите се посочват в левове и стотинки.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(*1) и (*2) Попълва се само когато лицето иска да упражни правото си на възстановяване на данък по чл. 168, ал. 5 ЗДДС.

 

Приложение № 20 към чл. 83, ал. 3

 

(Изм. – ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г., изм. – ДВ, бр. 6 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. – ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.)

 

УВЕДОМЛЕНИЕ
за извършена продажба по чл. 131 от закона
ТД на НАП по регистрация на собственика на вещта (длъжника, залогодателя, съответно собственика на ипотекираната вещ):
Вх. №……………………………../…………………г.
1. Данни за лицето – собственик на вещта (длъжник, залогодател, съответно собственик на ипотекираната вещ):
1.1. Наименование/име ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1.2. Адрес ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1.3. Идентификационен номер по чл. 84 ДОПК ………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
1.4. Идентификационен номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона ……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Данни за лицето получател (купувач)
2.1. Наименование/име ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.2. Адрес ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2.3. Идентификационен номер по чл. 84 от ДОПК …………………………………………………………………………………………………………………………….
2.4. Идентификационен номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Данни за лицето публичен изпълнител, съдебен изпълнител или заложен кредитор:
3.1. Наименование/име ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3.2. Адрес ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3.3. Идентификационен номер по чл. 84 ДОПК ………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(публичният изпълнител посочва БУЛСТАТ на Националната агенция за приходите, държавния съдебен изпълнител – на Районен съд)
3.4. Идентификационен номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона ……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Данни за продажбата:
4.1. основание за извършване на продажбата ………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4.2. дата на получаване на плащане ………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4.3. продажна цена на вещта ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4.4. данъчна основа ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4.5. дължим данък ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(В случаите на чл. 83а ал. 7 и 8 от ППЗДДС се посочва дължимият за проданта данък, вече преведеният данък и данъкът за внасяне/ за възстановяване)
Долуподписаният …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
декларирам, че представлявам лицето по т. 3 от това уведомление и посочената информация е вярна и точна. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по НК.
Дата……………………… Подпис и печат…………………………………………………………………………………………………………………………….

Забележка. Този формуляр се попълва задължително на машина. Стойностите се посочват в левове и стотинки.

 

 

Приложение № 21 към чл. 110, ал. 3

 

(Изм. – ДВ, бр. 39 от 2008 г., в сила от 15.04.2008 г., предишно приложение № 21 към чл. 110, ал. 1 – ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 12.08.2008 г., изм. – ДВ, бр. 84 от 2011 г., в сила от 28.10.2011 г.)

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ
ОТ ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА ДАНЪК ЗА ДОСТАВКИ С МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ В ДРУГА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА НА ЛИЦАТА ПО ЧЛ. 109, АЛ. 1 И 2 ИЛИ ЗА ДОСТАВКИ С МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА, ПО КОИТО ПОЛУЧАТЕЛИ СА ИНСТИТУЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЗА КОИТО ДЪРЖАВА ДОМАКИН Е РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

_________________________

1 Неприложимото се зачертава/delete as appropriate.

2 В съответната кутийка се поставя кръстче/place a cross in the appropriate box.

3 Неизползваното пространство се зачертава. Същото важи и за формулярите за поръчка, ако са приложени/delete space not used. This obligation also applies if order forms are attached.

4 Стоките, които не отговарят на изискванията се зачеркват от клетка 5./Goods and/or services not eligible should be deleted in box 5 or on the attached order from.

 

Инструкции за попълване на удостоверението

 

(Изм. – ДВ, бр. 84 от 2011 г., в сила от 28.10.2011 г.)

 

 1. За доставчика настоящото удостоверение служи като документ в подкрепа на освобождаването от задължение за заплащане на ДДС за стоки или услуги на оправомощената институция/лица, упоменати в чл. 110 (чл. 151 от Директива 2006/112/EО на Съвета). Съответно за всеки доставчик се попълва по едно удостоверение. Доставчикът е задължен да го съхранява в документацията си в съответствие с правните разпоредби, приложими в неговата държава членка.
 2. Удостоверението за освобождаване от задължение за заплащане на ДДС се изготвя в два екземпляра.

(а) Незапълненото пространство в клетка 5.Б се зачертава, за да не може да се добавя нищо впоследствие.

(б) Документът трябва да бъде попълнен четливо и по начин, по който отбелязаните данни да не подлежат на заличаване. Не се разрешава задраскване/изтриване или дописване отгоре. Документът се попълва на език, възприет от държавата членка домакин.

(в) Ако описанието на стоките (клетка 5.Б от удостоверението) съдържа препратки към формуляр за закупуване, попълнен на език, който е различен от този, възприет от държавата членка домакин, оправомощената институция/лице трябва да приложи превод.

(г) От друга страна, ако удостоверението е попълнено на език, който е различен от този, възприет от държавата членка на доставчика, оправомощената институция/лице трябва да приложи превод на информацията, отнасяща се до стоките в клетка 5.Б.

(д) (изм. – ДВ, бр. 84 от 2011 г., в сила от 28.10.2011 г.) Възприет език означава един от езиците, които официално се използват в държавата членка, или един от официалните езици на Европейския съюз, които държавата членка декларира, че могат да бъдат използвани за тази цел.

 1. Чрез своята декларация в клетка 3 от удостоверението оправомощената институция/лице предоставя информацията, необходима за преценяване на молбата за освобождаване от задължение за заплащане на ДДС в държавата членка домакин.
 2. Чрез своята декларация в клетка 4 от удостоверението институцията потвърждава подробните данни в клетка 1 и клетка 3 (a) на документа и удостоверява, че оправомощеното лице е служител на институцията.
 3. (a) Препратката към формуляра за поръчка (клетка 5.Б от удостоверението) трябва да съдържа най-малко дата и номер на поръчката. Формулярът за поръчка трябва да съдържа всичките компоненти, изброени в клетка 5. Ако удостоверението подлежи на подпечатване от компетентния орган на държавата членка домакин, то и формулярът за поръчка също трябва да бъде подпечатан.

(б) Вписването на идентификационния номер за целите на ДДС номера на доставчика е задължително.

(в) Валутните единици трябва да бъдат обозначени с трибуквен код съгласно международния стандарт ISOIDIS4127, определен от Международната организация по стандартизация (За пример са дадени някои кодове на валута, използвани понастоящем: BEF (белгийски франк), DEM (германска марка), DKK (датска крона), ESP (испанска песета), FRF (френски франк), GBP (английска лира), GRD (гръцка драхма), IEP (ирландска лира), ITL (италианска лира), LUF (люксембургски франк), NLG (холандски гулден), PTE (португалско ескудо), ATS (австрийски шилинг), FIM (финландска марка), SEK (шведска крона), USD (щатски долар)).

 1. Автентичността на гореупоменатата декларация от оправомощената институция/лице се потвърждава с печата на компетентния орган на държавата членка домакин в клетка 6. Този орган може да постави одобрението в зависимост от съгласието на друг орган в своята държава членка.
 2. За опростяване на процедурата компетентният орган може да отмени задължението на оправомощената институция да изисква печат в случай на освобождаване от задължението за заплащане на ДДС при потребление, предназначено за официални цели. Оправомощената институция трябва да упомене тази отмяна в клетка 7 на удостоверението.

 

 

Приложение № 22 към чл. 113, ал. 15

 

(Ново – ДВ, бр. 101 от 2006 г.)

 

Параметрите и изискванията към структурата на данните на електронния регистър

 

Електронен регистър по чл. 113, ал. 13 трябва да се поддържа като електронен файл NMTREG.

Структура на файла NMTREG.CSV

Файлът „NMTREG.CSV“ съдържа идентификационен номер по ДДС на регистрираното лице и информация за извършените доставки на нови транспортни средства, извършени от регистрирани по ДДС български доставчици към нерегистрирани лица от друга държава членка. Всяко доставено превозно средство се описва с един запис (ред) във файла и се разполага на един магнитен или оптичен носител. Полетата във файла са разделени със знака точка и запетая (;) и между отделните записи (редове) се поставя стандартен разделител за край на ред на текстов файл – знак за Carriage Return с последващ знак Line Feed.

Всеки един ред от файла има следната структура:

 

Описание/Забележки Формат
на (брой знаци)
поле
1 Дата на издаване на фактурата Дата (10)
ДД/ММ/ГГГГ
2 Номер на издадена фактура за Цифров (10)
доставката на ново превозно
средство
3 Идентификационен номер по Символен (12)
ДДС на доставчика, вкл.
знака „BG“
4 Име на доставчика Символен (20)
5 Адрес на доставчика – улица, № Символен (20)
6 Пощенски код на доставчика Символен (10)
7 Град на доставчика Символен (12)
8 Име на клиента Символен (20)
9 Адрес на клиента – улица, № Символен (20)
10 Пощенски код на клиента Символен (10)
11 Град на клиента Символен (12)
12 Знак (префикс) на държавата Символен (2)
членка, където ще се ползва
превозното средство
13 Стойност на превозното сред- Цифров (8)
ство в левове
14 Тип на превозното средство: мо- Символен (12)
торно превозно средство, плава-
телен съд, въздухоплавателно
средство. Стойности на полето:
– Land vehicle
– Vessel
– Aircraft
15 Описание – свободен текст – Символен (50)
допълнителна информация
16 Дата на първоначална реги- Дата (10)
страция ДД/ММ/ГГГГ
17 Изминати километри/плава- Символен (12)
телни часове/летателни часове
18 Номер на рама или идентифи- Символен (12)
кационен номер на плавател-
ния съд или въздухоплавател-
ното средство
19 Дата на издаване на временни- Дата (10)
те/транзитни номера (за мотор- ДД/ММ/ГГГГ
ни превозни средства)

Предвидената дължина (брой знаци) за всяко поле е задължителна. Позициите, които не се използват, следва да са запълнени със знак за интервал. При положение, че полето е празно (не е попълнено), отделените му позиции са запълнени със знак за интервал.

Полетата в условен формат „Символен“ могат да съдържат цифри, букви и разделители (като „, и др.), с изключение на знака точка и запетая (;). Съдържанието е ляво изравнено.

Полетата в условен формат „Цифров“ могат да съдържат само арабски цифри. Съдържанието е дясно изравнено. Когато полето описва стойност, то може да съдържа и разделител „.“ за стотинки, без други знаци и разделители. Позволява се допълване с нули (0) пред дадената сума, за да се спази изискваната дължина на полето. Попълнените стойности трябва да са в български левове.

Пример: Стойност 10 000,00 лв. – попълва се „10 000.00“.

Полетата в условен формат „Дата“ съдържат само цифри и знака „/“. Съдържанието на полето е в следния формат: „дд/мм/гггг“, където: дд е денят, мм – номерът на месеца, гггг – годината.

Пример: Дата 3 декември 2007 г. – попълва се „03/12/2007“.

Пример: Дата 25 март 2007 г. – попълва се „25/03/2007″.

Пример: Полето е празно (не се попълва) – то съдържа “ “ или “ / / „.

Изисквания към конкретни полета

Полето „Номер на издадена фактура за доставката на ново превозно средство“ съдържа само арабски цифри. Съдържанието е дясно изравнено. Полето се попълва задължително, като позициите, които не се използват, може да са запълнени със знак за „0“ пред дадената цифра, за да се спази изискваната дължина на полето.

Пример: номер на издадена фактура за доставка 510. – попълва се „510“.

Полето „Дата на издаване на фактурата“ съдържа датата, на която документът е издаден. Полето се попълва задължително.

Изисквания към записите при анулиране на документи

При положение, че се фактурира в периода, в който е издадена, тя се описва във файла „NMTREG.CSV“, но полетата, описващи стойност, се оставят празни (не се попълват) или се записва стойност нула (0).

При положение че се анулира фактура след периода, в който е издадена, тя се описва във файла „NMTREG.CSV“, като в полетата, описващи стойности, се попълва стойност, която е равна по размер на съдържанието на съответното поле от първия запис във файла, но с противоположен знак.

Не могат да се анулират вече анулирани документи.

Не могат да се анулират записи, чрез които са анулирани документи.

 

 

Приложение № 23 към чл. 88, ал. 2

 

(Ново – ДВ, бр. 101 от 2006 г.)

 

ТД на НАП по регистрация на лицето:
Вх. № ……………………/………………… г.
УВЕДОМЛЕНИЕ
за упражняване на правото на избор по чл. 143, ал. 3 от закона или за прекратяване на прилагането на специалния ред на облагане на маржа по чл. 143, ал. 6 от закона
Раздел А:
Наименование/име на дилъра ………………………………………………………………………………………………………..
Адрес ……………………………………………………………………………………………………………………….
Идентификационен номер …………………………………………………………………………………………………………
Идентификационен номер по ДДС …………………………………………………………………………………………………….
Раздел Б:
Настоящото уведомление се подава за:
 упражняване на правото на избор по чл. 143, ал. 3
от закона
 прекратяване на прилагането на специалния ред на
облагане на маржа по чл. 143, ал. 6 от закона след
изтичане на 24 месеца, считано от първия ден на
месеца, следващ месеца на подаването на уве-
домление по чл. 143, ал. 3 от: дд/мм/ггггг
Долуподписаният ……………………………………………, декларирам, че представлявам лицето, посочено в раздел А от това уведомление, и посочената информация е вярна и точна. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по НК.
Дата …………… Подпис и печат ……………..

Забележка. Този формуляр се попълва задължително на машина.

 

 

Приложение № 24 към чл. 51, ал. 2, т. 2

 

(Ново – ДВ, бр. 10 от 2011 г., в сила от 01.02.2011 г.)

 

Декларация пред митническите органи за стоки, които към момента на вноса в България се изпращат в друга държава членка
Аз ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(имена), в качеството си на законен представител или упълномощено лице на вносителя: …………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(наименование)
с данъчен адрес ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
декларирам, че вносителят е регистрирано лице по ЗДДС в България с идентификационен № ……………………………………………………………………… и че посочените по-долу стоки, описани по-подробно в приложената/ите фактура/и, се внасят в България и се изпращат/транспортират до място на получаване в държава членка, различна от България.
1. Декларирам, че следните стоки подлежат на освобождаване от ДДС съгласно чл. 58, ал. 1, т. 6 ЗДДС:
Фактура Дата Описание Коли- Стой-
на стоките чество ност
……….. ……….. ……….. ……….. ………..
……….. ……….. ……….. ……….. ………..
2. Декларирам, че тези стоки ще са предмет на вътреобщностна доставка с получател*:
Получател Валиден
(наименование идентификационен
и адрес) ДДС №
……………………… ……………………………
3. Декларирам, че стоките ще бъдат изпратени към държавата членка на получаване при следните условия:
Вид на Място и ДЧ и адрес
транспорта/ дата на на получаване
№ превозно изпращане в ЕО
средство
………………. ………………. ……………….
4. Декларирам, че цялата документация, свързана с доставката и транспорта на стоките, ще се съхранява по реда и в сроковете на ДОПК и ще бъде на разположение за проверка от органите на НАП при поискване.
5. Известни са ми задълженията по чл. 58, ал. 2 и 3 ЗДДС, ако не бъдат спазени изискванията за прилагане на освобождаването от ДДС за тези стоки.
______________(Подпис) ______________________________________________(Дата)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Име)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(Адрес за кореспонденция на декларатора)

Забележка. Получател по т. 2 може да бъде както лице, различно от вносителя, на когото се доставят стоките, така и самият вносител, когато стоките ще се изпращат или транспортират за целите на неговата икономическа дейност от или за негова сметка от територията на страната до територията на друга държава членка, в която вносителят е регистриран за целите на ДДС.

 

 

Приложение № 25 към чл. 25, ал. 1, т. 4, чл. 28, ал. 2, т. 2 и чл. 31б, ал. 3

 

(Ново – ДВ, бр. 84 от 2011 г., в сила от 28.10.2011 г.)

 

Аз (I) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(три имена), в качеството си на законен представител или упълномощено лице
(name, middle name, surname), in the capacity of legal representative or authorized person
на авиационен оператор: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
of the aviation operator: наименование/name
адрес (address) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ЕИК ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Unified Identification Code:
ДДС № ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
VAT №
Номер/дата на документ за авиационен оператор …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Number/date of the document for the aviation operator
Период, за който лицето е декларирало, че е авиационен оператор, извършващ предимно международни рейсове …………………………………………..
Period for which the person has declared to be an aviation operator, operating chiefly on international routes
Декларирам, че посоченият по-горе авиационен оператор извършва предимно международни рейсове, тъй като за предходните 5 календарни години/ съответно за периода(*) ……………………………………………………………………………………………………………………………………..:
Declare that the above mention aviation operator operates chiefly on international routes, in view that for the previous 5 calendar years, respectively, for the period(*)
1. дял на приходите от продажби (независимо дали тези приходи са от превоз на пътници, товари и/или поща или от извършени специализирани авиационни работи) по международни рейсове към общите приходи на оператора (в процент) е ………………………………………………………………………………………………………………………. % >= 60 %
(посочва се процентът на международни рейсове към общите такива)
1. The ratio of sales revenue (whether resulting from passenger transport, cargo and/or mail or from specialized aerial work carried out) on international routes to total sales revenue of the operator (in percents) …………………………………………………………………………………………………………….. % >= 60 %
(Insert appropriate ratio/percentage of international to total routes)
2(**). дял на изминатите мили по международни рейсове към изминатите общи мили на оператора (в процент) е …………………………………………………………………………………….. % >= 60 %
(посочва се процентът на международни рейсове към общите такива)
2 (**). The ratio of miles covered on international routes to miles covered in total (in percents) is ………………………………………………………………………………………………………………………. % >= 60 %
(Insert the rate/percentage of international routes to total routes)
3.(**) дял на броя превозени пътници по международни рейсове към общия брой превозени пътници на оператора (в процент) е ………………………………………………………………………………………………………………………….. >= 60 %
(посочват се съответните проценти на международни рейсове към общите такива)
3.(**) The ratio of the number of passengers transported on international routes to the total number of passengers transported (in percents) is …………………………………………………………………………………………………………………………. >= 60 %
(Insert appropriate rates/percentage of international to total routes)
4.(**) дял на превозения тонаж на товари и/или поща (при основна дейност въздушен превоз на товари и/или поща или от извършени специализирани авиационни работи) по международни рейсове към общия превозен тонаж на оператора (в проценти) е …………………………………………………………………………………………………………………………. >= 60 %
(посочва се съответният процент на международни рейсове към общите такива)
4.(**) The ratio of the tonnage of transported goods and/or mail (when the essential business activity consists in air transport of cargo and/or mail or specialized aerial work carried out) on international routes to the total tonnage of the operator (in percents) is …………………………………………………………………………………………………………………….. % >= 60 %
(Insert appropriate rates/percentage of international to total routes)
Долуподписаният …………………………………., декларирам, че посочената в този формуляр информация е вярна и точна. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 НК.
Undersigned, ………………………………… declare that the information filled in this form is true and accurate. I am aware that untrue information engages my liability under Art. 313 of the Penal Code.
Дата …… Длъжност ……… подпис и печат ……..
Date …… Position ………. Signature and seal ……….
(*) Посочва се периодът на осъществяване на дейността.
(*) Indicates the duration of the activity carried out.
(**) Критерии 2, 3 и 4 се попълват само когато на база на съотношението по критерий 1 дейността не може да се определи като такава за извършване на „предимно международни рейсове“, тъй като в приходите участват приходи от продажба с инцидентен, случаен или нерегулярен характер, независимо дали от международна или немеждународна дейност.
(**) Criteria 2, 3 and 4 are to be filled in only when based on the ratio of criterion 1 the activity cannot be defined as consisting in operation “ chiefly on international routes“ as in the sales revenue there are sales of incidental, accidental or irregular character, regardless of whether they result from international or non-international activity.

 

Приложение № 26 към чл. 29, ал. 1, т. 1

 

(Ново – ДВ, бр. 84 от 2011 г., в сила от 28.10.2011 г.)

 

ДЕКЛАРАЦИЯ
DECLARATION
1. Ние,…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(име на корабособственика)
(We, shipowner’s name)
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(седалище, адрес на управление)
(registered seat, address)
3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(ДДС номер (ако има такъв) на корабособственика)
(VAT registration number (where appropriate) shipowner’s)
с настоящото потвърждаваме, че:
do hereby confirm that:
Услугите по обработка на плавателен съд в пристанище
The services provided in a port
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(име на пристанището/the name of the port)
на територията на ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
within the territory of (име на държавата/the name of the country)
извършени от ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
by (име, адрес и ДДС номер (ако има такъв) на доставчика/supplier’s name, address and VAT registration number (where appropriate)
са предоставени за …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
are rendered in relation to (име на кораба/ship’s name)
който извършва рейс в открито море,
navigating on the high seas, including a
включително рейс в Европейския съюз, по направление ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
voyage within the territory of the EuropeanUnion with destination
С горното са изпълнени изискванията на чл. 29, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавена стойност във връзка с чл. 31, т. 5, буква „a“ от Закона за данък върху добавена стойност (ЗДДС) на Република България.
By the above the requirements of Article 29, Item 1, Point 1 of the Bulgarian Regulation for the Application of the VAT Act with reference to Article 31, Point 5, Letter „a“ of the Bulgarian VAT Act are fulfilled.
Ако някое от горните обстоятелства се промени преди изтичането на срока по чл. 37, ал. 2 ЗДДС, заинтересованите страни ще бъдат уведомени с цел надлежното ДДС облагане на доставката.
Should any of the above declared circumstances changes before the expiry of the term by Article 37, Item 2 of the VAT Act, the interested parties will be informed in order VATto be duly charged for the supply.
Дата: ………………. Подпис: ………………………..
Date: ……………….. Signature: ……………………….

 

Приложение № 27 към чл. 104а, ал. 1

 

(Ново – ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)

 

ИСКАНЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ТД на НАП
ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПЕЦИЛНИЯ РЕЖИМ Входящ № / г.
ЗА КАСОВА ОТЧЕТНОСТ НА ДАНЪК
ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ Попълва се от приходната администрация
А. Наименование, адрес за кореспонденция и елек-
тронен адрес за кореспонденция на регистрираното Идентификационен номер по ДДС
лице BG
Раздел А: Настоящото искане подавам за регистрация за прилагане на специалния режим за касова отчетност на данък върху добавената стойност (чл. 151а от ЗДДС):
Раздел Б: Отговарям на условията за регистрация за прилагане на специалния режим за касова отчетност на данък върху добавената стойност (чл. 151а, ал. 1 от ЗДДС)
Раздел В: Приложени документи
 Справка за облагаемия оборот по чл. 96 от ЗДДС по месеци за последните 12 месеца преди текущия месец
 Друг документ:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 Друг документ:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Долуподписаният
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
декларирам, че представлявам лицето, посочено в кл. А, и посочената в този формуляр информация е вярна и точна. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по НК.
Дата: _________ Длъжност: __________________________ Подпис и печат: _____________________________________________________________________________________________________
Забележка. Този формуляр се попълва задължително на машина. Стойностите се посочват в левове и стотинки.

 

Приложение № 28 към чл. 104б, ал. 1

 

(Ново – ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)

 

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
Национална агенция за приходите
РАЗРЕШЕНИЕ
ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПЕЦИАЛНИЯ РЕЖИМ
ЗА КАСОВА ОТЧЕТНОСТ НА
ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
Националната агенция за приходите удостоверява, че лицето:
с идентификационен номер по ДДС:
прилага специалния режим за касова отчетност
на данък върху добавената стойност от:
Дата на издаване: Подпис:

 

Приложение № 29 към чл. 104в, ал. 1

 

(Ново – ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)

 

ИСКАНЕ ЗА ТД на НАП
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ
ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПЕЦИАЛНИЯ РЕЖИМ Входящ № / г.
ЗА КАСОВА ОТЧЕТНОСТ НА ДАНЪК
ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ Попълва се от приходната администрация
А. Наименование, адрес за кореспонденция и електронен адрес за кореспонденция на Идентификационен номер по ДДС
регистрираното лице BG
Раздел А: Настоящият формуляр подавам за:
 Прекратяване на регистрация за прилагане на специалния режим за касова отчетност на данък върху добавената стойност (задължителна)
 Прекратяване на регистрация за прилагане на специалния режим за касова отчетност на данък върху добавената стойност (по избор)
Раздел Б: Правото (задължението) за прекратяване на регистрацията за прилагане на специалния режим за касова отчетност на данък върху добавената стойност на лицето, посочено в кл. А, се реализира на основание:
 облагаемият оборот, реализиран за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец, е повече от левовата равностойност на 500 000 евро;
 има влязъл в сила ревизионен акт по реда на чл. 122 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и/или за вменена отговорност по реда на чл. 177 от ЗДДС;
 има изискуеми и неизплатени данъчни задължения и задължения за осигурителни вноски по влезли в сила актове и не е предоставено обезпечение или не е издадено разрешение за отсрочване или разсрочване
 изтекли са 12 месеца, считано от месеца, следващ месеца на издаване на разрешението за прилагане на специалния режим за касова отчетност на данък върху добавената стойност
Раздел В: Приложени документи
 Справка за облагаемия оборот по чл. 96 от ЗДДС по месеци за последните 12 месеца преди текущия месец
 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Долуподписаният ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
декларирам, че представлявам лицето, посочено в кл. А, и посочената в този формуляр информация е вярна и точна. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по НК.
Дата: ________________ Длъжност: __________________ Подпис и печат: _______
Забележка. Този формуляр се попълва задължително на машина. Стойностите се посочват в левове и стотинки.

 

Приложение № 30 към чл. 95, ал. 4

 

(Ново – ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г.)

 

Входящ
номер/дата:
ТД на НАП:
попълва се от приходната администрация
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ В СЪЮЗА ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИ НА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ, УСЛУГИ ЗА РАДИО- И ТЕЛЕВИЗИОННО ИЗЛЪЧВАНЕ ИЛИ УСЛУГИ, ИЗВЪРШВАНИ ПО ЕЛЕКТРОНЕН ПЪТ, С ПОЛУЧАТЕЛИ ДАНЪЧНО НЕЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА (СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ В СЪЮЗА)
Настоящото заявление подавам за:
Прекратяване на регистрация за прилагане на специалния режим в Съюза
Данни за данъчно задълженото лице
Идентификация
Идентификационен номер по ЗДДС
ЕГН/ЛНЧ/Служебен номер от регистъра на НАП
ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТР/Служебен номер от регистъра на НАП
Наименование/Име, презиме, фамилия на данъчно задълженото лице
Държава, в която данъчно задълженото лице е установено по седалище и адрес на управление, когато същата не е държава – членка на Европейския съюз (ЕС)
Контакти
Адрес
Улица ………………………………… Номер ………………………… Етаж ………………………… Апартамент ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Град …………………………………………………………………………… Пощенски код ……………. Пощенска кутия ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Община …………………………………………………………………………. Област/Регион …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Държава …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Телефон ………………………………………………………………………………………………….. Електронен адрес …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Интернет страница …………………………………………………..
Лице, представляващо данъчно задълженото лице
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Правото (задължението) за прекратяване на регистрацията за прилагане на специалния режим в Съюза реализирам на основание:
чл. 157, ал. 1, т. 1 ЗДДС – регистрираното лице вече не извършва
далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване
или услуги, извършвани по електронен път
Посочете датата на настъпване на съответното обстоятелство:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
чл. 157, ал. 1, т. 2 ЗДДС – регистрираното лице вече не отговаря на
условията по чл. 156, ал. 1 ЗДДС
Посочете датата на настъпване на съответното обстоятелство:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
В случаите, когато регистрираното лице не отговаря на условията по
чл.156, ал. 1 ЗДДС поради това, че се е установило по седалище и
адрес на управление на територията на ЕС, посочете идентификационния
номер за целите на ДДС, предоставен от държавата членка, в която
лицето е установено по седалище и адрес на управление:
Държава, издала идентификационния номер за целите на ДДС: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Идентификационен номер за целите на ДДС: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
чл. 157, ал. 1, т. 3 ЗДДС – регистрираното лице не желае да прилага
режима в Съюза
Посочете датата, от която регистрираното лице желае да преустановите
прилагането на специалния режим: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
чл. 157, ал. 10 ЗДДС – регистрираното лице не е установено по седалище
и адрес на управление на територията на ЕС, но има повече от един
постоянен обект на територията на ЕС и желае да се регистрира за
прилагане на специалния режим в друга държава членка, на територията
на която има постоянен обект
Посочете датата, от която регистрираното лице желае да преустанови
прилагането на специалния режим в Република България:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Посочете идентификационния номер за целите на ДДС, предоставен от
другата държава членка:
Държава, издала идентификационния номер за целите на ДДС:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Идентификационен номер за целите на ДДС:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
чл. 157, ал. 11 ЗДДС – регистрираното лице, което не е установено по
седалище и адрес на управление на територията на ЕС, е преместило
постоянния си обект от територията на страната на територията на друга
държава членка и желае да се регистрира за прилагане на специалния
режим
в другата държава членка или регистрираното лице, което е установено
по постоянен обект на територията на страната, е установило по
седалище и адрес на управление на територията на друга държава
членка и желае да се регистрира за прилагане на специалния режим в
другата държава членка
Посочете датата на настъпване на промяната: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Посочете идентификационния номер за целите на ДДС, предоставен от
другата държава членка:
Държава, издала идентификационния номер за целите на ДДС:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Идентификационен номер за целите на ДДС:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
чл. 157, ал. 11 ЗДДС – регистрираното лице е преместило седалището и
адреса си на управление на територията на друга държава членка и
желае да се регистрира за прилагане на специалния режим в другата
държава членка
Посочете датата на настъпване на промяната: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Посочете идентификационния номер за целите на ДДС, предоставен от
другата държава членка:
Държава, издала идентификационния номер за целите на ДДС:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Идентификационен номер за целите на ДДС:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
чл. 159з ЗДДС – регистрираното лице вече не отговаря на условията по
чл. 156, ал. 1 ЗДДС и желае да се регистрира за прилагане на
специалния режим извън Съюза поради това, че отговаря на условията на
чл. 154, ал. 1 от същия закон
Посочете датата на настъпване на промяната на съответното
обстоятелство:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Друга причина:
Приложения
Име на прикачения файл Описание Тип на файла
Декларация
Долуподписаният ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
декларирам, че представлявам лицето, посочено по-горе, и посочената в този формуляр информация е вярна и точна. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: Подпис:

 

 

Приложение № 31 към чл. 119, ал. 1

 

(Ново – ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г.)

 

Входящ номер
Версия
ТД на НАП/офис
попълва се от приходната администрация
СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ ИЗВЪН СЪЮЗА
ПО ЧЛ. 159Б, АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
Част 1: Обща информация
1.1. Данни за регистрираното лице
Идентификационен
номер по ЗДДС
Наименование
1.2. Данъчен период
Данъчен период Година ………………………….. Тримесечие ……………………………………………………………………………………………
Попълва се само в случаите, когато данъчно задълженото лице подава повече от една справка-декларация за прилагане на специалния режим за едно и също календарно тримесечие в две държави членки.
Начална дата на данъчния период (дд.мм.гггг) Крайна дата на данъчния период (дд.мм.гггг)
1.3. Парична единица/валута
Парична единица/валута EUR
Част 2: Дължим данък върху добавената стойност за всяка държава членка по потребление, включително Република България, за данъчния период
Код на ДДС ставка/вид Общ Общ
по държава (стандартна/намалена размер на размер на
ред членка по ставка) данъчна ДДС
потребление основа EUR
EUR
1 2 3 4
1.
2.
3.
Общ размер на дължимия ДДС за доставките на услуги …… EUR
(сбор от сумите на всички редове в колона 4)
Декларирам, че представлявам лицето, посочено по-горе, и посочената в този формуляр информация е вярна и точна. Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 НК.
Дата:

 

Приложение № 32 към чл. 119, ал. 2

 

(Ново – ДВ, бр. 1 от 2015 г., в сила от 06.01.2015 г.)

 

Входящ номер
Версия
ТД на НАП/офис
попълва се от приходната администрация
СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ В СЪЮЗА ПО ЧЛ. 159Б, АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
Част 1: Обща информация
1.1. Данни за регистрираното лице
Идентификационен номер по ЗДДС
Наименование
1.2. Данъчен период
Данъчен период Година ………………………….. Тримесечие ………………………………………………………………………………
Попълва се само в случаите, когато данъчно задълженото лице подава повече от една справка-декларация за прилагане на специалния режим за едно и също календарно тримесечие в две държави членки.
Начална дата на данъчния период (дд.мм.гггг) Крайна дата на данъчния период (дд.мм.гггг)
1.3. Парична единица/валута
Парична единица/валута EUR
Част 2: Дължим данък върху добавената стойност за всяка държава членка по потребление за данъчния период
Раздел 2А: Доставки, извършени от мястото на стопанска дейност или постоянен обект в Република България като държава членка по идентификация
№ по ред Код на държава членка по потребление ДДС ставка/вид (стандартна/намалена ставка) Общ размер на данъчна основа EUR Общ размер на ДДС EUR
1 2 3 4
1.
2.